Politikere, menneskerettigheter og grunnlovsvern

Fre­dag avsa Den euro­pe­is­ke men­neske­retts­dom­sto­len (EMD) en dom som sier at det er i strid med men­neske­ret­tig­he­te­ne å retur­ne­re asyl­sø­ke­re til Hel­las på grunn av den behand­ling de der blir utsatt for. Jeg har fore­lø­pig ikke lest dom­men, men det er ikke avgjø­ren­de for det jeg her skal ta opp.  I NRK Søn­dags­avi­sen i dag, 23. janu­ar, inter­vju­et man FrPs Per Wil­ly Amund­sen om den­ne saken.  Det­te var hva Per Wil­ly Amund­sen sa om Nor­ges for­hold til Den euro­pe­is­ke men­neske­retts­kon­ven­sjo­nen og inter­na­sjo­na­le forpliktelser:

Con­ti­nue read­ing Poli­ti­ke­re, men­neske­ret­tig­he­ter og grunn­lovs­vern