Oslo og Universitetet i Oslo — på 75-årsdagen for åpningen av Blindern campus

I dag, 18. janu­ar 2011, er det 75 år siden Blin­dern-anleg­get offi­si­elt ble åpnet av kong Haa­kon VII. Man kan lese litt mer om det­te på Mor­ten Dæh­lens blogg. Han skri­ve rom det­te og trek­ker lin­jer fram til det nye prakt­byg­get som vil åpnes offi­si­elt på UiOs 200-års­dag, 2. sep­tem­ber 2011, det nye infor­ma­tikk­byg­get. Som insti­tutt­le­der ved Insti­tutt for infor­ma­tikk er det ikke akku­rat over­ras­ken­de at Mor­ten Dæh­len trek­ker lin­jen mel­lom dis­se to begivenheter.

Jeg had­de fes­te meg ved dato­en 18. janu­ar 1936, ut fra gans­ke spar­som­me­li­ge opp­lys­nin­ger om åpning ved UiO. Et sted sto det at det førs­te byg­get på Blin­dern ble tatt i bruk, men det er ikke rik­tig. Far­masi­byg­get ble tatt i bruk i 1931. And­re ste­der sto det noe om åpning. Min søking gjor­de at jeg blant annet fant fram til Mor­ten Dæh­lens blogg hvor det­te omtales.

Men det som vir­ke­lig slo meg, og som var litt depri­me­ren­de, er hvor lite som står om det­te. I bind 4 av 5‑bindsverket om Oslos his­to­rie, som hand­ler om peri­oden 1900–1940 er utbyg­gin­gen av Blin­dern kna­pt viet plass i det hele tatt. At Uni­ver­si­te­tet tren­ge plass, at det var mye dis­ku­sjon om hvor­vidt det skul­le byg­ges ut på Tøy­en eller Blin­dern, hvor val­get til slutt falt på Blin­dern og det ble inn­viet i 1936, det var visst ikke vik­tig for de som skul­le skri­ve Oslos his­to­rie. Selv om det­te er et vik­tig monu­men­tal­bygg i fun­kis­stil ved en vik­tig insti­tu­sjon i byen er det hel­ler ikke fun­net ver­dig å bli inklu­dert i “Oslo — en arki­tek­tur­guide” eller i Oslo bylek­si­kon.

Når jeg synes det­te er noe depri­me­ren­de, er det for­di det­te bare bekref­ter Oslos ste­mo­der­li­ge behand­lin­gen av Uni­ver­si­te­tet i Oslo, selv om det ikke er myn­dig­he­te­ne som har ansva­ret for de ver­ke­ne som nevnes.

Print Friendly, PDF & Email