Blind klage på eksamenssensur?

Leder av Stu­dent­par­la­men­tet ved UiO, Aksel Braa­nen Ster­ri, vil ha blind saks­be­hand­ling ved kla­ge på eksa­mens­sen­sur, og mener at dagens ord­ning tru­er retts­sik­ker­he­ten. Det er Aften­pos­ten som har saken, men bare på papir. NRK Øst­lands­sen­din­gen refe­re­rer den på nett.

I dag får kla­ge­sen­so­rer vite resul­ta­tet fra ordi­nær sen­sur, og stu­den­ten kan begrun­ne sin kla­ge. Man får også vite nav­net på for­ri­ge sensor.

Her er jeg helt enig med Aksel Braa­nen Ster­ri. Dagens klage­ord­ning er strengt tatt ikke klage­ord­ning, men ny sensur.

Con­ti­nue read­ing Blind kla­ge på eksa­mens­sen­sur?