Reelle prioriteringer viser seg gjennom handling, som ved Oslos vintervedlikehold

At Oslo ikke bare for­søm­mer vin­ter­ved­li­ke­hol­det av syk­kel­felt og syk­kel­vei­er, men gir full­sten­dig blaf­fen i det, er vel ikke noen over­ras­kel­se. Over­in­ge­ni­ør Joakim Hjer­tum i Sam­ferd­sels­eta­ten sa til Aften­pos­ten før jul at syk­lis­te­ne må fin­ne seg i at snø­en fra bile­nes kjøre­felt brøy­tes inn i syk­kel­fel­te­ne man­ge ste­der. Man kan omfor­mu­le­re det til at syk­lis­te­ne må fin­ne seg i å bli kas­tet ut når man tren­ger plas­sen for bile­nes behov, slik vi også ser hele året foran man­ge kryss i den­ne byen. Det bekref­ter at Oslo fort­satt bare er på prate­sta­di­et i sin “syk­kel­sat­sing” og fort­satt ikke tar syk­lis­ter seriøst.

Nå som vin­te­ren er på hell er Oslo vir­ke­li­ge sam­ferd­sels­prio­ri­te­rin­ger gans­ke syn­li­ge. Uten­for hos oss ble snø­en ryd­det for noen uker siden. Det er en stil­le bolig­gate på Frog­ner. Det er selv­føl­ge­lig vik­tig å ryd­de den, for der par­ke­rer folk sine biler. Vi som bor her er selv­føl­ge­lig gla­de for at snø­en blir ryd­det. (Jeg har enn så len­ge bil, men også gara­sje­plass, så det har ikke så stor betyd­ning for meg.) Det har kom­met mer snø etter at gaten ble ryd­det, der­for var det fort­satt en del snø da bil­det ble tatt.

Jeg har gang­av­stand til kon­to­ret. Det tar ca 20 minut­ter å gå. Jeg er ingen vin­ter­syk­list, eller har i alle fall ikke vært det til nå, om vi ikke går helt til­ba­ke til ung­doms­ti­den. Om vin­te­ren  fore­trek­ker jeg å gå når avstan­de­ne ikke er stør­re. Jeg går gjer­ne Hen­rik Ibsens gt (tid­li­ge­re Dram­mens­vei­en) langs Slotts­par­ken. For en måned siden pek­te jeg på at om den ikke blir ryd­det for snø, så vil­le vi få sto­re vann­dam­mer om etter­mid­da­gen og is på for­mid­da­gen. Brøyte­kan­ter utgjør diker på beg­ge sider, som sør­ger for at smelte­van­net ikke ren­ner vekk. Ikke noe har skjedd, så nå er situa­sjo­nen som beskre­vet. Det førs­te bil­det er tatt ved 16.30 tiden man­dag 14. mars. Her gjør sto­re vann­dam­mer for­tau­et ufrem­kom­me­lig.

Den nes­te bil­det er tatt ca kl. 10 dagen etter. I løpet av nat­ten har det frosst til, slik at det er hard is. Der vann­dam­me­ne er på sitt dypes­te har det ikke ruk­ket å fry­se til bunns, så de som tror de kan gå på isen vil få en ube­ha­ge­lig og våt over­ras­kel­se, i til­legg til den glat­te over­fla­ten. Det ikke over­ras­ken­de at folk hel­ler går i brøyte­kan­ten.

Hvis pri­va­te had­de opp­fylt sin plikt til å ryd­de snø og strø for­tau like dår­lig, da had­de nok kom­mu­nen sør­get for å ileg­ge kraf­ti­ge geby­rer.

Der det er gate­par­ke­ring har man stort sett fjer­net snø­en. Bile­ne er hel­li­ge for de ansvar­li­ge poli­ti­ker­ne, så de leg­ger man til ret­te for. Der har også snø­en stort sett smel­tet på for­tau­et. Bare i syk­kel­fel­te­ne lig­ger snø­en igjen, som her i Wer­ge­lands­vei­en.

Når over­in­ge­ni­ør Joakim Hjer­tum og hans stab bru­ker syk­kel­felt som snø­de­po­ni og syk­kel­fel­te­ne ikke ryd­des, da er det ikke sær­lig over­ras­ken­de at snø­en blir lig­gen­de len­ge og for­sin­ker star­ten på syk­kel­ses­on­gen. Etter Oslo kom­mu­nes plan for ryd­ding av snø skul­le man ha ryd­det syk­kel­tra­se­ene innen­for Kirke­vei­rin­gen 14. febru­ar, og det står fak­tisk på nett­si­de­ne at de ble ryd­det den dagen. Men det må ha vært en vir­tu­ell snø­ryd­ding som bare skjed­de på net­tet. Jeg har i alle fall ikke vært i stand til å opp­da­ge et enes­te syk­kel­felt som kom­mu­nen fak­tisk har ryd­det for snø.

Råd­hus­ga­ten ved Kon­tra­skjæ­ret kan nok en gang stå som et sym­bol på Oslos prio­ri­te­rin­ger, og der­med mang­len­de prio­ri­te­ring av syk­kel. Kjøre­fel­tet for biler er bart. For­tau­et er del­vis ryd­det, men så dår­lig at det er sto­re vann­dam­mer av smelte­vann (og hard is når de har fros­set til i løpet av nat­ten). Snø­hau­ge­ne mel­lom for­tau­et og trikke­skin­ne­ne skju­ler syk­kel­fel­tet. Det skal nok fle­re uker med godt vår­vær til før det­te igjen blir egnet til syk­ling — i den grad et så dår­lig plan­lagt syk­kel­felt egent­lig er egnet til det. Kom­mu­nens prio­ri­te­ring er klar: Først biler, så i noen grad fot­gjen­ge­re. Syk­lis­te­ne bryr man seg ikke om.

Der vår­so­len har gjort den job­ben kom­mu­nen har for­sømt, ser vi et annet resul­tat av at Sam­ferd­sels­eta­ten ikke er vil­lig til å inn­se at syk­kel­felt er for syk­ler, ikke avlas­tings­om­rå­de for bilis­ter som syk­lis­ter kan låne når bile­ne ikke tren­ger der: Det er mye løs grus og annen skitt som er sam­let i syk­kel­fel­te­ne.

Løs­grus m.m. er et langt stør­re pro­blem for syk­lis­ter enn for bilis­ter. Kom­mu­nen bur­de der­for, så snart vei­ene begyn­ner å bli bare, fjer­ne det­te fra syk­kel­fel­te­ne. Syk­kel­fel­te­ne bør prio­ri­te­res først. Men jeg er ikke sær­lig opti­mis­tisk. Syk­lis­te­ne blir nok prio­ri­tert sist den­ne gan­gen også. Det bes­te vi som syk­lis­ter kan håpe på er at syk­kel­fel­te­ne i alle fall blir ren­gjort sam­ti­dig med kjøre­fel­te­ne.

Byråds­le­de­ren har snak­ket mye om å sat­se på syk­kel. Men de reel­le prio­ri­te­rin­ge­ne viser seg gjen­nom hand­ling, ikke ved snakk. Jeg har for­stå­el­se for at det tar tid å byg­ge syk­kel­vei­er, slik at vi ikke kan ven­te at syk­kel­vei­net­tet blir fer­dig i løpet av noen uker. Men det kre­ver ikke til­sva­ren­de tid å sør­ge for ved­li­ke­hold av de syk­kel­vei­er og syk­kel­felt vi tross alt har i den­ne byen. Til det kre­ves bare vil­je. Nok en gang er det vil­jen som svik­ter i Oslo.

Der byrå­det kun­ne ha levert på sine syk­kel­løf­ter har de svik­tet. Og til høs­ten er det kom­mune­valg.

Print Friendly, PDF & Email
 • Sne­mann

  Over­in­ge­ni­ør Joakim Hjer­tum — en pus­sig potet…
  Se hans mildt salgt sel­som­me for­kla­ring i kvelds­ut­ga­ven i gårs­da­gens Aften­post av hva vin­ter­ved­li­ke­hold av syk­kel­vei­er inne­bæ­rer. I kor­te trekk betyr Oslos vin­ter­ved­li­ke­hold av syk­kel­vei­er at over­in­ge­ni­ø­ren håper på en sne­fat­tig vin­ter.

 • Petter

  Ble til­snak­ket av en bilist i dag for­di jeg ikke syk­let på et for­tau fullt av snø/is og fot­gjen­ge­re. Syk­lis­ter står ikke så høyt i kurs…

 • Ekstro­vert

  Har syk­let til job­ben i hele vin­ter- brøy­tin­ga i vin­ter er merk­bart dår­li­ge­re. I fjord sat­set byrå­det på “svart asfalt” på utvalg­te syk­kel­vei­er (frog­ner­stran­da bl.a.)- noe som var et lys­punkt. I vin­ter syns jeg er snø­en bare er flyt­tet litt rundt på syk­kel­vei­er og “syk­kel­for­tau”. Men for bile­ne er det bra- så da blir det syk­ling i gata.

 • Ano­ny­mous

  Jeg tror at bl.a. Frog­ner­stran­den er sta­tens og ikke kom­mu­nens ansvar. Sta­ten har ansva­ret for riks­vei­er. Det jeg har hørt er at stat­li­ge syk­kel­vei­er stort sett har vært godt ryd­det, mens de kom­mu­na­le har vært ful­le av snø. Men jeg er ikke sik­ker her.

 • Blan­ders

  Bor ikke i Oslo men har fag­brev i vei. Jeg skul­le gjer­ne øns­ke man had­de like bra vei­er som i Oslo i res­ten av lan­det. Uten at jeg er no spe­si­elt kjent med sty­re og stell i Oslo så trod­de jeg Oslo var blå og når lan­det er rødt styrt kan vi jo prø­ve å byt­te side på beg­ge å se om det blir bed­re. Siden jeg har erfa­ring med vei­ved­li­ke­hold selv så kan jeg hvert­fall si at pri­va­ti­se­ring av ved­li­ke­hold til vei ikke er noe jeg er for da jeg har sett at brøy­ting på anbud blant annet gir mye eks­tra ska­der for­di de får gjer­ne betalt per km. kjø­rer bare en bred­de, lar snø bli lig­gen­de på for­tau og innat gjer­der. det­te fry­ser så og nes­te brøy­ting får man ska­der på gjer­der etc. som kom­mu­nen igjen må erstat­te for­di poli­ti­ke­ren har bil­lig brøy­ting. Det er rart med det med utlys­ning hvor bil­lig det blir når det ald­ri er tatt med kon­se­kven­se­ne i utreg­nin­ga. det bud­sjet­tet der kan vris i hvil­ken som helst poli­tisk ret­ning man vil. Her jeg bor er det bygd syk­kel­vei nå. de tok 4 meter av alle eien­dom­mer. det er stort sett bare unger som går til sko­len der, de kun­ne fak­tisk fått buss da skole­bus­sen er omtrent enes­te buss­til­bu­det i byg­da. er man­ge som syk­ler her, man­ge akti­ve syk­lis­ter med dyrt utstyr, men alle de syk­ler midt i vei­en som er svin­ge­te og så smal at ca 10 laste­bi­ler kjør­te uten­for og/eller vel­ta ned mot van­net på ned­si­den. Hel­dig­vis bare skad­de og noen titalls mil­lio­ner i matri­ell sis­te 3 åra på en 2 km strek­ning. det er 2 meter grass mel­lom vei og syk­kel­felt, mest san­syn­lig for­di det var bil­li­ge­re å tvin­ge til seg eien­do­mer en å byg­ge sper­ring i form av auto­vern eller betong for­di om det­te had­de bedra bred­den på vei og sik­ker­het betrak­te­lig. vei­en ble reas­val­tert annen­hvert år men kan beskri­ves som kule­bak­ke hele vei­en, med jord­sjelv­sprek­ker for­di mas­sen i vei­krop­pen er dår­lig. asfal­ten som var ny i fjor har sprek­ker hele vei­en. jeg skul­le øns­ke jeg kun­ne kjø­re på syk­kel­vei­en i ste­det så jeg slapp møte syk­lis­ter i vei­en som lå 4 i bred­den og øde­lagt bilen,men det er desver­re ikke lov å kjø­re på syk­kel­vei­en. Syns fak­tisk at om syk­lis­te­ne har råd til å kjø­re OFFROAD (ser du ironien?)sykler til 30 tusen så kan de godt få vei­en hvis jeg får kjø­re på syk­kel­vei­en. kon­klu­sjo­nen min blir vel at vei­ved­li­ke­hold ikke er lønn­somt uan­sett hvem par­ti man stem­mer inn men at plan­leg­gin­gen må gjø­res av noen som sjøn­ner hvor man får mest for pen­ga og hvor man kan gjø­re ting effek­tivt på sikt. utred­nin­ger på utred­nin­ger om OM man skal byg­ge vei blir også lite lønn­somt når utred­nin­ge­ne kos­ter noen titalls mil­lio­ner i hvert enes­te lil­le pro­sjekt som skal utly­ses. jeg ser ikke noen grunn til at folk skal ha krav på å syk­le i vei­en der det er syk­kel­veg for­di om de tre­ner til ritt engang, (ler like godt hver gang jeg ser tul­lin­ger er ute å tre­ner på syk­kel og har lett­vekts av alt til 1000 gan­ger pri­sen og tar snar­vei­er for å syk­le kor­tes­te vei­en hehe. før la man på eks­tra veit og syk­la i mot­bak­ke om man skul­le tre­ne:) ikke blir de spe­si­elt sun­ne av å ende i fron­ten på en trai­ler hel­ler. Jeg blir fak­tisk så for­ban­na av de som syk­ler i vei­en der at det er fris­ten­de å leg­ge seg foran de å kjø­re sak­te et par mil for da kan de se hvor digg det er å måt­te ta forbi­kjø­rin­ger for­bi 4 stk i bred­den som lig­ger akku­rat 15km/t i vei­en. 1 av 5 syk­ler på syk­kel­vei­en her, å det er gam­le damer med handle­po­ser og det er ca 1 av eller ingen på syk­kel­vei hver gang jeg kjø­rer for­bi.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Et liv uten (egen) bil()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Består Venstre og Ola Elvestuen sykkelprøven?()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Gratulerer som ny byråd, Ola Elvestuen. Nå gjenstår det bare å levere()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Oslo som sykkelby. Tanker etter møte med politikere()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Oslosyklistene glemt igjen — nå i Thor Olsens gt. “Miljøgate” er en bløff.()