Gigantiske feilprioriteringer innen samferdsel i Oslo og Akershus

Man har nå lagt fram en plan for ny E18 mel­lom Slep­en­den og Lys­aker, pre­sen­tert i Aften­pos­ten 18.02.2011. 10,2 mrd skal det kos­te å utvi­de den­ne vei­en. Det er ikke så langt unna de tota­le bevilg­nin­ger til jern­bane i 2011. Det­te er helt feil.

Oslo kve­les av biler. Den eksis­te­ren­de bil­tra­fik­ken spren­ger alle­re­de gren­sen for til­lat­te utslipp. Sva­ret på den utford­rin­gen er ikke å leg­ge til ret­te for økt bil­tra­fikk. Man må tref­fe til­tak for å redu­se­re bil­bruk. Da er det gans­ke åpen­bart at man må inves­te­re i til­tak som gjør bilen mind­re attrak­tiv. Den vik­tigs­te sto­re sam­ferd­sels­in­ves­te­rin­gen er en ny jern­bane­tun­nel gjen­nom Oslo, even­tu­elt en kom­bi­nert tog og T‑banetunnel. Fire jern­bane­spor og to T‑banespor gjen­nom byen vil være langt vik­ti­ge­re enn en ny seks­felts motor­vei vest­fra inn mot byen. Men det til­ta­ket har sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren satt på vent.

Den ver­ste flaske­hal­sen i Oslo-tra­fik­ken er man­ge­len på tog­ka­pa­si­tet gjen­nom byen. Kapa­si­te­ten i Oslo-tun­ne­len er sprengt. Selv om det arbei­des for å rus­te den opp og øke kapa­si­te­ten noe, så er kapa­si­tets­øk­nin­gen ikke en gang til­strek­ke­lig til å ta den tra­fikk­øk­nin­gen som jern­bane­sel­ska­pe­ne i dag har vars­let. Og uan­sett opp­rus­ting er det gren­ser for hva man kan få til med bare to spor.

Da Jens Stol­ten­berg kjør­te gjen­nom Euro­pa etter å blitt sit­ten­de aske­fast, skrøt han av den nye motor­vei­en fra svenske­gren­sen til Oslo. Dess­ver­re kun­ne han ikke skry­te av noen moder­ne tog­lin­je. For det fin­nes ikke. Det slår ikke feil: Våre poli­ti­ke­re inves­te­rer først i å øke kapa­si­te­ten for biler, noe som selv­føl­ge­lig fører til økt bil­tra­fikk. Len­ge etter­på inves­te­rer man kan­skje i jern­bane — det gjen­står fort­satt å se om jern­bane­sat­sin­gen blir mer enn prat. Det bur­de være omvendt, i alle fall på det sen­tra­le øst­lands­om­rå­det: Bygg ut jern­bane først, slik at bilis­te­ne får et effek­tivt alter­na­tiv til å kjø­re bil. Er man hel­di­ge, for­svin­ner da beho­vet for nye motor­vei­er inn til byene.

Print Friendly, PDF & Email