En liten seier over et sykkelfientlig Oslo-politi: Sykling mot enveiskjøring

Oslo­po­li­ti­et sier mot­vil­lig ja til å prø­ve ut syk­ling mot enveis­kjø­ring, mel­der NRK Øst­lands­sen­din­gen. Men lede­ren for tra­fikk­sek­sjo­nen, Sis­sel Ham­mer, er fort­satt skep­tisk.

Man kan lure på hva Oslo­po­li­ti­et og Sis­sel Ham­mer vet, som til­si­er at alle and­res erfa­ring er feil. I Oslo har man ikke noe sted for­søkt å til­la­te syk­ling mot enveis­kjø­ring. Der man har erfa­rin­ger med det­te er erfa­rin­ge­ne posi­ti­ve. Det­te er grun­nen til at Veg­di­rek­to­ra­tet nå har åpnet for at syk­ling mot enveis­kjø­ring kan gjø­res perm­a­nent, og ikke bare være prøve­pro­sjek­ter.  Det er også sli­ke erfa­rin­ger som har gjort at man i Frank­ri­ke nå gene­relt til­la­ter syk­ling mot enveis­kjø­ring i alle gater med farts­gren­se 30 km/t eller lave­re. Men kunn­skap biter ikke på Oslo­po­li­ti­et og Sis­sel Ham­mer. Til tross for rap­por­ter som viser at det fun­ge­rer bra, og selv om de selv ikke har noen erfa­ring med det­te, vil Oslo­po­li­ti­et ikke ha det — selv om de nå mot­vil­lig aksep­te­rer for­søk. Det som er gans­ke åpen­bart er at Oslo­po­li­ti­et her base­rer sitt stand­punkt på for­dom­mer, ikke på erfa­ring og kunn­skap.

Om jeg har for­stått det rett, så har Oslo­po­li­ti­et vært syk­kel­sa­bo­tør også i and­re saker. Men her må det med­gis at jeg kun byg­ger på det jeg har blitt for­talt (fra folk som kjen­ner fel­tet godt), og mang­ler doku­men­ta­sjon. Det skal ha vært poli­ti­et som sør­get for fjer­ning av syk­kel­fel­tet i Ste­nersgt ved Oslo spekt­rum. De skal ha vist stor for­kjær­lig­het for bilis­ters behov for par­ke­rings­plas­ser og gått mot fjer­ning av par­ke­rings­plas­ser i Wer­ge­lands­vei­en for å kun­ne gjø­re syk­kel­fel­tet der sam­men­hen­gen­de. Siden det er poli­ti­et som har skilt­myn­dig­het i Oslo er det også grunn til å tro at det også er poli­ti­et som er ansvar­lig for den man­gel­ful­le og til dels tra­fikk­far­li­ge skil­tin­gen av syk­kel­felt i Oslo.

Veg­di­rek­to­ra­tet har åpnet for syk­ling mot enveis­kjø­ring. I Oslos syk­kel­stra­te­gi for peri­oden 2005–2015 heter det at man skal leg­ge til ret­te for syk­ling mot enveis­kjø­ring. Men poli­ti­et sabo­te­rer det hele. Poli­ti­et har skilt­myn­dig­het i Oslo. Det har kan­skje vært naivt av meg å tro at det­te betyr at det er poli­ti­et som skal sør­ge for at skil­tin­gen blir kor­rekt, men at myn­dig­he­ten ikke går len­ger enn det. I prak­sis ser det ut til at poli­ti­et har eller har til­latt seg en veto­rett når det gjel­der tra­fikk­re­gu­le­ring, og at de bru­ker den til å hind­re ved­tak truf­fet både på nasjo­nalt og lokalt nivå. Så på det­te områ­det ser det ut som om Oslo fun­ge­rer som en politi­stat.

Poli­ti­ets opp­ga­ve er å gjen­nom­føre fat­te­de ved­tak, selv om de selv­sagt skal se til at de blir gjen­nom­ført på en kor­rekt måte. Poli­ti­et skal ikke være et organ som over­prø­ver ved­tak truf­fet i ansvar­li­ge orga­ner.

I stats­råd 11. febru­ar 2011 ble Sis­sel Ham­mer utnevnt til politi­mes­ter i Nord­re Bus­ke­rud. Det må være lov å håpe at den som over­tar som leder for tra­fikk­sek­sjo­nen ikke er like fiendt­lig inn­stilt over­for syk­lis­ter.

Uan­sett mot­vil­je fra Oslo­po­li­ti­et, så prio­ri­te­rer jeg som syk­list min egen sik­ker­het frem­for å være lojal over­for syk­kel­fiendt­li­ge reg­ler og et syk­kel­fiendt­lig poli­ti. Der­for vel­ger jeg å syk­le mot enveis­kjø­ring i lite tra­fik­ker­te gater frem­for å syk­le blant bile­ne der det er mer tra­fikk uan­sett om det er lov eller ikke.

Print Friendly, PDF & Email
 • Vi, eller jeg i alle fall, sli­ter med det sam­me her i Paris.

  I tra­fik­ken her nede er det i hoved­sak tre tra­fi­kant­grup­per som er tra­fikk­far­li­ge — motor­syk­lis­ter, motor­syk­lis­ter og motor­syk­lis­ter. Og de kjø­rer helt ure­gu­lert hvor det måt­te være. Stort sett til sin egen ulem­pe ved at tusen­vis av dem blir alvor­lig ska­det hvert år. Det ser ikke ut til at poli­ti­et bryr seg.

  Like­vel bru­ker poli­ti­et res­sur­ser på å bøte­leg­ge syk­lis­ter for baga­tell­mes­si­ge brudd. Jeg fikk nett­opp bot for å syk­le mot enveis­kjø­ring i en vel­dig lite tra­fik­kert gate. Og tid­li­ge­re har jeg fått bot for å syk­le mot rødt lys.

  Nuvel, poli­ti­ker­ne her i byen er i alle fall vel­dig ivri­ge med å leg­ge til­ret­te for syk­lis­ter. Får håpe poli­ti­et kom­mer etter.

 • Ano­ny­mous

  Poli­ti er kan­skje poli­ti, uan­sett hvor de er. De liker biler, og kan­skje sær­lig motor­syk­ler.

  Men et spørs­mål kre­ver avkla­ring: Jeg trod­de det nå var gene­relt til­latt å syk­le mot enveis­kjø­ring i Frank­ri­ke i gater med 30 km/t farts­gren­se. Jeg har basert min opp­fat­ning på det­te http://www.midilibre.com/articles/2010/06/19/A-LA-UNE-A-partir-du-1er-juillet-les-sens-interdits-c-est-permis-1275656.php5 Stem­mer ikke det, elelr var det før 1. juli i fjor at du ble bøt­lagt for å syk­le mot enveis­kjø­ring?

 • Hei

  Jeg fikk bot for et par uker siden. Men vil tro farts­gren­sen i gaten var 50 km/t og ikke 30 km/t. Boten man får er for­øv­rig den sam­me som for biler som kjø­rer mot enveis­kjø­ring eller på rødt lys … eller som for pro­mille­kjø­ring(!) … og man får prik­ker på fører­kor­tet — noe jeg dog slip­per med mitt nors­ke.

  I artik­ke­len du len­ker til sier de: “Pour le moment, cet­te dis­po­sition est limi­tée aux “zones 30”, dans ces nom­breux quar­ti­ers plutôt rési­den­ti­els où la cir­cu­la­tion est limi­tée à 30 km/h”

  I Paris er vel den gene­rel­le farts­gren­sen 50 km/t og det er tyde­lig mer­ket i alle enveis­kjør­te gater hvor det er lov å syk­le mot­strøms.

  PS: Nå skal jeg ikke uffe meg for mye, men her er hvor jeg ble tatt:

  http://josefsen.org/?attachment_id=1918

  Det er et bysyk­kel­sta­tiv ved den røde sir­ke­len (rett uten­for syke­hu­set Lari­boi­siere). Jeg skul­le syk­le ned Bou­le­vard de Magen­ta (rød pil). Om jeg skul­le syk­le ‘rik­tig’ måt­te jeg ha fulgt de grøn­ne pile­ne. Noe som jo blir en viss omvei. Så jeg syk­let mot enveis­kjø­rin­gen ved den blå pilen.

  Nå er gate­ne i områ­det laget ‘krong­le­te’ med hen­sikt, nem­lig å pres­se alle bile­ne til å hol­de seg i Bou­le­vard de Magen­ta og Bou­le­vard de la Chapel­le, slik at tra­fik­ken i gaten jeg syk­let stort sett består i tra­fik­ken til syke­hu­set. Alt­så svært svært liten.

  Nuvel, som jeg blog­ger om ellers, det gjø­res mye for å til­rette­leg­ge for syk­lis­ter i Paris. Så da får man kan­skje god­ta poli­ti­ets tra­fikk­far­li­ge prio­ri­te­rin­ger.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » På sykkel i Paris()

 • Pingback: Servil kamikazejournalistikk i Nordre Aker Budstikke @DittOslo | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Politioverbetjent Hans Olav Lier hetser syklister igjen — holdningsendringer er nødvendig i @politietoslo | Olav Torvunds blogg()