Gigantiske feilprioriteringer innen samferdsel i Oslo og Akershus

Man har nå lagt fram en plan for ny E18 mel­lom Slep­en­den og Lys­aker, pre­sen­tert i Aften­pos­ten 18.02.2011. 10,2 mrd skal det kos­te å utvi­de den­ne vei­en. Det er ikke så langt unna de tota­le bevilg­nin­ger til jern­bane i 2011. Det­te er helt feil.

Oslo kve­les av biler. Den eksis­te­ren­de bil­tra­fik­ken spren­ger alle­re­de gren­sen for til­lat­te utslipp. Sva­ret på den utford­rin­gen er ikke å leg­ge til ret­te for økt bil­tra­fikk. Man må tref­fe til­tak for å redu­se­re bil­bruk. Da er det gans­ke åpen­bart at man må inves­te­re i til­tak som gjør bilen mind­re attrak­tiv. Den vik­tigs­te sto­re sam­ferd­sels­in­ves­te­rin­gen er en ny jern­bane­tun­nel gjen­nom Oslo, even­tu­elt en kom­bi­nert tog og T-bane­tun­nel. Fire jern­bane­spor og to T-bane­spor gjen­nom byen vil være langt vik­ti­ge­re enn en ny seks­felts motor­vei vest­fra inn mot byen. Men det til­ta­ket har sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren satt på vent.

Den ver­ste flaske­hal­sen i Oslo-tra­fik­ken er man­ge­len på tog­ka­pa­si­tet gjen­nom byen. Kapa­si­te­ten i Oslo-tun­ne­len er sprengt. Selv om det arbei­des for å rus­te den opp og øke kapa­si­te­ten noe, så er kapa­si­tets­øk­nin­gen ikke en gang til­strek­ke­lig til å ta den tra­fikk­øk­nin­gen som jern­bane­sel­ska­pe­ne i dag har vars­let. Og uan­sett opp­rus­ting er det gren­ser for hva man kan få til med bare to spor.

Da Jens Stol­ten­berg kjør­te gjen­nom Euro­pa etter å blitt sit­ten­de aske­fast, skrøt han av den nye motor­vei­en fra svenske­gren­sen til Oslo. Dess­ver­re kun­ne han ikke skry­te av noen moder­ne tog­lin­je. For det fin­nes ikke. Det slår ikke feil: Våre poli­ti­ke­re inves­te­rer først i å øke kapa­si­te­ten for biler, noe som selv­føl­ge­lig fører til økt bil­tra­fikk. Len­ge etter­på inves­te­rer man kan­skje i jern­bane — det gjen­står fort­satt å se om jern­bane­sat­sin­gen blir mer enn prat. Det bur­de være omvendt, i alle fall på det sen­tra­le øst­lands­om­rå­det: Bygg ut jern­bane først, slik at bilis­te­ne får et effek­tivt alter­na­tiv til å kjø­re bil. Er man hel­di­ge, for­svin­ner da beho­vet for nye motor­vei­er inn til byene.

Print Friendly, PDF & Email
 • Pingback: Tweets that mention Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Gigantiske feilprioriteringer innen samferdsel i Oslo og Akershus -- Topsy.com()

 • Ove Ben­gt Berg

  Du har selv­føl­ge­lig helt rett. Men jeg er nok noe mer pes­si­mis­tisk. Sett i for­hold til veg­ut­byg­gin­ga, og den poli­tis­ke første­prio­ri­tert den har i alle poli­tis­ke kref­ter, kan en kan­skje si at det er rein slø­sing å sat­se så halv­hjer­ta, eller så kvart­hjer­ta, på tog. Det er jo bare småt­te­ri­er, kan­skje mer et sosi­alt til­bud toget i Nor­ge. Hvil­ken funk­sjon skal det ha i sam­ferd­sels­po­li­tik­ken? Viser elelrs til mine inn­legg om Oslo­pak­ke 3 i Aften­pos­ten, http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2097173.ece, og mine to blogg­inn­legg: http://www.politikus.no/2009/03/oslopakke-3-en-pakke-for-kt-biltrafikk.html og tog, høs­tet som sådd: http://www.politikus.no/2009/12/tog-i-norge-hstet-som-sadd.html. Men skriv mer om det­te, orga­ni­ser menin­ge­ne! Takk.
  Mvh Ove Ben­gt Berg.

 • Ulf Lar­sen

  Stock­holm er i til­sva­ren­de situa­sjon som Oslo, der er tun­ne­len under byg­ging og åpnes i 2017. Om jeg får opp­le­ve sam­me i Oslo i min leve­tid er jeg skep­tisk til (er 54 år…). Skal Inter­city-tri­ang­let rus­tes opp slik Stor­tin­get vel ved­tok for rundt 20 år siden, så er vesent­lig økt kapa­si­tet helt nød­ven­dig. I til­legg viser pro­gno­se­ne befolk­nings­vekst for Øst­lan­det, en tren­ger der­for nep­pe være raket­t­in­ge­ni­ør for å se at en eks­tra tun­nel er helt nød­ven­dig. Med norsk sam­ferd­sels­po­li­tikks fokus på dis­trik­te­ne + klatt­vis utbyg­ging så tror jeg imid­ler­tid det­te vil ta svært lang tid, dess­ver­re.

  mvh — Ulf Lar­sen

 • Knut Spar­hell

  Jeg anbe­fa­ler å lese rapor­ten, som har fle­re alter­na­ti­ver for OMBYGGING av E18. Det er ikke snakk om “en ny seks­felts motor­vei”. Dagens E18 er en kon­stant miljø­ka­ta­stro­fe. Det blir uan­sett nød­ven­dig å gjø­re noe på sikt. Rap­por­ten inne­hol­der pla­ner for å sepa­ra­re kol­lek­tiv­tra­fikk (buss) med en høy­stan­dard buss­vei uten kon­flik­ter med bil­tra­fi­ken, samt en gjen­nom­gå­en­de høy­stan­dard syk­kel­vei. Rap­por­ten poeng­te­rer at uten en sterk sats­ning på både tog, buss og syk­kel, vil det ikke kun­ne opp­nås noen tids­ge­vins­ter for bil­tra­fik­ken i 2030.

  At det trengs fle­re spor for tog og metro trengs gjen­nom Oslo er det ingen tvil om.

  Du vil gjø­re det mind­re attrak­tivt å kjø­re bil. Jeg vil gjø­re det mer attrak­tivt å rei­se kol­lek­tivt. Det er i dag eks­tremt lite attrak­tivt å kjø­re bil fra Asker til Oslo, så lite attrak­tivt at det kna­pt kan bli ver­re. Like­vel vel­ger man­ge den­ne løs­nin­gen, noen for­di kol­lek­tivt hel­ler ikke er attrak­tivt, men mest for­di man i prak­sis ikke har noe alter­na­tiv.

  Strek­nin­gen Asker — Oslo er per­fekt for tog­tra­fikk, så det er helt skan­da­le at den­ne strek­nin­gen ikke har vært byg­get ut tid­li­ge­re. Like­vel har ald­ri en kol­lek­tiv utbyg­ging fjer­net beho­vet for å gjø­re det mer for­ut­si­ge­lig å kjø­re på vei­en, og ta i mot øket tra­fikk på grunn av øket befolk­ning og reise­be­hov. Det har ald­ri vært, og kom­mer ald­ri til å bli noen mot­set­ning mel­lom å sat­se på tog og vei. Vi må og kan gjø­re beg­ge deler. Vi har poli­ti­ke­re som hel­ler vil inves­te­re i byg­nin­ger i Lon­don enn i å byg­ge ut Nor­ge.

 • Ano­ny­mous

  Prio­ri­te­ring hand­ler om hvor­dan man ran­ge­rer vik­tig­he­ten av uli­ke til­tak. De reel­le poli­tis­ke prio­ri­te­rin­ger viser seg gjen­nom poli­tisk hand­ling, ikke gjen­nom prat. Poli­ti­ker­ne liker å snak­ke om jern­bane, syk­kel, osv. Men i prak­sis sat­ser man på bil.

  Mitt poeng er at man må prio­ri­te­re jern­bane­ut­byg­ging først. Man har byg­get utal­li­ge tun­ne­ler og nye vei­er i Oslo-områ­det for å leg­ge for­hol­de­ne bed­re til ret­te for bilis­ter, men har gjort vel­dig lite for å gi kol­lek­tiv­tra­fikk et skik­ke­lig løft. Det er den­ne prio­ri­te­rin­gen som må end­res. Ny Oslo-tun­nel er langt vik­ti­ge­re enn ny E18. Kan­skje vil det ikke være behov for å gjø­re så mye med E18 om tog­til­bu­det blir bed­re.

 • Jeg trur jam­men jeg vil si det enda ster­ke­re: Man­ge­len på tog­ka­pa­si­tet gjen­nom Oslo er anta­ke­lig den ver­ste flaske­hal­sen i tra­fik­ken på hele Øst­lan­det, om ikke i hele lan­det. Mang­len­de kapa­si­tet her får ikke bare kon­se­kven­ser for Oslo og Akers­hus, men også for hele inter­city-områ­det. Ny jern­bane­tun­nel gjen­nom hoved­sta­den vil der­for vir­ke pos­tivt inn på tra­fikk­si­tua­sjo­nen i både Vest­fold, Øst­fold, Hed­mark, Opp­land og omland.At ikke det­te prio­ri­te­res er rett og slett både lat­ter­lig og begre­de­lig.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Gi @Oslotrikken en fremtid! @byraadslederen @Jkallmyr()

 • E18 skjæ­rer gjen­nom bolig­mil­jø­ene i Bærum som en gift­slan­ge. Ny E18 i tun­nell er først og fremst et miljø­pro­sjekt som sam­ti­dig vil sik­re god plass til kol­lek­tiv­tra­fikk  der dagens E18 for­uren­ser. Folk kjø­rer nok ikke mind­re bil om det blir noen fle­re tog i timen.

 • E18 skjæ­rer gjen­nom bolig­mil­jø­ene i Bærum som en gift­slan­ge. Ny E18 i tun­nell er først og fremst et miljø­pro­sjekt som sam­ti­dig vil sik­re god plass til kol­lek­tiv­tra­fikk  der dagens E18 for­uren­ser. Folk kjø­rer nok ikke mind­re bil om det blir noen fle­re tog i timen.

 • Ano­ny­mous

  Det er et spørs­mål om prio­ri­te­ring. Jeg tror du tar feil når du sier at folk ikke vil kjø­re mind­re bil om det blir fle­re tog. Et godt kol­lek­tiv­til­bud, kom­bi­nert med par­ke­rings­mu­lig­he­ter på knute­puk­ter, vil ta mye tra­fikk fra bil. Byg­ger man bed­re vei uten å øke kol­lek­tiv­ka­pa­si­te­ten blir det enda mer bil­tra­fikk.

 • Ano­ny­mous

  Det er et spørs­mål om prio­ri­te­ring. Jeg tror du tar feil når du sier at folk ikke vil kjø­re mind­re bil om det blir fle­re tog. Et godt kol­lek­tiv­til­bud, kom­bi­nert med par­ke­rings­mu­lig­he­ter på knute­puk­ter, vil ta mye tra­fikk fra bil. Byg­ger man bed­re vei uten å øke kol­lek­tiv­ka­pa­si­te­ten blir det enda mer bil­tra­fikk.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Oslos hovedsykkelveinett: For sent, for lite og for dårlig()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Har samferdselspolitikerne fått elektrosjokk?()