Oslo og Universitetet i Oslo — på 75-årsdagen for åpningen av Blindern campus

I dag, 18. janu­ar 2011, er det 75 år siden Blin­dern-anleg­get offi­si­elt ble åpnet av kong Haa­kon VII. Man kan lese litt mer om det­te på Mor­ten Dæh­lens blogg. Han skri­ve rom det­te og trek­ker lin­jer fram til det nye prakt­byg­get som vil åpnes offi­si­elt på UiOs 200-års­dag, 2. sep­tem­ber 2011, det nye infor­ma­tikk­byg­get. Som insti­tutt­le­der ved Insti­tutt for infor­ma­tikk er det ikke akku­rat over­ras­ken­de at Mor­ten Dæh­len trek­ker lin­jen mel­lom dis­se to begivenheter.

Con­ti­nue read­ing Oslo og Uni­ver­si­te­tet i Oslo — på 75-års­da­gen for åpnin­gen av Blin­dern cam­pus