Konsesjonspliktig ytringsfrihet?

Medietilsynet har i fattet vedtak om at P4s lokale nyhetssendinger i Bergen formidlet i det femte riksnettet er ulovlige og må opphøre.

Den som skal drive kringkasting gjennom såkalte bakkebaserte nett (omfatter ikke satellitt og kabel) må ha konsesjon. Selve konsesjonsplikten fremgår av kringkastingsloven § 2-1, som refererer til § 2-2 hvor konsesjonsplikt for sendeanlegg er regulert. Etter § 2-1 kan det gis konsesjon “til drift av kringkasting og lokalkringkastingfølger”, og det følger av bestemmelsen at det kan settes vilkår for konsesjoner.

Av Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) art 10 første avsnitt, siste punktum følger at stater kan kreve konsesjon (lisensiering) for kringkasting. En konsesjonsordning er i seg selv derfor uproblematisk i forhold til EMK.

I slike saker kommer det problematiske med konsesjonsplikt på spissen: Hvis dere sender noe annet enn det vi har gitt dere lov til å sende og/eller ikke sender det dere har påtatt dere å sende, da risikerer dere å miste konsesjonen. Jeg har i øyeblikket ikke tid til å gå grundig inn på de problemer dette reiser. Men det er i alle fall viktig å se at pålegg om at sendinger må opphøre på grunn av deres innhold, ikke bare er et spørsmål om byråkratisk konsesjonsplikt. Det er også et spørsmål om ytringsfrihet.