Blind klage på eksamenssensur?

Leder av Stu­dent­par­la­men­tet ved UiO, Aksel Braa­nen Ster­ri, vil ha blind saks­be­hand­ling ved kla­ge på eksa­mens­sen­sur, og mener at dagens ord­ning tru­er retts­sik­ker­he­ten. Det er Aften­pos­ten som har saken, men bare på papir. NRK Øst­lands­sen­din­gen refe­re­rer den på nett.

I dag får kla­ge­sen­so­rer vite resul­ta­tet fra ordi­nær sen­sur, og stu­den­ten kan begrun­ne sin kla­ge. Man får også vite nav­net på for­ri­ge sen­sor.

Her er jeg helt enig med Aksel Braa­nen Ster­ri. Dagens klage­ord­ning er strengt tatt ikke klage­ord­ning, men ny sen­sur.

En klage­ord­ning betyr at den opp­rin­ne­li­ge sen­su­ren vur­de­res og even­tu­elt end­res. Slik var det tid­li­ge­re, i alle fall ved Det juri­dis­ke fakul­tet. Da kun­ne man kre­ve skrift­lig begrun­nel­se av opp­rin­ne­lig sen­so­rer, og sen­so­re­ne kun­ne også omgjø­re sitt sen­sur­ved­tak (slik man kan omgjø­re and­re for­valt­nings­av­gjø­rel­ser, som sen­sur ved offent­lig eksa­men er). Kan­di­da­ten kun­ne skri­ve kla­ge, hvor han også kun­ne hol­de seg til sen­so­re­nes begrun­nel­se. Alt gikk vide­re til klage­komi­sjo­nen.

I en bedøm­mel­se av en eksa­mens­be­sva­rel­se vil det all­tid være et ele­ment av skjønn. I klage­be­hand­lin­gen skul­le vi vur­de­re om sen­su­ren var feil. I prak­sis var det slik at det måt­te være avvik ut over det som lig­ger innen­for nor­ma­le skjønns­mar­gi­ner før vi even­tu­elt sat­te ny karak­ter, dog slik at man all­tid kun­ne end­re fra ikke bestått til en bestått karak­ter. Det hører med i det­te bil­det at vi den gang had­de en langt mer fing­ra­dert karak­ter­ska­la, slik at mar­gi­ne­ne kun­ne være gans­ke små for å gå et trinn opp eller ned på den­ne. Jeg liker ikke dagens karak­ter­sys­tem, men det er en annen dis­ku­sjon.

Nå er det som nevnt ingen egent­lig klage­be­hand­ling, men ny sen­sur. Man kre­ver gans­ke enkelt å få besva­rel­sen bedømt på nytt. Det skal være en full­sten­dig ny prø­ving — også slik at det skal utøves et nytt skjønn. (Og selv om karak­ter­ska­la­en er gro­ve­re, så vil det fort­satt kun­ne være tvil om hvor­vidt en besva­rel­se f.eks. er en god C eller en svak B.)

Jeg har bare erfa­ring fra Det juri­disk fakul­tet, og vet ikke om prak­sis er en annen ved and­re fakul­te­ter. Det er også noen år siden sist jeg del­tok i klage­be­hand­ling (hel­dig­vis — det er kje­de­lig arbeid). Så jeg må ta noen for­be­hold.

Ved van­lig eksa­mens­se­sur gis ikke kan­di­da­te­ne anled­ning til å kom­me med en lang begrun­nel­se for hvor­for de mener de bør ha en god karak­ter — eller i alle fall en bed­re karak­ter enn ved ordi­nær sen­sur. Hvis begrun­nel­sen er god vil den kun­ne påvir­ke resul­ta­tet i klage­om­gan­gen. Det er fak­tisk der­for man skri­ver en begrun­nel­se. I en klage­be­hand­ling i egent­lig for­stand er det­te helt greit, men ikke når det er ny sen­sur. De som kla­ger får da en for­del i for­hold til stu­den­ter som ikke kla­ger og der­med ikke gis anled­ning til å argu­men­te­re for hvor­for de bør få en god karak­ter.

I Aften­pos­ten vises det til noen for­søk hvor man had­de sendt eksa­mens­be­sva­rel­ser som had­de blitt bedømt til D inn i klage­om­gan­gen med beskjed om at de had­de blitt bedømt til B og noen uten infor­ma­sjon om karak­ter, og kla­ge­sen­so­re­ne var mer til­bøye­lig til å gi B når de viss­te at det­te var den opp­rin­ne­li­ge karak­te­ren.

Min erfa­ring er at man kvi­er seg for å gi stu­den­ten en dår­li­ge­re karak­ter i klage­om­gan­gen enn den som ble gitt ved ordi­nær sen­sur, selv om man skul­le mene at den opp­rin­ne­li­ge karak­te­ren er for god. Det skal være kla­re avvik før man vil end­re karak­te­ren den vei­en. Der­for er jeg egent­lig ikke så vel­dig over­ras­ket, og det had­de sann­syn­lig­vis vært enda kla­re­re om spri­ket had­de vært mind­re: Om de had­de fått beskjed om at besva­rel­sen var bedømt til C og ikke til D.

Ut fra min erfa­ring betyr det mind­re om man får vite hvem som har hatt sen­sur i førs­te omgang, men det er kan­skje et stør­re pro­blem i mind­re fag. I prak­sis benyt­tes meget erfar­ne sen­so­rer i klage­be­hand­lin­gen. Man lar seg nok nep­pe påvir­ke av hvem som opp­rin­ne­lig sen­su­rer­te opp­ga­ven. På den annen side er det ingen grunn til at kla­ge­sen­so­re­ne skal få vite hvem sen­so­re­ne var. Det er en opp­lys­ning man ikke har behov for eller noen nyt­te av, så da kan det like godt drop­pes.

I prak­sis er det gans­ke risiko­fritt å kla­ge. Man får en sjan­se til og i prak­sis vil man enten opp­nå sta­tus quo eller en for­bed­ring. Der­med får man man­ge helt grunn­løse kla­ger. Kan­di­da­te­ne er mis­for­nøyd med karak­te­ren og kla­ger, uten at det­te er basert på en ordent­lig vur­de­ring av om  resul­ta­tet var rik­tig eller fiel i utgangs­punk­tet. Man kan all­tids prø­ve seg.

Feil kan fore­kom­me, også ved eksa­mens­sen­sur. Der­for er det bra at det fin­nes en klage­ord­ning. Men klage­be­hand­ling er res­surs­kre­ven­de, og det er bed­re å bru­ke res­sur­ser til under­vis­ning enn til eksa­mens­sen­sur i fle­re omgan­ger. Det er der­for også vik­tig å begren­se klage­be­hand­ling til de til­fel­ler hvor det kan være reell grunn til å kla­ge.

Selv lik­te jeg bed­re den tid­li­ge­re ord­nin­gen. Men når man har valgt ny sen­sur frem­for klage­be­hand­ling, da får man også ta kon­se­kven­sen av det. Da må det være ny sen­sur på vil­kår som til­sva­rer van­lig eksa­mens­sen­sur: Ano­nym, uten infor­ma­sjon om tid­li­ge­re karak­ter og uten at kla­ger skal kun­ne leg­ge ved et pro­se­dyre­skriv.

Print Friendly, PDF & Email
 • Pingback: Tweets that mention Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Blind klage på eksamenssensur? -- Topsy.com()

 • Helt enig. Fant saken din først etter jeg had­de pos­tet en egen kom­men­tar (bit.ly/gVbyqa). Vet du for­res­ten når U&H-loven ble end­ret og drop­pet kra­vet om at hoved/masteroppgaver måt­te la opp­rin­ne­lig karak­ter føl­ge til klage­kom­mi­sjo­nen?

  Arn­te

 • Ano­ny­mous

  Hei
  Jeg vet ikke når U&H loven ble end­ret på det­te punk­tet.

 • S K Berg

  Det var ikke en lov­end­ring, men en utta­lel­se fra Sivil­om­buds­man­nen i for­fjor. En stu­dent ved UiO HF fikk ny sen­sur, der kla­ge­sen­so­re­ne ikke viss­te hva som var gitt ved oprin­ne­lig sen­sur. Stu­den­ten fikk ikke en bed­re karak­ter, og men­te at den opp­rin­ne­li­ge karak­te­ren skul­le vært ved­lagt, jfr for­valt­nings­lo­ven § 33, fjer­de ledd om at “sakens doku­men­ter” skal over­sen­des klage­in­stan­sen. Det var sivil­om­buds­man­nen enig i. Som vi ser er dagens stu­dent­po­li­ti­ke­re ueni­ge i den tolk­nin­gen. Det var, og er også jeg, siden uhl-loven sier “ny sen­sur skal da fore­tas”. Det had­de vært bed­re, og mer i tråd med ord­ly­den i loven, om hver­ken stu­den­tens kla­ge eller den oprin­ne­li­ge sen­su­ren ble ved­lagt.

 • S K Berg

  Det var ikke en lov­end­ring, men en utta­lel­se fra Sivil­om­buds­man­nen i for­fjor. En stu­dent ved UiO HF fikk ny sen­sur, der kla­ge­sen­so­re­ne ikke viss­te hva som var gitt ved oprin­ne­lig sen­sur. Stu­den­ten fikk ikke en bed­re karak­ter, og men­te at den opp­rin­ne­li­ge karak­te­ren skul­le vært ved­lagt, jfr for­valt­nings­lo­ven § 33, fjer­de ledd om at “sakens doku­men­ter” skal over­sen­des klage­in­stan­sen. Det var sivil­om­buds­man­nen enig i. Som vi ser er dagens stu­dent­po­li­ti­ke­re ueni­ge i den tolk­nin­gen. Det var, og er også jeg, siden uhl-loven sier “ny sen­sur skal da fore­tas”. Det had­de vært bed­re, og mer i tråd med ord­ly­den i loven, om hver­ken stu­den­tens kla­ge eller den oprin­ne­li­ge sen­su­ren ble ved­lagt.

 • Ano­ny­mous

  Nyt­tig avkla­ring. Jeg kjen­ner ikke den saken, men bør kan­skje set­te meg inn i den.

 • Ano­ny­mous

  Nyt­tig avkla­ring. Jeg kjen­ner ikke den saken, men bør kan­skje set­te meg inn i den.

 • Sus Scro­fa

  Mala­pro­pos: I gam­le dager, med karak­ter­ska­la­en fra Blin­dern (den som gikk til 1.0), krev­des det 3/10 end­ring (med mind­re man pas­ser­te stryk­gren­sen). På fakul­te­ter der man fak­tisk del­te ut 1.0 på en prikk­fri besva­rel­se, betød det at det var umu­lig å få for­bed­ret 1.2 ved kla­ge.

  Et til­fel­le jeg kjen­te meget godt til da jeg selv stu­der­te, gjalt to stu­den­ter på sam­me fag, sam­me spe­sia­li­se­ring, vel­dig like hoved­opp­ga­re bedømt til nøy­ak­tig sam­me karak­ter. Kun én av dem fikk sti­pen­diat­stil­ling, etter 1.1 på kurs­de­len (“munt­lig” pen­sum) av hoved­fags­ka­rak­te­ren. Kra­vet til 3/10 end­ring med­før­te at den and­re rett og slett ikke had­de klage­mu­lig­het.

 • B E Rasch

  Så vidt jeg vet ble “for­vir­rin­gen” om frem­gangs­må­ten ved kla­ge­sen­sur skapt da set­nin­gen “Ny sen­sur skal da fore­tas” kom inn i loven (dagens §5–3[4]). Det­te kom inn for å fjer­ne det det tid­li­ge­re, mel­lom­lig­gen­de led­det der kla­gen kun­ne gå til­ba­ke til opp­rin­ne­li­ge sen­so­rer for ny vur­de­ring. Det var først hvis de sto fast på sitt at klage­kom­mi­sjon ble opp­nevnt, og ny sen­sur gjen­nom­ført. Alt­så: For­mu­le­rin­gen skul­le sik­re auto­ma­tisk ny bedøm­mel­se. Folk i depar­te­men­tet tol­ket der­et­ter det­te som blind omsen­sur, noe som gikk på tvers av det som var etab­lert prak­sis i uni­ver­si­tets- og høy­skole­sek­to­ren på den­ne tiden. I Bernts kom­men­tar­bok til univ.loven sto det tid­li­ge­re ikke noe direk­te om hvor­dan “ny sen­sur” skul­le gjen­nom­fø­res, for­mo­dent­lig for­di tra­di­sjo­nell klage­be­hand­ling var under­for­stått eller sett som selv­føl­ge­lig. I sene­re utga­ver (2000, 2005) pre­si­se­res det imid­ler­tid at kla­ge­sen­so­re­ne skal være kjent med opp­rin­ne­lig karak­ter og even­tu­ell begrunnelse/klageskriv.

  For øvrig er frem­stil­lin­gen Tor­vund oven­for gir av sen­sur­eks­pe­ri­men­tet som er pub­li­sert i Tids­skrift for sam­funns­forsk­ning nr 3–2009 urik­tig, men det er en annen sak.