Her skal det snart brekkes noen armer og ben

Oslo kom­mu­ne spa­rer pen­ger, i alle fall når det gjel­der snø­ryd­ding. Noe av reg­nin­gen sen­der man hel­ler til NAV, som må beta­le for tape­ne som føl­ger av bruk­ne armer og ben, og and­re skader.

En gjen­gan­ger hvert år er at man ikke fjer­ner snø mel­lom for­tau og kjøre­bane, eller at det skjer alt for sent. Snart går vi for­hå­pent­lig­vis inn i en peri­ode med litt mer vår­lig vær. På fine dager vil det typisk være rela­tivt mildt om dagen i til­legg til at solen begyn­ner å få tak. Om nat­ten er det kaldt. Om dagen smel­ter snø­en. På strek­nin­ger hvor man har brøyte­kan­ter på beg­ge sider av for­tau­et har vi soli­de og effek­ti­ve diker som sør­ger for at smelte­van­net ikke slip­per unna. På fine dager blir det sto­re vann­dam­mer som gjør for­tau­et gans­ke ufrem­kom­me­lig. Om nat­ten fry­ser det på, så om mor­ge­nen er det fin skøyteis.

Jeg har tatt bil­de i Hen­rik Ibsens gt, langs Slotts­par­ken. Her er det en gans­ke lang strek­ning uten noen avkjørs­ler som kan gi åpnin­ger i brøyte­di­ket. Der­for der det eks­tra ille her. Men vi ser det sam­me man­ge steder.

Vi fikk en liten for­smak på det­te i en kort mild­værs­pe­riode for et par uker siden. Sist helg, da bil­det ble tatt, var det gans­ke kaldt. Like­vel smel­tet det litt der solen fikk ordent­lig tak. Så det skal ikke bli så vel­dig mye mil­de­re før vi har full effekt.

Å strø hjel­per ikke sær­lig mye. Strør man om mor­ge­nen vil det hjel­pe en kort stund. Mor­ge­nen etter vil det være solid is over gru­sen man måt­te ha strødd med. Et abso­lutt mini­mum er å lage åpnin­ger i dike­ne og sør­ge for at slu­ke­ne i gaten er åpne slik at smelte­van­net kan ren­ne vekk. Men helst bør snø­en fjernes.

Print Friendly, PDF & Email