På sykkel i Paris

Vi var to dager i Paris før påske. Den­ne gan­gen sat­set vi på syk­kel. Det ga mersmak.

For noen år siden, jeg hus­ker ikke helt når, les­te jeg en avis­kom­men­tar om syk­lis­ter i Oslo. Det var den sed­van­li­ge mob­bin­gen av folk med man­ge gir, dår­lig tid, osv (jeg tror det var før “kon­dom­dress” var kom­met inn i syk­kel­mob­ber­nes voka­bu­lar). En set­ning var, om min hukom­mel­se er noen­lun­de rett: “Man ser ikke noen som syk­ler slik i byer som Paris.” Jeg hus­ker at jeg tenk­te “det er sik­kert rik­tig, for man ser ingen som syk­ler i Paris”. Jeg vil­le ikke ha bevegt meg ut i Paris-tra­fik­ken på sykkel.

Con­ti­nue read­ing På syk­kel i Paris

Er det greit at avd dir Guro Ranes i Vegdirektoratet synser offentlig om trafikk?

Til Dagens Nærings­liv 7. april i år utta­ler avde­lings­di­rek­tør Guro Ranes i Veg­di­rek­to­ra­tet føl­gen­de, i en sak som har fått over­skrif­ten “Syk­lis­te­ne har ofte skyl­den”:

Syk­lis­ter er mind­re til­bøye­li­ge til å hol­de tra­fikk­reg­le­ne enn bilister.”

Over­skrif­ten er et sitat fra leder for tra­fikk­sek­sjo­nen ved poli­ti­et i Ber­gen Jens Klep­pe. Jeg har tid­li­ge­re kom­men­tert at jeg ikke tror på poli­ti­ets utta­lel­ser om syk­lis­ter. Men jeg trod­de fak­tisk at Guro Ranes had­de et visst fakta­grunn­lag for sine utta­lel­ser, uten at jeg sjek­ket det­te. Det fin­nes tross alt en del under­sø­kel­ser om tra­fikk­ulyk­ker og tra­fikk­ad­ferd, gjer­ne laget av eller for Veg­di­rek­to­ra­tet. Men til Dags­avi­sen i dag (bare i papir­ut­ga­ven) sier hun følgende:

Utta­lel­sen ble gitt på gene­relt grunn­lag og ut fra egne erfa­rin­ger. Fra kon­to­ret mitt har jeg for eksem­pel utsikt til et lys­re­gu­lert gang­felt. Jeg har obser­vert at mens bilis­te­ne stan­ser på rødt, gjør ikke alle syk­lis­ter det samme.”

Det­te er helt utro­lig. En avde­lings­di­rek­tør i Veg­di­rek­to­ra­tets tra­fikk­sik­ker­hets­sek­sjon utta­ler seg om tra­fikk bl.a. på bak­grunn av det hun ser fra sitt kon­tor­vin­du. Det­te er tvers igjen­nom use­riøst. Folk fra Veg­di­rek­to­ra­tet kan ikke bare kom­me med ufun­dert syn­sing i media.

Veg­di­rek­tør Ter­je Moe Gus­tav­sen bør sna­rest, og på en meget tyde­lig måte gjø­re det klart at det­te ikke er noe som Veg­di­rek­to­ra­tet stil­ler seg bak, ver­ken utta­lel­sen inn­hold eller at man kan utta­le seg på slikt grunn­lag. Ellers kan vi ikke bare avskri­ve Guro Ranes, men hele Veg­di­rek­to­ra­tet som useriøst.

Jeg kan opp­ly­se Guro Ranes om at jeg nes­ten dag­lig ser bilis­ter som kjø­rer på rødt lys og stan­ser eller par­ke­rer i syk­kel­felt, og jeg vil tro at svært man­ge bilis­ter bry­ter farts­gren­ser omtrent hver gang de kjø­rer bil. Noen sta­ti­stikk har jeg ikke, men jeg kan like godt som Guro Ranes “på gene­relt grunn­lag og ut fra egne erfa­rin­ger” si at bilis­ter er mind­re til­bøye­li­ge til å hol­de tra­fikk­reg­le­ne enn syk­lis­ter. Min syn­sing er like god eller like dår­lig som hennes.

Jeg inn­røm­mer gjer­ne at jeg som syk­list for­hol­der meg noe mer flek­si­belt til tra­fikk­reg­ler enn jeg gjør når jeg kjø­rer bil. Hoved­grun­nen til det er at tra­fikk­reg­le­ne og tra­fikk­re­gu­le­rin­gen er utfor­met for bilis­ter, ikke syk­lis­ter. Jeg syk­ler ofte mot enveis­kjø­rin­ger for­di det er langt sik­re­re enn alter­na­ti­ve­ne. Jeg prio­ri­te­rer min sik­ker­het som syk­list frem­for å føl­ge syk­kel­fiendt­li­ge tra­fikk­reg­ler. Det hen­der nok også at jeg syk­ler over et fot­gjen­ger­felt på rødt lys hvis det ikke er fot­gjen­ge­re der og det hen­der jeg svin­ger til høy­re på rødt lys. For å være lov­ly­dig hen­der det jeg svin­ger opp på for­tau­et, for røde lys for fot­gjen­ger­felt gjel­der ikke der. Man kan også svin­ge til høy­re på for­tau­et, uav­hen­gig av far­ge på lyset. Så det hen­der jeg kut­ter et hjør­ne av på for­tau­et, og svin­ger ut i vei­en etter å ha pas­sert krys­set. Det er en lov­lig, men egent­lig mer risi­ka­bel manø­ver enn å hol­de seg i kjøre­ba­nen hvis det er klart. Og uan­sett har syk­lis­ter stort sett mye lave­re fart enn biler, har bed­re over­sikt og er mer manøvreringsdyktige.

For en tid siden gjen­nom­gikk jeg fore­lig­gen­de noen stu­di­er av tra­fikk­ulyk­ker. Bare i et til­fel­le var syk­ling på rødt lys en del av årsa­ken — det var en syk­list som krys­set et fot­gjen­ger­felt på “rød mann” og ble påkjørt av en bil som sving­te til venst­re (had­de syk­lis­ten “rød mann” i krys­set er det tvil­somt at bilen had­de grønt lys, men det sier den kor­te ulyk­kes­rap­por­ten ikke noe om).

Jeg har som sagt slut­tet å tro på poli­ti­et. De frem­står gang på gang som en syk­kel­fiendt­lig etat som syn­ser uten fakta­grunn­lag. Men inn­til i dag trod­de jeg fak­tisk at Veg­di­rek­to­ra­tet var mer seriø­se. Det vis­te seg å være feil.

Bønder demonstrerer med juksetall, og journalister går fem på igjen

I dag rei­ser 700 bøn­der til Oslo for å demon­stre­re, i føl­ge P2s nyhets­mor­gen. Som van­lig spil­ler de ut kor­tet om mat­vare­sik­ker­het. Vi pro­du­se­rer alt for lite mat i Nor­ge, påstår bøn­de­ne, slik de all­tid har påstått. Vi kan pro­du­se­re mer bare vi får “ram­me­be­tin­gel­ser”, sier bonderepresentanten.

Bonde­re­pre­sen­tan­ter skal snak­ke bøn­de­nes sak. SP er og blir Bonde­par­ti­et, så at de taler bøn­de­nes sak er enda mind­re over­ras­ken­de enn at AP dan­ser etter LOs pipe. Det er greit nok. Men hvor­for slu­ker jour­na­lis­ter den påstan­den hver gang, uten et enes­te kri­tisk spørsmål?

Sann­he­ten er at Nor­ge pro­du­se­rer mye mer mat enn vi spi­ser, så det er liten grunn til å bekym­re seg for at vi ikke har mat i en krise­tid. Men for bøn­der er ikke fisk mat. Hvis man bare ser på land­bruks­pro­duk­ter er det sik­kert rik­tig at vi ikke pro­du­se­rer nok. Men fisk er mat. Om vi får krise­sce­na­ri­et hvor det ikke er mat til­gjen­ge­lig i det inter­na­sjo­na­le mar­ke­det  så kan vi kom­me greit fra det ved å spi­se mer fisk. Det vil sik­kert være bra for folkehelsen.

Dagens opp­ford­ring til alle jour­na­lis­ter som skal inter­vjue demon­stre­ren­de bøn­der er: Spør om de mener at fisk ikke er mat.

Er dette Oslos dummest sykkelskilting?

Om man skal kåre den dår­ligs­te tra­fikk­løs­nin­gen eller den dum­mes­te skil­tin­gen for syk­lis­ter i Oslo, så er kon­kur­ran­sen knall­hard. Men det­te må være en finale­kan­di­dat. Skil­tet står i Geit­myrs­vei­en, omtrent uten­for nr 63. Skil­tet for­tel­ler at det er syk­kel­sti, og sli­ke skilt skul­le vi gjer­ne hatt fle­re av. Pro­ble­met er at skil­tet her står akku­rat der skil­tet står, der slut­ter syk­kel­sti­en i føl­ge opp­mer­kin­gen i veien.

Con­ti­nue read­ing Er det­te Oslos dum­mest syk­kel­skil­ting?

Samferdselsministerens økseskaft

Stor­tings­re­pre­sen­tant Håkon Haug­li (A) stil­te 4. novem­ber 2010 skrift­lig spørs­mål til sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren om behov for skil­ting når syk­kel­vei opp­hø­rer. Spørs­må­let lyder:

Usam­men­hen­gen­de og uover­sikt­li­ge syk­kel­vei­er er en vik­tig årsak til alvor­li­ge syk­kel­ulyk­ker. I dag har vi skilt som bru­kes når sykkelvei/sykkelfelt begyn­ner, men ikke til­sva­ren­de skilt for å vise at sykkelvei/sykkelfelt avslut­tes. Vil stats­rå­den ta ini­tia­tiv til bed­re skilting?”

Håkon Haug­lis begrun­nel­se og sam­ferd­sels­mi­nis­te­rens svar fin­ner man i sin hel­het her, på Stor­tin­gets nett­si­der. Dess­ver­re kom sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren med et gans­ke intet­si­gen­de svar, som får meg til å ten­ke på det gam­le even­ty­ret “God dag mann, økse­skaft”. Hun inn­le­der slik:

Con­ti­nue read­ing Sam­ferd­sels­mi­nis­te­rens økse­skaft

En kulturminister som jubler over å ta 600 mill fra kulturen!

Her jub­ler de for førs­te napp i 600-mil­lio­nerspot­ten” mel­der nrk.no, og viser bil­de av “kul­tur­mi­nis­ter” Anni­ken Huit­d­feldt som jub­ler over at AP vil ta 600 mill fra kul­tu­ren. For ikke len­ge siden avfei­de den sam­me “kul­tur­mi­nis­te­ren” kri­tikk mot ope­ra­ens lave antall opera­pro­duk­sjo­ner med at “ope­ra­en er et kul­tur­hus for foket”, en kri­tikk som bl.a. er godt for­mu­lert av NRKs musikk­an­mel­der Ragn­hild Vei­re.  Vi har alt­så en “kul­tu­mi­nis­ter” som jub­ler over at man tar 600 mill fra et kul­tur­hus, og som synes å tro at ope­ra bare er et hus.

I en twit­ter­dis­ku­sjon ble vi for­sik­ret av Anders Hal­se om at det vil gå like mye til kul­tu­ren. Det tror jeg ikke noe på. Idret­ten vet nok hva de gjør når de kre­ver mer av hånd­fas­te pen­ger som fak­tisk fin­nes, og lar kul­tu­ren ta til tak­ke med luft, eller poli­tis­ke løf­ter som det også kal­les. Poli­ti­ke­re lover så mye i hytt og pine til alle gode for­mål. Jeg tror ikke det døyt på det de lover. Det gjør nok ikke idret­ten hel­ler, ellers kun­ne de også nøyd seg med løf­ter og ikke krevd et stør­re suge­rør ned i tippe­kas­sa. De enk­le rea­li­te­ter er at man vil ta 600 mill av tippe­mid­le­ne fra kul­tu­ren og gi dem til idret­ten. Res­ten er nep­pe mer en dekk­ope­ra­sjon og poli­tisk tåke­leg­ging. Kul­tu­ren kom­mer til å bli avspist med tom­me løf­ter og poli­tisk talltriksing.

Kul­tu­ren kan umu­lig være tjent med en “kul­tur­mi­nis­ter” som Anni­ken Huitfeldt.

Å sykle fra Frogner til Carl Bernes plass

Da jeg tid­li­ge­re den­ne uken møt­te Dagens Nærings­liv på Carl Ber­ners plass for å snak­ke om dår­li­ge for­hold for syk­lis­ter, syk­let jeg selv­føl­ge­lig opp dit. I repor­ta­sjen sto blant annet:

Nå har jeg syk­let fra Frog­ner, men ikke én meter var på syk­kel­vei, sier han.”

Etter­på har jeg fått spørs­mål om det vir­ke­lig ikke er noe syk­kel­vei eller syk­kel­sti på den strek­nin­gen. Jeg syk­let den­ne veien.

Con­ti­nue read­ing Å syk­le fra Frog­ner til Carl Ber­nes plass

Politiet hetser syklister igjen: “Syklistene har ofte skylden”

Syk­lis­te­ne har ofte skyl­den” kan vi lese i Dagens Nærings­liv. Kil­den er leder for tra­fikk­sek­sjo­nen ved poli­ti­et i Ber­gen, Jens Klep­pe, og avde­lings­di­rek­tør ved Tra­fikk­sik­ker­hets­sek­sjo­nen i Sta­tens veg­ve­sen  Guro Ranes. Det vises også til en dybde­stu­die av døds­ulyk­ker i Nor­ge. I åre­ne 2005–2009, som stu­di­en det vises til omfat­ter, ble 42 syk­lis­ter drept i tra­fik­ken. Til sam­men­lik­ning ble det drept 782 bilis­ter, 157 motor­syk­lis­ter og 22 mopedister.

Det­te er typis­ke situa­sjo­ner, i føl­ge Jens Klep­pe:

Ned­over­bak­ker der syk­lis­ter kom­mer i høy fart, i kom­bi­na­sjon med uover­sikt­li­ge utkjørs­ler, er også klas­sisk far­li­ge situa­sjo­ner. Og vi har opp­levd man­ge ulyk­ker der syk­lis­ter har fløy­et gjen­nom luf­ten og fått et ublidt møte med front­ru­ter og bak­ken, sier Kleppe.”

Det­te er en udo­ku­men­tert påstand fra Jens Klep­pe. Jeg tror ikke på poli­ti­et i sli­ke saker. Poli­ti­et er en syk­kel­fi­ent­lig etat, og poli­ti­et i Ber­gen har frem­stått som noen av de ver­ste. Poli­ti­et feil­in­for­me­rer og er ras­ke til å unn­skyl­de bilis­ter og kom­mer med påstan­der om høy fart. Pres­sen har også ofte en neg­a­tiv vink­ling i for­hold til syk­lis­ter, selv om jeg den­ne gan­gen ikke vil inklu­de­re Dagens Nærings­liv i det­te dår­li­ge presse­sel­ska­pet. Men høy fart behø­ver ikke være mer enn 30 km/t. Jeg vet ikke hva Klep­pe mener med “uover­sikt­li­ge utkjørs­ler”, men det gjel­der da at de som kom­me ut fra en utkjør­sel har vikeplikt?

Con­ti­nue read­ing Poli­ti­et het­ser syk­lis­ter igjen: “Syk­lis­te­ne har ofte skyl­den”

Opphavsrett på 1. april

Fant Alex­an­der Rybaks «Fai­ry­ta­le» på 75 år gam­melt musikk­opp­tak” kan NRK Nord­land mel­de i dag, 1.4.2011. I ingres­sen kan vi lese:

På en umer­ket voks­rull med gam­le vise­slåt­ter fra 1936 fant en lyd­tek­ni­ker ved Nasjo­nal­bi­blio­te­ket en gam­mel vise­slått som lig­ner mis­ten­ke­lig på MGP-vin­ne­ren «Fai­ry­ta­le».”

Det skal ha vært pro­duk­sjons­ko­or­di­na­tor Tho­mas Bård­sen som skal ha kom­met over det­te på en umer­ket voks­rull ved Najo­nal­bi­blio­te­kets avde­ling i Mo i Rana. Per Sud­nes mener det er trist hvis det stem­mer. Det som å blitt tatt i juks i idret­ten og man kan mis­te gul­let. NRK hev­der å ha vært i kon­takt med den islands­ke grand prix komi­te­en, som vur­de­rer å leg­ge inn pro­test. Alex­an­der Rybak avvi­ser pla­giat­be­skyld­nin­ge­ne og sier på sin side at det hel­ler er den gam­le slåt­ten som er et pla­giat av hans “Fai­ry­ta­le”. Sann­syn­lig­vis har Alex­an­der Rybak helt rett. For det mes­te taler for at det “gam­le” opp­ta­ket er fra 2011, ikke fra 1936.

Men hva hvis det had­de vært sant? Det­te blir en slags kon­tra­fak­tisk opphavsrettsanalyse.

Con­ti­nue read­ing Opp­havs­rett på 1. april

Podcast og undervisning — noen refleksjoner etter et debattmøte

I går, 31.03.2011, del­tok jeg på et debatt­møte om podcast i under­vis­ning, på “Blå cafe” ved Det juri­dis­ke fakul­tet. Jeg skal ikke for­sø­ke å refe­re­re debat­ten, men pre­sen­te­rer mine egne tan­ker om det­te, bl.a. på bak­grunn av den­ne debatten.

Gene­relt er jeg til­hen­ger av at vi bru­ker fle­re kana­ler. Folk er for­skjel­li­ge. Det går ikke an å si at “man lærer best sånn eller slik”. Noen lærer best sånn, and­re lærer best slik. Noen vil få meg seg mer av det man hører, and­re får med mer av det de leser. Selv liker jeg dess­uten for­ma­tet. Jeg liker lyd­bø­ker og gode radio­pro­gram­mer, selv­føl­ge­lig også med fag­lig innhold.

Jeg liker best rent lyd­for­mat, selv om video også kan være greit. Men for­de­len med lyd er at man slip­per å se på den. Man kan høre på det­te i bilen, på spin­ningsyk­kel, mens man lager mat, osv. Video fun­ge­rer dår­lig i sli­ke sammenhenger.

Con­ti­nue read­ing Podcast og under­vis­ning — noen reflek­sjo­ner etter et debatt­møte