Redaktør Tomm Pentz Pedersen og andre drittsekker bak rattet

Redak­tør i Fred­rik­stad-avi­sen “Demo­kra­ten” Tomm Pentz Peder­sen skri­ver på leder­plass “Bredde­syk­lis­me til de evi­ge syk­kel­kjede­mar­ker”. Han frem­står som bil­bøl­le og dritt­sekk av ver­ste sort. Sli­ke folk bør lukes ut av tra­fik­ken og bli fotgjengere.

Sann­syn­lig­vis er han et av dis­se kry­pe­ne som føler seg stor og sterk når han kry­per inn i sin ben­sin­slu­ken­de penis­for­len­ger, og som lider av den absur­de vrang­fore­stil­ling at han er vik­ti­ge­re enn and­re bare for­di han ikke kla­rer å beve­ge seg fore egen maskin. Men man er fak­tisk ikke en vik­ti­ge­re per­son som har krav på stør­re plass i tra­fik­ken bare for­di han sle­per rundt på et tonn metall og spyr ut eksos. Slik ser han på syklister:

Mons­ter­syk­lis­te­ne i sine tett­sit­ten­de kon­dom­dres­ser, ikledd syk­kel­sko med en inte­grert vari­ant av for­ti­dens rotte­fel­la-bin­ding, hjel­mer i alle far­ger med til­pas­se­de hjelm­trekk som ikke skal øde­leg­ge den mini­ma­le luft­mot­stan­den frans­ke fors­ker­ne har klart å tvin­ge inn i aero­dy­na­mis­ke plast­for­mer og sol­bril­ler med antire­fleks og vekt­løse titan­sten­ger har rus­tet seg til krig mot bilis­te­ne, kam­pen skal vin­nes på asfalt.”

Trang­syn­te eksos­bøl­ler som Tomm Pentz Peder­sen skjøn­ner åpen­bart ikke at det er greit å kle seg hen­sikts­mes­sig. Skal man syk­le, i alle fall om man skal syk­le et styk­ke, så er syk­kel­klær best egnet. Akku­rat som ski­klær og ski­støv­ler er best hvis man skal gå på ski. Om han skul­le fin­ne på å gå på ski så gjør han vel det i dress, slips, lakk­sko og løst­sit­ten­de vidjebindinger.

Det­te skri­ver bøl­len Tomm Pentz Pedersen:

Kjæ­re inne­ha­ve­re av tett­sit­ten­de syk­kel­kon­doms­hort­ser, vi bilis­ter vet det er eks­tra stop­ping og vatt i skrit­tet, selv om stan­ga har blitt tyk­ke­re med åre­ne har alu­mi­niu­men tatt over for stå­let og det betyr sva­ke­re metall og briste­fer­di­ge sveiseskjøter.

Vi har fort­satt lyd­hor­net inn­takt og spy­ler­væs­ke på tan­ken som kan gi gru­som­me flek­ker på Oak­ley bril­le­ne, og etter hvert vil ultra­fio­lett lys sive inn på deres opp­spil­te pupiller.”

I avsnit­tet etter at han indi­rek­te tru­er med å kjø­re i styk­ker folks syk­ler med alu­mi­ni­ums­ram­mer, og direk­te tru­er med å skrem­me syk­lis­ter med horn og spyle­væs­ke, så pres­te­rer han å skri­ve dette:

Vi har ennå ikke tapt kam­pen om almin­ne­lig høf­lig­het i tra­fik­ken, vi skal kjem­pe mot syk­lis­ter som vren­ger rett over rund­kjø­rin­ge­ne og kas­ter syk­ke­len kjapt til venst­re i nær­mes­te fot­gjen­ger­felt, selv­føl­ge­lig uten først å til­kjenne­gi hvil­ken manø­ver som skal gjøres.”

Tenk det. Den som vil tute ut og spy­le ned syk­lis­ter snak­ker om å kjem­pe for almin­ne­lig høf­lig­het! De har åpen­bart sine egne defi­ni­sjo­ner av hva som er “almin­ne­lig høf­lig­het” i avi­sen “Demo­kra­ten” Det er absurd. Men når han sier han skal opp­tre bøl­le­te for å for­sva­re “almin­ne­lig høf­lig­het”, da er det full dek­ning for å si at Tomm Prentz Peder­sen er bøl­le og idiot.

Bil­bøl­le Tomm Prentz Peder­sen erklæ­rer krig mot syk­lis­ter, og skriver:

Vi skal som førs­te del­mål sloss for å fjer­ne kon­domsyk­lis­ter som, i sine egne lande­veis­ritt og tempo­etap­per, plas­se­rer seg med to og tre syk­lis­ter i bred­den, bredde­syk­lis­me skal over­fø­res til de evi­ge sykkelkjedemarker.”

Og som den bil­idiot han er, så lever han i den vill­fa­rel­se at kjøre­ba­ner bare er til for de sto­re forurensere:

Vi vil kjem­pe for at ordet syk­kel­sti­er skal bestå og bruk av dis­se påleg­ges med loven i hånd alle som fer­des på to hjul uten ben­sin­dre­ven assistanse.”

Det bør være åpen­bart at syk­lis­ter ver­ken bør kjø­pe eller annon­se­re i avis som på leder­plass erklæ­rer krig mot syk­lis­ter. Hans e‑postadresse er tomm-pentz.pedersen@demokraten.no , om noen skul­le ha lyst til å for­tel­le hva de mener om slikt.

Print Friendly, PDF & Email