Lytte til “klassisk” musikk 2 — opera del 1.

Ope­ra blir sta­dig mer popu­lært. Vårt nye, flot­te opera­bygg i Oslo har bidratt til en sterkt øken­de inter­es­se i Nor­ge, men vi er her i en inter­na­sjo­nal trend. I den­ne førs­te delen om ope­ra tar jeg for meg over­sik­ter over opera­his­to­ri­en. Jeg skal kom­me til­ba­ke til enkel­te kom­po­nis­ter og enkelt­ope­ra­er.

Det er man­ge for­dom­mer mot ope­ra, og jeg har hatt man­ge av dem: Hylen­de damer med hjelm på hodet som får glass til å knu­ses, usann­syn­lig fjol­le­te his­to­ri­er, osv. Mitt stan­dard­spørs­mål til folk som mål­bæ­rer sli­ke for­dom­mer mot ope­ra er om de har sett en ope­ra — og da mener jeg om de har sett en ope­ra live. De fles­te har ikke det, og mitt svar er da at de ikke har noe grunn­lag for å mene noe om det­te, akku­rat som jeg selv ikke had­de noe grunn­lag for mine menin­ger da jeg var bærer av sli­ke for­dom­mer.

I ope­ra er det musik­ken som ska­per dra­ma­tik­ken. Man må ha en god libret­to (tekst). Libret­to­en er utgangs­punk­tet, den er ikke ment å skul­le leses som lit­te­ra­tur. En god kom­po­nist kan gi liv til en god libret­to. Gans­ke plat­te ord kan få dra­ma og dyb­de når det set­tes god musikk til. Men med et dår­lig utgangs­punkt blir det ikke noen god ope­ra — selv ikke med de bes­te kom­po­nis­ter. Franz Joseph Haydn og Franz Schu­bert skrev beg­ge fle­re ope­ra­er. Men selv om de beg­ge er blant musikk­his­to­ri­ens vir­ke­lig sto­re kom­po­nis­ter og beg­ge har vist at de kun­ne kom­po­ne­re musikk til san­ger, så spil­les ikke deres ope­ra­er i dag. De had­de dår­li­ge libret­to­er og da blir det ikke noen stor ope­ra.

Ope­ra live er noe helt annet enn ope­ra på boks. Det er noe med magi­en i den men­nes­ke­li­ge stem­me som ingen høy­ta­le­re kla­rer å for­mid­le. Men her som ellers gjel­der at den som er for­be­redt får stør­re utbyt­te. Det er en for­del å kjen­ne his­to­ri­en når man skal se en ope­ra. Musik­ken hen­ven­der seg til under­be­visst­he­ten og god musikk fun­ge­rer selv om vi ikke for­står hvor­dan den hen­ven­der seg til oss. Men  utbyt­tet blir stør­re om vi også kjen­ner og for­står musik­ken.

Det førs­te tip­set er helt gra­tis. NRKs Nina Krohn laget radio­se­ri­en Operaguid­en i for­bin­del­se med åpnin­gen av det nye opera­hu­set i Oslo. Det er en radio­se­rie i 33 epi­so­der om ope­ra­ens utvik­ling og den er fort­satt til­gjen­ge­lig som nett­ra­dio — i alle fall var den det sist jeg sjek­ket.

Nina Krohn og Per Olav Rein­ton har også gitt ut boken “Ope­ra! En hånd­bok”, som også er til­gjen­ge­lig som lyd­bok. Men jeg fore­trek­ker radio­ver­sjo­nen. Radio­ver­sjo­nen er pro­du­sert for lyd­me­di­et, og inte­gra­sjo­nen mel­lom tekst og musikk er mye bed­re enn lyd­bo­ken. Lyd­bo­ken er høyt­le­sing av en tekst hvor noen musikk­ek­semp­ler er flet­tet inn, uten egent­lig å være en del av ver­ket. Radio­ver­sjo­nen inne­hol­der også inter­vju­er og inn­slag med man­ge and­re per­soner enn de to pro­gram­le­der­ne.

Fra det­te går jeg igjen til Robert Gre­en­berg, den­ne gang til hans serie “How to Lis­ten to and Under­stand Ope­ra”. Den­ne seri­en består av 32 deler à 45 minut­ter. Igjen går han inn i musik­ken på en måte som ingen and­re gjør, i alle fall ingen and­re som jeg har opp­da­get.

Robert Gre­en­bergs stra­te­gi er å vel­ge ut noen sen­tra­le tema­er og verk og behand­le dis­se grun­dig. Hvis man skal for­mid­le inn­sikt og ikke bare over­sikt er det slik man må nær­me seg stof­fet. Han bru­ker de førs­te fire lek­sjo­ne­ne til å dis­ku­te­re for­hol­det mel­lom ord og musikk, og om his­to­ri­en om hvor­dan man har satt musikk til ord. Vi får der­med en slags verk­tøy­kas­se før han i lek­sjon fem tar for seg hvor­dan opera­for­men voks­te fram og ope­ra­en førs­te mes­ter­verk: Clau­dio Mon­te­ver­dis “Orfeo”. Det øvri­ge ope­ra­er som gis en grun­dig behand­ling er Mozarts Ido­mi­neo som et eksem­pel på ope­ra seria og Figa­ros bryl­lup som eksem­pel på ope­ra buf­fa. Vide­re Ros­sinis Bar­be­re­ren i Sevil­la og Ver­dis Othel­lo. Fransk ope­ra behand­les sam­let før Gre­en­berg beve­ger seg til Tysk­land med Wag­ners Tristan og Isol­de og Richard Strauss’ Salo­me. Vi får så to lek­sjo­ner om rus­sisk ope­ra, før de to sis­te vies til Puc­ci­nis Tos­ca som eksem­pel på ita­li­ensk veris­si­mo. Jeg er vel nerd, men i den grad jeg kun­ne ha noen “kri­tikk” er det at jeg øns­ker meg mer, både mer om de tema­er og verk som behand­les, samt fle­re verk. Men hel­dig­vis fin­nes mer, som jeg skal kom­me til­ba­ke til.

Naxos har også en gjen­nom­gang av ope­ra, The His­tory of Ope­ra, nok en gang en boks med 4 CDer. Men det er litt vans­ke­lig å fin­ne plass til den­ne mel­lom NRK-seri­en og Robert Gre­en­berg. Det kan se ut som om den­ne seri­en for tiden bare er til­gjen­ge­lig i kom­bi­na­sjon med “The His­tory of Clas­si­cal Music”.

Ope­ra er en del av musikk­his­to­ri­en og blir selv­føl­ge­lig behand­let som en del av den­ne. I “How to Lis­ten to and Under­stand Great Music” er to lek­sjo­ner viet til barokk­ope­ra, to til ope­ra buf­fa og Mozart, fire til tema­ene ita­li­ensk Bel Can­to, Ver­di, tysk nasjo­na­lis­me og Wag­ner. Det er også grunn til å min­ne om annen vokal­mu­sikk, som mes­ser, mad­ri­ga­ler, ora­to­ri­er og kan­ta­ter, som også behand­les i den­ne seri­en.

Jeg skal sene­re kom­me til­ba­ke til pre­sen­ta­sjo­ner av epo­ker, noen opera­kom­po­nis­ter og enkelt­ver­ker. Men siden det­te leg­ges ut like før Den norsk Ope­ra set­ter opp Mozarts “Cosi fan tut­te” og Chris­toph Wil­li­bald Glu­cks “Orfeo”, fore­gri­per jeg dis­se to.

Vi kan star­te med NRKs Operaguid­en. Pro­gram 10 hand­ler om Glu­ck og hans ope­ra­er.

Glu­cks “Orfeo” behand­les i “How to Lis­ten to and Under­stand Ope­ra” som en del av utvik­lin­gen av ope­ra seria, hvor Mozarts “Ido­mi­neo” pre­sen­te­res som hoved­verk og høyd­punkt for sjan­ge­ren. Gre­en­berg sam­men­lig­ner den­ne med Mon­te­ver­dis ope­ra basert på den sam­me myten og viser hvor­dan opera­for­men har end­ret seg fra bare å resi­ta­ti­ver (som hos Mon­te­ver­di) til også å få arier.

Naxos har en CD om Chris­toph Wil­li­bald Glu­cks “Orfeo”. Siden den ellers så grun­di­ge Robert Gre­en­berg bare nev­ner den­ne som en del av inn­led­nin­gen til en mer inn­gå­en­de gjen­nom­gang av “Ido­mi­neo”, er det Naxos CDen som gir den mest grun­di­ge inn­fø­rin­gen til den­ne ope­ra­en. Vil man inn i opera­ut­vik­lin­gen er Gre­en­berg grun­di­ge­re.

Cosi fan tut­te” behand­les, sam­men med de to and­re av Mozarts ope­ra­er som har libret­to av Loren­zo Da Pon­te (“Figa­ros bryl­lup” og “Don Gio­van­ni”) i NRKs Operaguid­en del 13.

Robert Gre­en­berg har laget en egen serie om “Ope­ras of Mozart”, en serie på 24 lek­sjo­ner à 45 minut­ter som jeg skal kom­me til­ba­ke til i et sene­re inn­legg. I den­ne bru­ker han syv lek­sjo­ner á 45 minut­ter på “Cosi fan Tut­te”. Her får vi en grun­dig inn­fø­ring i his­to­ri­en, om musik­ken og om ope­ra buf­fa med type­gal­le­ri etc.

Det er kan­skje ikke alle som er som meg, og kna­pt kan få nok. Noen mener kan­skje at 7x45min om “Cosi fan Tut­te” kan bli litt i over­kant. Igjen kan Naxos by på et alter­na­tiv, med en CD om den­ne ope­ra­en.

[Klas­sisk musikk]

Print Friendly, PDF & Email
 • Sne­mann

  Det er ikke en for­dom at man­ge ope­ra­er har et tåpe­lig “plot”. Det er er fak­tum. Men dét for­hind­rer ikke at det alli­ke­vel kan bli stor musikk til slutt.

  Vedr. Haydn og Schu­bert: Er det så sik­kert at det var libret­to­en som var pro­ble­ment for dis­se to her­rer. Kan det ikke like gjer­ne være at dis­se to frem­ra­ge­ne kom­po­nis­te­ne ikke var sær­lig inspi­rert på det­te områ­det. Ingen kom­po­nist — muli­gens med unn­tak av Mozart — behers­ker alle gen­rer like bra.

 • Ano­ny­mous

  Av de ope­ra­er som jevn­lig spil­les er det ikke man­ge som har et spe­si­elt tåpe­lig plot, i alle fall ikke mer tåpe­lig enn plot­te­ne i det mes­te av det som spil­les på teat­re­ne. Kome­di­er kan være gans­ke lett­ben­te både på tea­ter og ope­ra, men ikke noe dår­li­ge­re på ope­ra enn tea­ter.

  Nes­ten alle gode ope­ra­er hand­ler mer om per­sone­ne enn om selve hand­lin­gen. Det er musik­ken som gir per­sone­ne liv og karak­ter. Ope­ra­er skal høres, ikke leses. Men det må være en god his­to­rie som man byg­ger på.

  Når det gjel­der Haydn og Schu­bert har jeg holdt meg til det som synes å være en van­lig opp­fat­ning blant musikk­his­to­ri­ke­re, uten at jeg har under­søkt deres ope­ra­er nær­me­re. Men i alle fall for Haydns ved­kom­men­de har han vist at han også kun­ne lage musikk­dra­ma i stort for­mat gjen­nom “Ska­pel­sen”.

 • Sne­mann

  Hva man opp­fat­ter som tåpe­lig får vel være en smaks­sak. At ope­ra ikke er ver­re enn mye annen scene­kunst kan jeg vel være med på.

  Haydn og Schu­bert: Dår­lig libret­to i dår­lig ope­ra — hvis jeg for­står deg rett. Det betyr like­vel ikke at de had­de kom­po­nert god ope­ra såfremt de had­de hatt god libret­to. Kan det ten­kes at musikk­his­to­ri­ker­ne under­be­visst har vans­ke­lig for å inn­røm­me at også dis­se kom­po­nis­te­ne had­de sine begrens­nin­ger?

 • Eg orsa­kar nok ein gong for lan­ge og krong­le­te kom­men­ta­rar, og bekla­gar seint svar.

  At libret­to­en har mykje å seie for kor vel­luk­ka ein ope­ra er kan det ikkje vera tvil om. Carl Maria von Weber sin Eury­anthe er eit glim­ran­de døme på ein glim­ran­de musi­kalsk ope­ra med ein mise­ra­bel libret­to, og det er ikkje noko over­ras­king at den­ne ope­ra­en, med unn­tak av den fan­tas­tis­ke over­ty­ren*, heilt har gått i gløyme­boka. På den and­re sida har eg til dømes ikkje høge tan­kar om libret­to­en til Wag­ner sin Par­si­fal, men det­te er eit verk som like­vel er beheldt som ein del av stan­dard­re­per­toa­ret. Kva er grun­nen til det­te? Had­de Wag­ner alt so mykje pre­sti­sje i sam­ti­da at ein kun­ne aksep­te­ra at hans sis­te ope­ra har enor­me tids­spenn utan reell hand­ling, og noko av det tyngs­te språ­ket i drama­his­to­ria? Gav ver­ket sine filo­so­fis­ke under­strau­mar Par­si­fal ein djup­leik Eury­anthe mang­lar? Eg veit ikkje anna enn at musik­ken i båe verk er sub­lim.

  Men i Haydn sitt høve er det flei­re and­re grun­nar til at ope­ra­ene hans ikkje leng­re er spel­te (Schu­bert sine ope­ra­er tør eg ikkje uttala meg om). For det fyrs­te trur eg kom­po­nis­ten sjølv vil­le ha vore over­ras­ka over at det var ope­ra­ene hans som har gått i gløyme­boka. I ei auto­bio­gra­fisk skis­se frå slut­ten av 1770-talet omta­lar han tre ope­ra­er som sine vik­ti­gas­te verk, med­an ikkje ein ein­as­te instru­men­tal­kom­po­si­sjon er nemnd. Trass i at han nes­ten ikkje skreiv ope­ra i sine sis­te akti­ve år var det­te vida­re hovudge­skjef­ta hans rundt åra 1770–80. At han ikkje var inspi­rert på det­te punk­tet er difor ikkje ei god nok for­kla­ring i seg sjølv.

  Kva kan difor grun­nen vera? Char­les Rosen foresler i den legen­da­ris­ke boka “The Clas­si­cal Style” at Haydn, den mest ener­gis­ke og sjok­ke­ran­de over­ras­kan­de av kom­po­nis­tar, had­de pro­blem med å hal­de musik­ken inter­es­sant når han måt­te job­be med lan­ge arie­par­ti som ikkje skif­ta tone­art; det­te for­kla­rar på same tid kvi­for han ikkje er rek­na som nokon stor kon­sert­kom­po­nist (for­ma­tet her pas­sar diver­re ikkje til leng­re utgrei­in­gar om det­te, og eg må aller nådi­gast be dykk slå opp ordet “dob­bel­eks­po­si­sjon” på eigen hand). Pro­ble­met med påstan­den over er sjølv­sagt at flei­re av Haydn sine kon­ser­tar, i sær kon­ser­ta­ne for cel­lo og trom­pet, er meis­ter­verk av fyrs­te rang. Dei kon­ser­ta­ne av Haydn som i dag ikkje er spel­te ham­nar hovud­sak­leg i tre kate­go­ri­ar: Tid­le­ge verk, verk for uvan­le­ge solo­in­stru­ment (lire orga­nizza­te, bary­ton), eller kla­ver­kon­ser­tar. Det er i den sist­nemn­de gen­ren Haydn ver­ke­leg kjem til kort; kor­vidt det­te kan skul­dast på at han ikkje var ein vir­tuos som Mozart, eller kom­po­si­to­ris­ke svak­hei­ter kan nok dis­ku­te­rast, men det er uan­sett ikkje tema­et her.

  Skul­le ein like­vel føle ei slik svak­heit i Haydn sine ope­ra­er, kjem det av ord­re frå ovan­frå. Haydn job­ba nem­leg stor­de­len av sitt yrkes­ak­ti­ve liv for Esz­ter­haz-slek­ta, der prins Nicholas ikkje kun­ne få lan­ge nok ariar. Haydn måt­te difor tøye sam­ti­da sine kom­po­si­to­ris­ke stra­te­gi­ar så langt det let seg gje­re til ein kvar tid, og det­te har nok gått utover etter­mæ­let til ver­ka hans. Ein annan fak­tor er at dei ikkje var skriv­ne for eit stort opera­hus, men for Esz­ter­haz-slek­ta sine meir beskjed­ne, pri­va­te loka­le, og det som måt­te fin­nast av mann­skap der til ein kvar tid; han var i sær for­ban­na med ei rek­kje halv­vegs son­ga­rar (men han skal kan­skje ikkje kla­ge: ei av dei blei els­ker­in­na hans, og det er godt mog­leg at dei fekk ein son saman). Når Haydn ved eit sei­na­re tids­punkt for­baud ein ope­ra i Pra­ha å set­je opp ein av des­se ope­ra­ene på grunn­lag at han inne­heldt for man­ge ele­ment som vil­le mis­te effek­ten sin utan­for sce­na dei var til­tenkt, har ein ofte for­bun­de det­te med at Haydn had­de inn­sett at Mozart var ein betre opera­kom­po­nist enn han. Ser ein på alt er det etter mitt skjønn like sann­syn­leg at han såg avgren­sin­ga­ne opp­ha­vet til ver­ka had­de gje­ve dei, noko han, gje­ve sta­tu­sen han gav dei i den sjølv­bio­gra­fis­ke skis­sa nemnd over, kan­skje had­de tenkt å revi­de­re på eit sei­na­re tids­punkt.

  Det­te brin­ger meg til det sis­te punk­tet: Er det mog­leg at den eks­pli­sit­te favo­ri­se­rin­ga av Mozart sine ope­ra­er over Haydn sine kan vere resul­ta­tet av his­to­ris­ke pro­ses­sar som har lite med musik­ken å gje­re? I dag er vi kna­pt bund­ne til man­ge av pro­ble­ma Haydn må ha sett ved ei fram­fø­ring i Pra­ha: Ope­ra er ikkje leng­re DEN mest spek­ta­ku­læ­re kunst­for­ma, og den moder­ne til­sko­dar vil fint kun­ne sjå ein verk laga for ei lita sce­ne like fullt som verk til­tenkt ein stør­re sce­no­gra­fi (det vonar eg i det minste);.Vi er hel­ler ikkje bund­ne på same måte av at son­ga­ra­ne ikkje har rett stem­me­leie for karak­ter­ty­pa dei­ra, eller at dei ikkje held tida sitt vokalakro­ba­tis­ke topp­nivå, og er godt vant med leng­re musi­kals­ke strekk enn ein var på den tida. Har då Mozart sin mytis­ke figur gje­ve dei sei­ne ope­ra­ene hans ein mytisk sta­tus, æve­leg heva over sine sam­ti­di­ge, som kan­skje ikkje er heilt for­tent? Det er sjølv­sagt ikkje tvil om at des­se er meis­ter­verk. Men er dei so mykje stør­re enn alt anna som blei laga at ber­re dei for­te­ner å vere kjen­de? Dani­el Heartz går så langt i si bok “Haydn, Mozart and the Vien­ne­se School” som å seie at den i dag totalt ukjen­de Carl Dit­ters sin ope­ra “Dok­tor und Apo­tek­her” nes­ten for­te­ner sta­tus som ein tysk ekvi­va­lent til “Le Noz­ze di Figa­ro”. I Haydn sitt høve pågår det eit arbeid for å gje­re ope­ra­ene hans meir kjen­de, men den klas­sis­ke kanon har så stor pre­sti­sje at det vans­ke­leg let seg gje­re å få i gang radi­ka­le ome­va­lue­rin­gar. For no vil eg ber­re opp­mo­da alle som har sjan­sen til å sjå ein Haydn-ope­ra til å gje­re det, og gje­re seg opp ei mei­ning om dei sjølv. “Orlan­do Paladi­no” kjem ald­ri til å utkon­kur­re­re “Le Noz­ze”, men eg trur det er plass til båe på den moder­ne opera­sce­na.

  Til slutt har vi på ny libret­to­ane. Haydn sine libret­to­ar er, etter det eg har sett so langt, ofte heilt greie, men ald­ri noko meir. Det­te kan ein der­imot òg seie om teks­ta­ne han arbeid­de med i dei sto­re ora­to­ria, som har heldt seg langt betre. Det­te kjem nok både av kom­po­si­to­risk mod­ning (sjølv om vi skal vera klar over at Haydn var 40 år i 1773, og fullt klar over kva han dreiv med) og at han ikkje var avgren­sa av res­sur­sa­ne ved Esz­ter­haz-hoff­et. Det­te er synd og skam, for eg må seie at ei his­to­rie som Il Mon­do del­la Luna (Ver­da på Månen) er langt meir krea­tiv enn noko Mozart gav seg i kast med.

  PS: Haydn sin “tyr­kis­ke” ope­ra L’incontro Impro­vi­so (1775) inne­held ein arie der ein av hovud­per­sona­ne syng at Pro­fe­ten må ha slått hovu­det den dagen han for­baud vin. Det­te er kan­skje ei for­kla­ring på at han kna­pt har vore sett opp i moder­ne tid.

  *: Eg feil­sta­var det­te ordet med­vi­tent, då eg helst had­de sett ordet for­norska.

 • Ano­ny­mous

  Først: Du har ingen grunn til å bekla­ge noe som helst. Jeg set­ter stor pris på dine grun­di­ge og inn­sikts­ful­le kom­men­ta­rer.

  Når det gjel­der “Par­si­fal” er vel det unn­ta­ket som bekref­ter rege­len. Musik­ken har klart å hol­de den ope­ra­en i reper­toa­ret, til tross for libret­to­en. Men det kan vel leg­ges til at Wag­ner mer enn noe and­re gjen­nom­kom­po­ner­te sine ope­ra­er slik at musik­ken frem­står som enhet­li­ge hele­het­li­ge verk som ikke er delt inn i resi­ta­ti­ver, kor­par­ti­er og arier. Jeg sky­ter litt fra hof­ta, men det blir vans­ke­li­ge­re å bære ope­ra­en bare gjen­nom musik­ken hvis den­ne i stor grad består av lan­ge resi­ta­ti­ver.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Podcast og undervisning — noen refleksjoner etter et debattmøte()

 • Pingback: Chromagen Vision()