Reelle prioriteringer viser seg gjennom handling, som ved Oslos vintervedlikehold

At Oslo ikke bare for­søm­mer vin­ter­ved­li­ke­hol­det av syk­kel­felt og syk­kel­vei­er, men gir full­sten­dig blaf­fen i det, er vel ikke noen over­ras­kel­se. Over­in­ge­ni­ør Joakim Hjer­tum i Sam­ferd­sels­eta­ten sa til Aften­pos­ten før jul at syk­lis­te­ne må fin­ne seg i at snø­en fra bile­nes kjøre­felt brøy­tes inn i syk­kel­fel­te­ne man­ge ste­der. Man kan omfor­mu­le­re det til at syk­lis­te­ne må fin­ne seg i å bli kas­tet ut når man tren­ger plas­sen for bile­nes behov, slik vi også ser hele året foran man­ge kryss i den­ne byen. Det bekref­ter at Oslo fort­satt bare er på prate­sta­di­et i sin “syk­kel­sat­sing” og fort­satt ikke tar syk­lis­ter seriøst.

Nå som vin­te­ren er på hell er Oslo vir­ke­li­ge sam­ferd­sels­prio­ri­te­rin­ger gans­ke syn­li­ge. Uten­for hos oss ble snø­en ryd­det for noen uker siden. Det er en stil­le bolig­gate på Frog­ner. Det er selv­føl­ge­lig vik­tig å ryd­de den, for der par­ke­rer folk sine biler. Vi som bor her er selv­føl­ge­lig gla­de for at snø­en blir ryd­det. (Jeg har enn så len­ge bil, men også gara­sje­plass, så det har ikke så stor betyd­ning for meg.) Det har kom­met mer snø etter at gaten ble ryd­det, der­for var det fort­satt en del snø da bil­det ble tatt.

Jeg har gang­av­stand til kon­to­ret. Det tar ca 20 minut­ter å gå. Jeg er ingen vin­ter­syk­list, eller har i alle fall ikke vært det til nå, om vi ikke går helt til­ba­ke til ung­doms­ti­den. Om vin­te­ren  fore­trek­ker jeg å gå når avstan­de­ne ikke er stør­re. Jeg går gjer­ne Hen­rik Ibsens gt (tid­li­ge­re Dram­mens­vei­en) langs Slotts­par­ken. For en måned siden pek­te jeg på at om den ikke blir ryd­det for snø, så vil­le vi få sto­re vann­dam­mer om etter­mid­da­gen og is på for­mid­da­gen. Brøyte­kan­ter utgjør diker på beg­ge sider, som sør­ger for at smelte­van­net ikke ren­ner vekk. Ikke noe har skjedd, så nå er situa­sjo­nen som beskre­vet. Det førs­te bil­det er tatt ved 16.30 tiden man­dag 14. mars. Her gjør sto­re vann­dam­mer for­tau­et ufrem­kom­me­lig. Con­ti­nue read­ing Reel­le prio­ri­te­rin­ger viser seg gjen­nom hand­ling, som ved Oslos vin­ter­ved­li­ke­hold