Reelle prioriteringer viser seg gjennom handling, som ved Oslos vintervedlikehold

At Oslo ikke bare for­søm­mer vin­ter­ved­li­ke­hol­det av syk­kel­felt og syk­kel­vei­er, men gir full­sten­dig blaf­fen i det, er vel ikke noen over­ras­kel­se. Over­in­ge­ni­ør Joakim Hjer­tum i Sam­ferd­sels­eta­ten sa til Aften­pos­ten før jul at syk­lis­te­ne må fin­ne seg i at snø­en fra bile­nes kjøre­felt brøy­tes inn i syk­kel­fel­te­ne man­ge ste­der. Man kan omfor­mu­le­re det til at syk­lis­te­ne må fin­ne seg i å bli kas­tet ut når man tren­ger plas­sen for bile­nes behov, slik vi også ser hele året foran man­ge kryss i den­ne byen. Det bekref­ter at Oslo fort­satt bare er på prate­sta­di­et i sin “syk­kel­sat­sing” og fort­satt ikke tar syk­lis­ter seriøst.

Nå som vin­te­ren er på hell er Oslo vir­ke­li­ge sam­ferd­sels­prio­ri­te­rin­ger gans­ke syn­li­ge. Uten­for hos oss ble snø­en ryd­det for noen uker siden. Det er en stil­le bolig­gate på Frog­ner. Det er selv­føl­ge­lig vik­tig å ryd­de den, for der par­ke­rer folk sine biler. Vi som bor her er selv­føl­ge­lig gla­de for at snø­en blir ryd­det. (Jeg har enn så len­ge bil, men også gara­sje­plass, så det har ikke så stor betyd­ning for meg.) Det har kom­met mer snø etter at gaten ble ryd­det, der­for var det fort­satt en del snø da bil­det ble tatt.

Jeg har gang­av­stand til kon­to­ret. Det tar ca 20 minut­ter å gå. Jeg er ingen vin­ter­syk­list, eller har i alle fall ikke vært det til nå, om vi ikke går helt til­ba­ke til ung­doms­ti­den. Om vin­te­ren  fore­trek­ker jeg å gå når avstan­de­ne ikke er stør­re. Jeg går gjer­ne Hen­rik Ibsens gt (tid­li­ge­re Dram­mens­vei­en) langs Slotts­par­ken. For en måned siden pek­te jeg på at om den ikke blir ryd­det for snø, så vil­le vi få sto­re vann­dam­mer om etter­mid­da­gen og is på for­mid­da­gen. Brøyte­kan­ter utgjør diker på beg­ge sider, som sør­ger for at smelte­van­net ikke ren­ner vekk. Ikke noe har skjedd, så nå er situa­sjo­nen som beskre­vet. Det førs­te bil­det er tatt ved 16.30 tiden man­dag 14. mars. Her gjør sto­re vann­dam­mer for­tau­et ufremkommelig.

Den nes­te bil­det er tatt ca kl. 10 dagen etter. I løpet av nat­ten har det frosst til, slik at det er hard is. Der vann­dam­me­ne er på sitt dypes­te har det ikke ruk­ket å fry­se til bunns, så de som tror de kan gå på isen vil få en ube­ha­ge­lig og våt over­ras­kel­se, i til­legg til den glat­te over­fla­ten. Det ikke over­ras­ken­de at folk hel­ler går i brøytekanten.

Hvis pri­va­te had­de opp­fylt sin plikt til å ryd­de snø og strø for­tau like dår­lig, da had­de nok kom­mu­nen sør­get for å ileg­ge kraf­ti­ge gebyrer.

Der det er gate­par­ke­ring har man stort sett fjer­net snø­en. Bile­ne er hel­li­ge for de ansvar­li­ge poli­ti­ker­ne, så de leg­ger man til ret­te for. Der har også snø­en stort sett smel­tet på for­tau­et. Bare i syk­kel­fel­te­ne lig­ger snø­en igjen, som her i Wer­ge­lands­vei­en.

Når over­in­ge­ni­ør Joakim Hjer­tum og hans stab bru­ker syk­kel­felt som snø­de­po­ni og syk­kel­fel­te­ne ikke ryd­des, da er det ikke sær­lig over­ras­ken­de at snø­en blir lig­gen­de len­ge og for­sin­ker star­ten på syk­kel­ses­on­gen. Etter Oslo kom­mu­nes plan for ryd­ding av snø skul­le man ha ryd­det syk­kel­tra­se­ene innen­for Kirke­vei­rin­gen 14. febru­ar, og det står fak­tisk på nett­si­de­ne at de ble ryd­det den dagen. Men det må ha vært en vir­tu­ell snø­ryd­ding som bare skjed­de på net­tet. Jeg har i alle fall ikke vært i stand til å opp­da­ge et enes­te syk­kel­felt som kom­mu­nen fak­tisk har ryd­det for snø.

Råd­hus­ga­ten ved Kon­tra­skjæ­ret kan nok en gang stå som et sym­bol på Oslos prio­ri­te­rin­ger, og der­med mang­len­de prio­ri­te­ring av syk­kel. Kjøre­fel­tet for biler er bart. For­tau­et er del­vis ryd­det, men så dår­lig at det er sto­re vann­dam­mer av smelte­vann (og hard is når de har fros­set til i løpet av nat­ten). Snø­hau­ge­ne mel­lom for­tau­et og trikke­skin­ne­ne skju­ler syk­kel­fel­tet. Det skal nok fle­re uker med godt vår­vær til før det­te igjen blir egnet til syk­ling — i den grad et så dår­lig plan­lagt syk­kel­felt egent­lig er egnet til det. Kom­mu­nens prio­ri­te­ring er klar: Først biler, så i noen grad fot­gjen­ge­re. Syk­lis­te­ne bryr man seg ikke om.

Der vår­so­len har gjort den job­ben kom­mu­nen har for­sømt, ser vi et annet resul­tat av at Sam­ferd­sels­eta­ten ikke er vil­lig til å inn­se at syk­kel­felt er for syk­ler, ikke avlas­tings­om­rå­de for bilis­ter som syk­lis­ter kan låne når bile­ne ikke tren­ger der: Det er mye løs grus og annen skitt som er sam­let i sykkelfeltene.

Løs­grus m.m. er et langt stør­re pro­blem for syk­lis­ter enn for bilis­ter. Kom­mu­nen bur­de der­for, så snart vei­ene begyn­ner å bli bare, fjer­ne det­te fra syk­kel­fel­te­ne. Syk­kel­fel­te­ne bør prio­ri­te­res først. Men jeg er ikke sær­lig opti­mis­tisk. Syk­lis­te­ne blir nok prio­ri­tert sist den­ne gan­gen også. Det bes­te vi som syk­lis­ter kan håpe på er at syk­kel­fel­te­ne i alle fall blir ren­gjort sam­ti­dig med kjørefeltene.

Byråds­le­de­ren har snak­ket mye om å sat­se på syk­kel. Men de reel­le prio­ri­te­rin­ge­ne viser seg gjen­nom hand­ling, ikke ved snakk. Jeg har for­stå­el­se for at det tar tid å byg­ge syk­kel­vei­er, slik at vi ikke kan ven­te at syk­kel­vei­net­tet blir fer­dig i løpet av noen uker. Men det kre­ver ikke til­sva­ren­de tid å sør­ge for ved­li­ke­hold av de syk­kel­vei­er og syk­kel­felt vi tross alt har i den­ne byen. Til det kre­ves bare vil­je. Nok en gang er det vil­jen som svik­ter i Oslo.

Der byrå­det kun­ne ha levert på sine syk­kel­løf­ter har de svik­tet. Og til høs­ten er det kommunevalg.

Print Friendly, PDF & Email