Å sykle fra Frogner til Carl Bernes plass

Da jeg tid­li­ge­re den­ne uken møt­te Dagens Nærings­liv på Carl Ber­ners plass for å snak­ke om dår­li­ge for­hold for syk­lis­ter, syk­let jeg selv­føl­ge­lig opp dit. I repor­ta­sjen sto blant annet:

Nå har jeg syk­let fra Frog­ner, men ikke én meter var på syk­kel­vei, sier han.”

Etter­på har jeg fått spørs­mål om det vir­ke­lig ikke er noe syk­kel­vei eller syk­kel­sti på den strek­nin­gen. Jeg syk­let den­ne veien.

Con­ti­nue read­ing Å syk­le fra Frog­ner til Carl Ber­nes plass

Politiet hetser syklister igjen: “Syklistene har ofte skylden”

Syk­lis­te­ne har ofte skyl­den” kan vi lese i Dagens Nærings­liv. Kil­den er leder for tra­fikk­sek­sjo­nen ved poli­ti­et i Ber­gen, Jens Klep­pe, og avde­lings­di­rek­tør ved Tra­fikk­sik­ker­hets­sek­sjo­nen i Sta­tens veg­ve­sen  Guro Ranes. Det vises også til en dybde­stu­die av døds­ulyk­ker i Nor­ge. I åre­ne 2005–2009, som stu­di­en det vises til omfat­ter, ble 42 syk­lis­ter drept i tra­fik­ken. Til sam­men­lik­ning ble det drept 782 bilis­ter, 157 motor­syk­lis­ter og 22 mopedister.

Det­te er typis­ke situa­sjo­ner, i føl­ge Jens Klep­pe:

Ned­over­bak­ker der syk­lis­ter kom­mer i høy fart, i kom­bi­na­sjon med uover­sikt­li­ge utkjørs­ler, er også klas­sisk far­li­ge situa­sjo­ner. Og vi har opp­levd man­ge ulyk­ker der syk­lis­ter har fløy­et gjen­nom luf­ten og fått et ublidt møte med front­ru­ter og bak­ken, sier Kleppe.”

Det­te er en udo­ku­men­tert påstand fra Jens Klep­pe. Jeg tror ikke på poli­ti­et i sli­ke saker. Poli­ti­et er en syk­kel­fi­ent­lig etat, og poli­ti­et i Ber­gen har frem­stått som noen av de ver­ste. Poli­ti­et feil­in­for­me­rer og er ras­ke til å unn­skyl­de bilis­ter og kom­mer med påstan­der om høy fart. Pres­sen har også ofte en neg­a­tiv vink­ling i for­hold til syk­lis­ter, selv om jeg den­ne gan­gen ikke vil inklu­de­re Dagens Nærings­liv i det­te dår­li­ge presse­sel­ska­pet. Men høy fart behø­ver ikke være mer enn 30 km/t. Jeg vet ikke hva Klep­pe mener med “uover­sikt­li­ge utkjørs­ler”, men det gjel­der da at de som kom­me ut fra en utkjør­sel har vikeplikt?

Con­ti­nue read­ing Poli­ti­et het­ser syk­lis­ter igjen: “Syk­lis­te­ne har ofte skyl­den”