Gigantiske feilprioriteringer innen samferdsel i Oslo og Akershus

Man har nå lagt fram en plan for ny E18 mel­lom Slep­en­den og Lys­aker, pre­sen­tert i Aften­pos­ten 18.02.2011. 10,2 mrd skal det kos­te å utvi­de den­ne vei­en. Det er ikke så langt unna de tota­le bevilg­nin­ger til jern­bane i 2011. Det­te er helt feil.

Oslo kve­les av biler. Den eksis­te­ren­de bil­tra­fik­ken spren­ger alle­re­de gren­sen for til­lat­te utslipp. Sva­ret på den utford­rin­gen er ikke å leg­ge til ret­te for økt bil­tra­fikk. Man må tref­fe til­tak for å redu­se­re bil­bruk. Da er det gans­ke åpen­bart at man må inves­te­re i til­tak som gjør bilen mind­re attrak­tiv. Den vik­tigs­te sto­re sam­ferd­sels­in­ves­te­rin­gen er en ny jern­bane­tun­nel gjen­nom Oslo, even­tu­elt en kom­bi­nert tog og T‑banetunnel. Fire jern­bane­spor og to T‑banespor gjen­nom byen vil være langt vik­ti­ge­re enn en ny seks­felts motor­vei vest­fra inn mot byen. Men det til­ta­ket har sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren satt på vent.

Den ver­ste flaske­hal­sen i Oslo-tra­fik­ken er man­ge­len på tog­ka­pa­si­tet gjen­nom byen. Kapa­si­te­ten i Oslo-tun­ne­len er sprengt. Selv om det arbei­des for å rus­te den opp og øke kapa­si­te­ten noe, så er kapa­si­tets­øk­nin­gen ikke en gang til­strek­ke­lig til å ta den tra­fikk­øk­nin­gen som jern­bane­sel­ska­pe­ne i dag har vars­let. Og uan­sett opp­rus­ting er det gren­ser for hva man kan få til med bare to spor.

Da Jens Stol­ten­berg kjør­te gjen­nom Euro­pa etter å blitt sit­ten­de aske­fast, skrøt han av den nye motor­vei­en fra svenske­gren­sen til Oslo. Dess­ver­re kun­ne han ikke skry­te av noen moder­ne tog­lin­je. For det fin­nes ikke. Det slår ikke feil: Våre poli­ti­ke­re inves­te­rer først i å øke kapa­si­te­ten for biler, noe som selv­føl­ge­lig fører til økt bil­tra­fikk. Len­ge etter­på inves­te­rer man kan­skje i jern­bane — det gjen­står fort­satt å se om jern­bane­sat­sin­gen blir mer enn prat. Det bur­de være omvendt, i alle fall på det sen­tra­le øst­lands­om­rå­det: Bygg ut jern­bane først, slik at bilis­te­ne får et effek­tivt alter­na­tiv til å kjø­re bil. Er man hel­di­ge, for­svin­ner da beho­vet for nye motor­vei­er inn til byene.

Litt mer om fjerning av snø i Oslo

Aften­pos­ten har i dag en repor­ta­sje om glat­te for­tau i Oslo. De har vært på Grü­ner­løk­ka og fil­met en del ufri­vil­lig og ikke spe­si­elt ele­gant fot­gjen­ger­akt­ro­ba­tikk. Det er verst i Mark­vei­en, sier en av de som blir intervjuet.

Uten­for Ring 1 har kom­mu­nen ansvar for å ryd­de for­tau for snø og å strø. Grü­ner­løk­ka er der­for kom­mu­nens ansvar. Oslo kom­mu­ne har laget en over­sikt over pla­ner for bort­kjø­ring av snø i Oslo, sist opp­da­tert 18. feb kl. 13.50 da jeg så på over­sik­ten (her må man selv­føl­ge­lig jus­te­re og opp­da­te­re etter været). De som sklir på for­tau­et i Mark­vei­en har ingen grunn til å jub­le. Mark­vei­en står ikke på lis­ten over gater som skal ryddes.

Hva slags prio­ri­te­rin­ger som lig­ger til grunn for kom­mu­nens pla­ner er det ikke lett å fin­ne ut av. I natt ble snø­en fjer­net hos oss i Mogens Thor­sens gt og Fre­de­rik Stangs gt. Vi som bor her er selv­føl­ge­lig gla­de for det. Men da jeg gikk til kon­to­ret i sen­trum var det fort­satt kraf­ti­ge diker ved for­tau­et langs Slotts­par­ken i Hen­rik Ibsens gt. Nå som lang­tids­var­se­let sier at vi snart kan ven­te pluss­gra­der og sol om dagen, og minus­gra­der om nat­ten (var­sel 21.02.2011), vil det bli “inter­es­sant” å gå her om dike­ne ikke fjer­nes. For­tau­ene i Bygd­øy Allé, Hen­rik Ibsens gt og St Olavs gt er for­tatt meget glat­te. Ingen av dis­se står på pla­nen for gater som skal ryddes.

Etter kom­mu­nens plan skul­le syk­kel­trasé­ene grovt sett innen­for Kirke­vei­rin­gen ha vært ryd­det 14. febru­ar. Jeg har ikke sett noe til det — men jeg har hel­ler ikke vært i alle sykkeltraséer.

Her skal det snart brekkes noen armer og ben

Oslo kom­mu­ne spa­rer pen­ger, i alle fall når det gjel­der snø­ryd­ding. Noe av reg­nin­gen sen­der man hel­ler til NAV, som må beta­le for tape­ne som føl­ger av bruk­ne armer og ben, og and­re skader.

En gjen­gan­ger hvert år er at man ikke fjer­ner snø mel­lom for­tau og kjøre­bane, eller at det skjer alt for sent. Snart går vi for­hå­pent­lig­vis inn i en peri­ode med litt mer vår­lig vær. På fine dager vil det typisk være rela­tivt mildt om dagen i til­legg til at solen begyn­ner å få tak. Om nat­ten er det kaldt. Om dagen smel­ter snø­en. På strek­nin­ger hvor man har brøyte­kan­ter på beg­ge sider av for­tau­et har vi soli­de og effek­ti­ve diker som sør­ger for at smelte­van­net ikke slip­per unna. På fine dager blir det sto­re vann­dam­mer som gjør for­tau­et gans­ke ufrem­kom­me­lig. Om nat­ten fry­ser det på, så om mor­ge­nen er det fin skøyteis.

Jeg har tatt bil­de i Hen­rik Ibsens gt, langs Slotts­par­ken. Her er det en gans­ke lang strek­ning uten noen avkjørs­ler som kan gi åpnin­ger i brøyte­di­ket. Der­for der det eks­tra ille her. Men vi ser det sam­me man­ge steder.

Vi fikk en liten for­smak på det­te i en kort mild­værs­pe­riode for et par uker siden. Sist helg, da bil­det ble tatt, var det gans­ke kaldt. Like­vel smel­tet det litt der solen fikk ordent­lig tak. Så det skal ikke bli så vel­dig mye mil­de­re før vi har full effekt.

Å strø hjel­per ikke sær­lig mye. Strør man om mor­ge­nen vil det hjel­pe en kort stund. Mor­ge­nen etter vil det være solid is over gru­sen man måt­te ha strødd med. Et abso­lutt mini­mum er å lage åpnin­ger i dike­ne og sør­ge for at slu­ke­ne i gaten er åpne slik at smelte­van­net kan ren­ne vekk. Men helst bør snø­en fjernes.

Louis Vuitton truer ytringsfriheten

NRK mel­der at “Mote­gi­gant [Louis Vuit­ton] vil inn­dra Dar­fur-male­ri”. Den dans­ke kunst­ne­ren Nadia Plesner har laget bil­det “Dar­fur­ni­ca”. Bil­det er en kom­men­tar medie­nes blan­ding av kjen­dis­stoff og kata­stro­fer. Louis Vuit­ton-ves­ken repre­sen­te­rer kjen­di­s­ver­den i bil­det. Nå kre­ver Louis Vuit­ton bil­det beslag­lagt og 75.000 kr pr dag i dag­bø­ter hvis det blir hengende.

Vi er for­fer­det over at Plesner igjen bru­ker vårt vare­mer­ke ulov­lig i sin kunst, sier en tal­s­per­son for Louis Vuit­ton til Dan­marks Radio.”

Con­ti­nue read­ing Louis Vuit­ton tru­er ytrings­fri­he­ten