Ytringsfrihet, Wikileaks m.m. (Podcast)

Det­te er et fore­drag jeg holdt for biblio­te­ka­rer i Trond­heim 10. febru­ar 2011 og i Oslo 16.02.2011. Opp­ta­ket er fra fore­dra­get i Oslo.

Det er en gjen­nom­gang av ytrings­fri­he­ten, dens begrun­nel­se, retts­li­ge for­ank­ring, inn­hold og begrensninger.

Power­Point-fil.

Print Friendly, PDF & Email