Opphavsrett på 1. april

Fant Alex­an­der Rybaks «Fai­ry­ta­le» på 75 år gam­melt musikk­opp­tak” kan NRK Nord­land mel­de i dag, 1.4.2011. I ingres­sen kan vi lese:

På en umer­ket voks­rull med gam­le vise­slåt­ter fra 1936 fant en lyd­tek­ni­ker ved Nasjo­nal­bi­blio­te­ket en gam­mel vise­slått som lig­ner mis­ten­ke­lig på MGP-vin­ne­ren «Fai­ry­ta­le».”

Det skal ha vært pro­duk­sjons­ko­or­di­na­tor Tho­mas Bård­sen som skal ha kom­met over det­te på en umer­ket voks­rull ved Najo­nal­bi­blio­te­kets avde­ling i Mo i Rana. Per Sud­nes mener det er trist hvis det stem­mer. Det som å blitt tatt i juks i idret­ten og man kan mis­te gul­let. NRK hev­der å ha vært i kon­takt med den islands­ke grand prix komi­te­en, som vur­de­rer å leg­ge inn pro­test. Alex­an­der Rybak avvi­ser pla­giat­be­skyld­nin­ge­ne og sier på sin side at det hel­ler er den gam­le slåt­ten som er et pla­giat av hans “Fai­ry­ta­le”. Sann­syn­lig­vis har Alex­an­der Rybak helt rett. For det mes­te taler for at det “gam­le” opp­ta­ket er fra 2011, ikke fra 1936.

Men hva hvis det had­de vært sant? Det­te blir en slags kon­tra­fak­tisk opphavsrettsanalyse.

Con­ti­nue read­ing Opp­havs­rett på 1. april

Podcast og undervisning — noen refleksjoner etter et debattmøte

I går, 31.03.2011, del­tok jeg på et debatt­møte om podcast i under­vis­ning, på “Blå cafe” ved Det juri­dis­ke fakul­tet. Jeg skal ikke for­sø­ke å refe­re­re debat­ten, men pre­sen­te­rer mine egne tan­ker om det­te, bl.a. på bak­grunn av den­ne debatten.

Gene­relt er jeg til­hen­ger av at vi bru­ker fle­re kana­ler. Folk er for­skjel­li­ge. Det går ikke an å si at “man lærer best sånn eller slik”. Noen lærer best sånn, and­re lærer best slik. Noen vil få meg seg mer av det man hører, and­re får med mer av det de leser. Selv liker jeg dess­uten for­ma­tet. Jeg liker lyd­bø­ker og gode radio­pro­gram­mer, selv­føl­ge­lig også med fag­lig innhold.

Jeg liker best rent lyd­for­mat, selv om video også kan være greit. Men for­de­len med lyd er at man slip­per å se på den. Man kan høre på det­te i bilen, på spin­ningsyk­kel, mens man lager mat, osv. Video fun­ge­rer dår­lig i sli­ke sammenhenger.

Con­ti­nue read­ing Podcast og under­vis­ning — noen reflek­sjo­ner etter et debatt­møte

Ny sykkelskandale i Oslo — denne gangen fra Vegvesenet.

Man blir opp­gitt og depri­mert av sli­ke plan­leg­gings­skan­da­ler som Dags­revy­en 21 kun­ne pre­sen­te­re i går, 31.03.2011. Under utbyg­gin­gen av vei­er i Bjør­vi­ka har Veg­ve­se­net fun­net det for godt å sten­ge brua med syk­kel­vei, for å rive den. Man har selv­føl­ge­lig ingen alter­na­ti­ve tra­se­er. Repre­sen­tan­ten for veg­ve­se­net, kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Rik­ke Hold­nes Brou­er har i alle fall lært seg det grunn­leg­gen­de for kom­mku­ni­ka­sjons­råd­gi­ve­re: Kom med tåke­prat uten inn­hold. “Nei, det vil jeg abso­lutt ikke anbe­fa­le” er hen­nes kom­men­tar om å syk­le på den vei­en som står igjen etter at Veg­ve­se­net har rasert syk­kel­vei­en. Hvor syk­lis­te­ne skal ta vei­en, sier hun ikke noe om. Sann­he­ten er vel at Veg­ve­se­net ikke har skjen­ket syk­lis­te­ne en tan­ke, og nå turer de fram i bil­spo­ret sitt.

Selv­føl­ge­lig har man ikke skil­tet eller vars­let på annen måte. Veg­di­rek­to­ra­tet og veg­ve­se­net er liv­red­de for å set­te opp et skilt for mye, i alle fall hvis skil­te­ne kan være nyt­ti­ge for syk­lis­ter. Så får å være på den sik­re siden skil­ter man hel­ler 1o gan­ger for lite. At det kan være far­lig for syk­lis­ter er åpen­bart en grei pris å aksep­te­re for Veg­ve­se­net når de på den­ne måten kan spa­re noen skilt.

Con­ti­nue read­ing Ny syk­k­els­kan­da­le i Oslo — den­ne gan­gen fra Veg­ve­se­net.