Domstol avviser Google-books forliket

Dom­mer Den­ny Chin i the Uni­ted Sta­tes Dist­rict Court for the Southern Dist­rict of New York har avvist avta­len om Goog­le books, og mener det gikk alt  for langt i å la Goog­le tje­ne på bøker uten opp­havs­menns til­la­tel­se, og sa at avta­len var “not fair, adequa­te and reasonable”.

Selv har jeg ikke ruk­ket å set­te meg så godt inn i det­te, og vil der­for fore­lø­pig ikke mene noe om saken, i alle fall ikke offent­lig. Men jeg sam­ler er infor­ma­sjon som til­fly­ter meg, til nyt­te for meg selv og kan­skje and­re som måt­te være interessert.

Avgjø­rel­sen: http://www.nysd.uscourts.gov/cases/show.php?db=special&id=115

Kom­men­tar til dom­men i New York Times.

Flyt­dia­gram fra Libra­ry Copy­right Alli­an­ce om vei­en vide­re.