Redaktør Tomm Pentz Pedersen og andre drittsekker bak rattet

Redak­tør i Fred­rik­stad-avi­sen “Demo­kra­ten” Tomm Pentz Peder­sen skri­ver på leder­plass “Bredde­syk­lis­me til de evi­ge syk­kel­kjede­mar­ker”. Han frem­står som bil­bøl­le og dritt­sekk av ver­ste sort. Sli­ke folk bør lukes ut av tra­fik­ken og bli fotgjengere.

Sann­syn­lig­vis er han et av dis­se kry­pe­ne som føler seg stor og sterk når han kry­per inn i sin ben­sin­slu­ken­de penis­for­len­ger, og som lider av den absur­de vrang­fore­stil­ling at han er vik­ti­ge­re enn and­re bare for­di han ikke kla­rer å beve­ge seg fore egen maskin. Men man er fak­tisk ikke en vik­ti­ge­re per­son som har krav på stør­re plass i tra­fik­ken bare for­di han sle­per rundt på et tonn metall og spyr ut eksos. Slik ser han på syk­lis­ter: Con­ti­nue read­ing Redak­tør Tomm Pentz Peder­sen og and­re dritt­sek­ker bak rat­tet