Litt mer om fjerning av snø i Oslo

Aften­pos­ten har i dag en repor­ta­sje om glat­te for­tau i Oslo. De har vært på Grü­ner­løk­ka og fil­met en del ufri­vil­lig og ikke spe­si­elt ele­gant fot­gjen­ger­akt­ro­ba­tikk. Det er verst i Mark­vei­en, sier en av de som blir intervjuet.

Uten­for Ring 1 har kom­mu­nen ansvar for å ryd­de for­tau for snø og å strø. Grü­ner­løk­ka er der­for kom­mu­nens ansvar. Oslo kom­mu­ne har laget en over­sikt over pla­ner for bort­kjø­ring av snø i Oslo, sist opp­da­tert 18. feb kl. 13.50 da jeg så på over­sik­ten (her må man selv­føl­ge­lig jus­te­re og opp­da­te­re etter været). De som sklir på for­tau­et i Mark­vei­en har ingen grunn til å jub­le. Mark­vei­en står ikke på lis­ten over gater som skal ryddes.

Hva slags prio­ri­te­rin­ger som lig­ger til grunn for kom­mu­nens pla­ner er det ikke lett å fin­ne ut av. I natt ble snø­en fjer­net hos oss i Mogens Thor­sens gt og Fre­de­rik Stangs gt. Vi som bor her er selv­føl­ge­lig gla­de for det. Men da jeg gikk til kon­to­ret i sen­trum var det fort­satt kraf­ti­ge diker ved for­tau­et langs Slotts­par­ken i Hen­rik Ibsens gt. Nå som lang­tids­var­se­let sier at vi snart kan ven­te pluss­gra­der og sol om dagen, og minus­gra­der om nat­ten (var­sel 21.02.2011), vil det bli “inter­es­sant” å gå her om dike­ne ikke fjer­nes. For­tau­ene i Bygd­øy Allé, Hen­rik Ibsens gt og St Olavs gt er for­tatt meget glat­te. Ingen av dis­se står på pla­nen for gater som skal ryddes.

Etter kom­mu­nens plan skul­le syk­kel­trasé­ene grovt sett innen­for Kirke­vei­rin­gen ha vært ryd­det 14. febru­ar. Jeg har ikke sett noe til det — men jeg har hel­ler ikke vært i alle sykkeltraséer.

Print Friendly, PDF & Email