Carl Berners plass nok en gang

Jeg har vært inn­om Carl Ber­ners plass et par gan­ger før. Til­rette­leg­gin­gen for syk­kel er skan­da­løst dår­lig i et kryss som har kos­tet omtrent tre års syk­kel­vei­bud­sjett for Oslo, til tross for at det står i plan­do­ku­men­te­ne at syk­kel skul­le prio­ri­te­res. Det had­de vært mulig å leg­ge bed­re til ret­te for syk­kel gjen­nom krys­set om plan­leg­ger­ne had­de tatt syk­kel på alvor. Men den­ne gan­gen skal jeg ut av krys­set og opp Trondheimsveien.

Trond­heims­vei­en står ikke på pla­ne­ne for de for­el­de­de og fort­satt ikke gjen­nom­før­te pla­ne­ne for et hoved­syk­kel­vei­nett i Oslo. Tyde­lig­vis er det det­te som fort­satt sty­rer nye vei­an­legg, og plan­leg­ger­ne mener visst at man ikke skal syk­le langs and­re strek­nin­ger. Det er ingen til­rette­leg­ging for syk­lis­ter som skal opp Trond­heims­vei­en. Det har sik­kert kos­tet vel­dig mye pen­ger å lage ny trikke­holde­plass. Men for syk­lis­ter har for­hol­de­ne blitt ver­re enn de var. Kjøre­fel­tet er smalt, mel­lom en byg­ning og trikke­holde­plas­sen. For­tau­et er slik at det umu­lig å bru­ke for syk­lis­ter. Det er der­for ingen flukt­mu­lig­het for de som blir skremt av å være blant bilene.

Det er bare en måte å syk­le et slikt sted: Midt i kjøre­fel­tet. Det er for smalt til å la bile­ne få en mulig­het til å pas­se­re. Da blir man klemt inn mot veg­gen. Det er mot­bak­ke, så det går ikke så vel­dig fort på syk­kel. Men man får bare tes­te bilis­te­nes tål­mo­dig­het og lage en lang hale bak seg inn­til man kom­mer til et områ­de hvor det er bed­re plass for syk­ler. Det kan bli lang kø av slikt.

Hvis syk­lis­ter skal syk­le der plan­leg­ger­ne mener at vi skal syk­le, skal syk­lis­ter som vil fra Carl Ber­ners plass til Sin­sen tyde­lig­vis syk­le langs Chris­ti­an Michel­se­ns gt (ring 2) til Mail­und­vei­en, og syk­le den­ne opp til Sin­sen. Det er en bety­de­lig omvei. Fra Carl Ber­ner til rund­kjø­rin­gen ved Sin­sen er det ca 800 meter opp Trond­heims­vei­en, mens det er 1,3 km om kan hol­der seg til syk­kel­felt og syk­kel­vei. Om man ikke skal opp Trond­heims­vei­en, men til bolig­om­rå­de­ne på Sin­sen og Løren blir det enda mer håp­løst. Sit­ter man i bil betyr ikke 500 meter fra eller til sær­lig mye. Det betyr langt mer om man syk­ler. Så hvis det ikke er plass til beg­ge, da er det bile­ne som må sen­des ut på en omvei mens den kor­tes­te vei­en bør for­be­hol­des syklister.

Det er på tide at de som plan­leg­ger inn­ser at de fles­te syk­lis­ter syk­ler for å kom­me raskt og effek­tivt fra A til B og vel­ger kor­tes­te vei. Ved nye vei­an­legg av den­ne type er det en selv­føl­ge at det skal leg­ges til ret­te for alle grup­per av tra­fi­kan­ter, også syk­lis­ter. Jeg synes den mang­len­de til­rette­leg­gin­gen for syk­lis­ter som skal opp mot Sin­sen er enda mer skan­da­løs en selve krysset.

Det er bare en ting å si: Stryk, gjør det på nytt og gjør det rik­tig nes­te gang.

[Syk­kel­strek­nin­ger i Oslo]