Ny sykkelskandale i Oslo — denne gangen fra Vegvesenet.

Man blir opp­gitt og depri­mert av sli­ke plan­leg­gings­skan­da­ler som Dags­revy­en 21 kun­ne pre­sen­te­re i går, 31.03.2011. Under utbyg­gin­gen av vei­er i Bjør­vi­ka har Veg­ve­se­net fun­net det for godt å sten­ge brua med syk­kel­vei, for å rive den. Man har selv­føl­ge­lig ingen alter­na­ti­ve tra­se­er. Repre­sen­tan­ten for veg­ve­se­net, kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Rik­ke Hold­nes Brou­er har i alle fall lært seg det grunn­leg­gen­de for kom­mku­ni­ka­sjons­råd­gi­ve­re: Kom med tåke­prat uten inn­hold. “Nei, det vil jeg abso­lutt ikke anbe­fa­le” er hen­nes kom­men­tar om å syk­le på den vei­en som står igjen etter at Veg­ve­se­net har rasert syk­kel­vei­en. Hvor syk­lis­te­ne skal ta vei­en, sier hun ikke noe om. Sann­he­ten er vel at Veg­ve­se­net ikke har skjen­ket syk­lis­te­ne en tan­ke, og nå turer de fram i bil­spo­ret sitt.

Selv­føl­ge­lig har man ikke skil­tet eller vars­let på annen måte. Veg­di­rek­to­ra­tet og veg­ve­se­net er liv­red­de for å set­te opp et skilt for mye, i alle fall hvis skil­te­ne kan være nyt­ti­ge for syk­lis­ter. Så får å være på den sik­re siden skil­ter man hel­ler 1o gan­ger for lite. At det kan være far­lig for syk­lis­ter er åpen­bart en grei pris å aksep­te­re for Veg­ve­se­net når de på den­ne måten kan spa­re noen skilt.

Hvor­for kun­ne dere ikke lagt inn et syk­kel­felt på den vei­en som er nå?” spør repor­te­ren. “Ja, det er ikke regu­lert. Det er beslut­nin­ger som er tatt for len­ge siden i for­hold til uli­ke prio­ri­te­rin­ger” sva­rer tåke­pra­te­ren fra Veg­ve­se­net. Nå skal man vel ikke sky­te bud­brin­ge­ren. Sann­syn­lig­vis har kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Rik­ke Hold­nes Brou­er blitt sendt i fel­ten av de som egent­lig er ansvar­li­ge, med svært dår­li­ge kort på hån­den. For det er også en av kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ve­rens opp­ga­ver: Å ta støy­ten for de som er ansvar­lig for dette.

Det er ingen skam å snu, heter det i fjell­vett­reg­le­ne. Det kan gjel­de for Veg­ve­se­net også. Had­de det vært noe tak i dem had­de de gitt øye­blik­ke­lig stopp­ord­re og sør­get for en løs­ning for syk­lis­te­ne. Det had­de de gans­ke sik­kert gjort om det var bilis­ter det had­de gått ut over. Men det var bare syk­lis­ter, og da er det vel ikke så far­lig for bil­plan­leg­ger­ne i Veg­ve­se­net. Jeg har ingen illu­sjo­ner om at Veg­ve­se­net gjør noe som helst. Veg­ve­se­net bekref­ter nok en gang at de ikke tar syk­lis­te­ne på alvor. De ten­ker ikke en gang på dem i sin planlegging.

Da media nylig sat­te søke­ly­set på to and­re sam­ferd­sels­sa­ker, tok det ikke lang tid før sam­ferd­sels­mi­nis­ter Magn­hild Mel­tveit Klep­pa måt­te møte i Stor­tin­get og sva­re for seg. Det var selv­føl­ge­lig bilis­te­nes ivri­ge for­sva­rer, Bård Hoks­rud fra FrP, som tok opp dis­se sake­ne — for det gikk ut over biler den gan­gen. Jeg har ikke noen tro på at FrP er de som vil tale syk­lis­te­nes sak. Så spørs­må­let er om syk­lis­te­ne har noen ven­ner på Stor­tin­get som kan spør­re sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren om hva hun vil gjø­re i den­ne saken. AP har ambi­sjo­ner om å frem­stå som et syk­kel­venn­lig par­ti ved høs­tens kom­mune­valg. Nå har f.eks. Håkon Haug­li mulig­he­ten til å vise at Oslo-poli­ti­ker­ne fra AP også kan kre­ve noe av sin egen regje­ring. Løf­ter om syk­kel­sat­sing i Oslo blir ikke sær­lig tro­ver­di­ge om de bare luk­ker øyne­ne for slikt som dette.

Print Friendly, PDF & Email