Å sykle fra Frogner til Carl Bernes plass

Da jeg tid­li­ge­re den­ne uken møt­te Dagens Nærings­liv på Carl Ber­ners plass for å snak­ke om dår­li­ge for­hold for syk­lis­ter, syk­let jeg selv­føl­ge­lig opp dit. I repor­ta­sjen sto blant annet:

Nå har jeg syk­let fra Frog­ner, men ikke én meter var på syk­kel­vei, sier han.”

Etter­på har jeg fått spørs­mål om det vir­ke­lig ikke er noe syk­kel­vei eller syk­kel­sti på den strek­nin­gen. Jeg syk­let den­ne veien.

Jeg star­tet som jeg plei­er å gjø­re, med å bry­te tra­fikk­reg­le­ne. Tra­fik­ken er regu­lert med tan­ke på biler. Noen vei­er er regu­lert som gjen­nom­kjø­rings­vei­er. Der er det mas­se biler og guf­fent å syk­le. I and­re vei­er øns­ker man å hind­re gjen­nom­kjø­ring, og det gjør man gjer­ne ved en usam­men­hen­gen­de enveis­kjø­ring slik at det i prak­sis ikke er mulig å kjø­re gjen­nom. Dis­se er ofte greie syk­kel­tra­se­er. Men for de som regu­le­rer det­te gjel­der at hvis ikke bile­ne skal kun­ne kjø­re der, da skal hel­ler ikke and­re kun­ne gjø­re det, f.eks. syk­ler. Jeg har val­get mel­lom å syk­le lov­lig blant bus­ser og biler i Bygd­øy Allé eller mot enveis­kjø­ring i deler av Mogens Thor­sens gt. Val­get er enkelt. Jeg prio­ri­te­rer min sik­ker­het som syk­list frem­for å føl­ge syk­kel­fi­ent­li­ge trafikkregler.

Vide­re syk­let jeg Niels Juels gt, Gyle­den­lø­ves gt og Oscars gt. Også i Oscars gt syk­ler jeg en stor del av strek­nin­gen mot enveis­kjø­ring. Alter­na­ti­vet er i en langt mer tra­fik­ker­te Skovveien/Camilla Col­lets gt/Josefinegt. Deler av strek­nin­gen kun­ne Inkog­nitogt også vært mulig, men det er en uhen­sikts­mes­sig tra­sé og det går trikk der. Igjen prio­ri­te­rer jeg sik­ker­het frem­for lov­ly­dig­het, og syk­ler mot enveiskjøring.

Etter et kort styk­ke i Pile­stre­det føl­ger jeg Dals­berg­sti­en, Wal­de­mar Thra­nes gt, San­nergt, Dæleng­gt og Trom­sø­gt til Carl Ber­nes plass. På den­ne strek­nin­gen er det ikke én meter syk­kel­vei eller sykkelfelt.

Er det et alter­na­tiv som gjør det mulig å syk­le i syk­kel­vei eller syk­kel­sti? Bare del­vis, og det inne­bæ­rer en bety­de­lig omvei. Jeg måt­te da ha syk­let uten syk­kel­sti opp til Frog­ner plass. Der­fra kun­ne jeg ha fulgt Ring 2 (Kirke­vei­rin­gen). Det vil­le ha blitt slik:

Jeg har beskre­vet en syk­kel­tur langs Kirke­vei­rin­gen tid­li­ge­re. Syk­kel­fel­tet er smalt og det avbry­tes ofte av buss­holde­plas­ser. Når man kom­mer dit hvor man har størst behov for til­rette­leg­ging for syk­kel, inn mot og gjen­om Major­stu­krys­set, da blir syk­kel­fel­tet uten noe for­var­sel borte.

Etter Major­stu­krys­set duk­ker det igjen opp et syk­kel­felt i Kirke­vei­rin­gen. Men det­te er vel­dig smalt. Jeg har målt det­te til 70 cm, som er sma­le­re enn sty­ret på syk­ke­len min. Et syk­kel­felt på 70 cm ytterst på en fire­felts­vei er en fel­le mer enn det er til­rette­leg­ging. Det blir litt bed­re, men ikke bra vide­re langs vei­en. Før krys­set Ulle­våls­vei­en blir igjen syk­kel­fel­tet borte. De for Oslo-poli­ti­ker­ne så hel­li­ge bile­ne må selv­føl­ge­lig ha en eks­tra kjøre­fil foran krys­set. Så da har syk­lis­ter bare å pel­le seg vekk. Den­ne kryss­løs­nin­gen, som vi fin­ner man­ge av i Oslo, er et av man­ge sym­bo­ler på at de som plan­leg­ger tra­fikk i Oslo ikke tar syk­kel på alvor.

Her­fra er det bare kor­te strek­nin­ger med til dels vel­dig dår­lig gang- og syk­kel­vei, før vi kom­mer til Fager­heim­gt. Her­fra er det for så vidt syk­kel­sti langs Chris­ti­an Michel­se­ns gt. Men det er bed­re å syk­le i Dæleng­gt hvor det ikke er gjen­nom­gangs­tra­fikk, frem­for langs Chris­ti­an Michel­se­ns gt.

Er det noen vist i så syk­le en bety­de­lig omvei for å kun­ne gjø­re bruk at en dår­lig og usam­men­hen­gen­de syk­kel­sti på deler av strek­nin­gen? Sva­ret gir seg selv. Selv­føl­ge­lig vel­ger man ikke en slik rute.

Det­te er noe av pro­ble­met i den­ne byen. Skal man syk­le fra et sted til et annet og vil syk­le på syk­kel­vei eller syk­kel­felt, da må man syk­le en stor omvei. Det man fin­ner er dår­li­ge syk­kel­felt som ikke hen­ger sammen.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i den­ne blog­gen om mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­ling i Oslo, og det kom­mer jeg til å fort­set­te å skri­ve om.  Den tid­li­ge­re lede­ren for Syk­kel­pro­sjek­tet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent det­te etter et med­lems­møte i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, Oslo: “Dere skrem­mer folk fra å syk­le i Oslo når dere bare frem­he­ver det neg­a­ti­ve. Fin­nes det ikke noe posi­tivt å si om å syk­le i Oslo?” Han had­de et poeng. Her beskri­ver jeg syk­kel­ru­ter som stort sett er greie å syk­le. Noen er rik­tig fine, men det er også noen som jeg adva­rer mot å bru­ke.

Hovedsykkelruter

Det­te er syk­kel­ru­ter for den som bru­ker syk­ke­len til trans­port, f.eks. jobb­rei­ser, om som vil så fort og effek­tivt fram på syk­ke­len som mulig. 

Sentrum — Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sen­trums­nære byde­le­ne folk syk­ler mest, er det der til­rette­leg­gin­gen for syk­ling er dår­ligst. Det var bevisst poli­tikk fra tid­li­ge­re FrP-byrå­der å ikke leg­ge til ret­te for syk­ling i sen­trum.  Så her blir det for det mes­te et spørs­mål om å fin­ne ruter for i best mulig grad å unn­gå pro­ble­me­ne. Noen av de fore­slåt­te rute­ne går også uten­for Ring 2, men ingen går uten­for Ring 3. 

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fan­tas­tisk by for de som vil syk­le på tur, i alle fall hvis det å syk­le på tur vil si å syk­le i skog og mark. Vel­ger man den mer kon­ti­nen­ta­le vari­an­ten av syk­kel­tur, hvor man syk­ler langs lande­vei­en på en lande­veisyk­kel, da er ver­ken Nor­ge eller Oslo sær­lig bra. Til det er det alt for man­ge bilis­ter som ikke respek­te­rer syk­lis­te­nes selv­føl­ge­li­ge rett til å bru­ke vei­en. Jeg beskri­ver ikke noen syk­kel­ru­ter i Mar­ka. For syk­kel­ru­ter (og ski­løy­per) i Mar­ka anbe­fa­ler jeg Ski­for­enin­gens mar­ka­data­base. Hvis du bru­ker Mar­ka, enten om som­mer­en eller vin­te­ren, så meld deg inn i Ski­for­enin­gen. De gjør en stor inn­sats for marka­bru­ker­ne. Men jeg har tatt med noen syk­kel­ru­ter for å kom­me til Mar­ka. Fle­re ste­der i Oslo er det slik at man kan kom­me helt fra sen­trum og ut i Mar­ka nes­ten uten å syk­le på vei med bil­tra­fikk. Og det er “grøn­ne ruter” som det er fint å vel­ge om man er mer opp­tatt av å ha en fin opp­le­vel­se på syk­ke­len, og ikke bare av å kom­me for­test mulig fram. Det kan være vel verdt å vel­ge en “grønn rute” til og fra jobb, der det er et alternativ. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email