Halvdan Sivertsen, Høyre og “(Kj)ærlighetsvisa” — litt opphavsrett

Høy­res ord­fø­rer­kan­di­dat i Tromsø, Jens Johan Hjort, har laget sang basert på Halv­dan Sivert­sens “Kjær­lig­hets­visa”, og har kalt sin sang “Ærlig­hets­visa”. VG-nett har gjen­gitt teks­ten. Halv­dan Sivert­sen liker ikke Hjorts ver­sjon, og mener at de kren­ker hans ret­tig­he­ter som opp­havs­mann. Jens Johan Hjort mener at det er en lov­lig parodi.

Spørs­må­let jeg skal se på er om det er en kren­kel­se, eller om det er lov­lig å bru­ke en tekst slik Jens Johan Hjort gjør.

Som opp­havs­mann har Halv­dan Sivert­sen etter åvl § 2 ene­rett til å frem­stil­le eksemp­lar av ver­ket og å gjø­re det til­gjen­ge­lig for all­men­he­ten i opp­rin­ne­lig eller end­ret skik­kel­se. Det går en gren­se mot å ska­pe et nytt og selv­sten­dig verk basert på et eksis­te­ren­de verk. Det kan man fritt gjø­re etter åvl § 4, annet ledd. Man kan bli inspi­rert, hen­te ide­er, kunn­skap og mye annet fra and­re verk uten at det vil være en opp­havs­retts­kren­kel­se. Mel­lom dis­se er bear­bei­del­ser, hvor bear­bei­de­ren til­fø­rer egen ska­pen­de inn­sats, men hvor det fort­satt er sam­me ver­ket. Typis­ke eksemp­ler er over­set­tel­ser, film­a­ti­se­rin­ger av roma­ner, arran­ge­ment av musikk, m.m.

Con­ti­nue read­ing Halv­dan Sivert­sen, Høy­re og “(Kj)ærlighetsvisa” — litt opp­havs­rett