En liten seier over et sykkelfientlig Oslo-politi: Sykling mot enveiskjøring

Oslo­po­li­ti­et sier mot­vil­lig ja til å prø­ve ut syk­ling mot enveis­kjø­ring, mel­der NRK Øst­lands­sen­din­gen. Men lede­ren for tra­fikk­sek­sjo­nen, Sis­sel Ham­mer, er fort­satt skeptisk.

Man kan lure på hva Oslo­po­li­ti­et og Sis­sel Ham­mer vet, som til­si­er at alle and­res erfa­ring er feil. I Oslo har man ikke noe sted for­søkt å til­la­te syk­ling mot enveis­kjø­ring. Der man har erfa­rin­ger med det­te er erfa­rin­ge­ne posi­ti­ve. Det­te er grun­nen til at Veg­di­rek­to­ra­tet nå har åpnet for at syk­ling mot enveis­kjø­ring kan gjø­res perm­a­nent, og ikke bare være prøve­pro­sjek­ter.  Det er også sli­ke erfa­rin­ger som har gjort at man i Frank­ri­ke nå gene­relt til­la­ter syk­ling mot enveis­kjø­ring i alle gater med farts­gren­se 30 km/t eller lave­re. Men kunn­skap biter ikke på Oslo­po­li­ti­et og Sis­sel Ham­mer. Til tross for rap­por­ter som viser at det fun­ge­rer bra, og selv om de selv ikke har noen erfa­ring med det­te, vil Oslo­po­li­ti­et ikke ha det — selv om de nå mot­vil­lig aksep­te­rer for­søk. Det som er gans­ke åpen­bart er at Oslo­po­li­ti­et her base­rer sitt stand­punkt på for­dom­mer, ikke på erfa­ring og kunnskap.

Con­ti­nue read­ing En liten sei­er over et syk­kel­fi­ent­lig Oslo-poli­ti: Syk­ling mot enveis­kjø­ring