Politiet hetser syklister igjen: “Syklistene har ofte skylden”

Syk­lis­te­ne har ofte skyl­den” kan vi lese i Dagens Nærings­liv. Kil­den er leder for tra­fikk­sek­sjo­nen ved poli­ti­et i Ber­gen, Jens Klep­pe, og avde­lings­di­rek­tør ved Tra­fikk­sik­ker­hets­sek­sjo­nen i Sta­tens veg­ve­sen  Guro Ranes. Det vises også til en dybde­stu­die av døds­ulyk­ker i Nor­ge. I åre­ne 2005–2009, som stu­di­en det vises til omfat­ter, ble 42 syk­lis­ter drept i tra­fik­ken. Til sam­men­lik­ning ble det drept 782 bilis­ter, 157 motor­syk­lis­ter og 22 mopedister.

Det­te er typis­ke situa­sjo­ner, i føl­ge Jens Klep­pe:

Ned­over­bak­ker der syk­lis­ter kom­mer i høy fart, i kom­bi­na­sjon med uover­sikt­li­ge utkjørs­ler, er også klas­sisk far­li­ge situa­sjo­ner. Og vi har opp­levd man­ge ulyk­ker der syk­lis­ter har fløy­et gjen­nom luf­ten og fått et ublidt møte med front­ru­ter og bak­ken, sier Kleppe.”

Det­te er en udo­ku­men­tert påstand fra Jens Klep­pe. Jeg tror ikke på poli­ti­et i sli­ke saker. Poli­ti­et er en syk­kel­fi­ent­lig etat, og poli­ti­et i Ber­gen har frem­stått som noen av de ver­ste. Poli­ti­et feil­in­for­me­rer og er ras­ke til å unn­skyl­de bilis­ter og kom­mer med påstan­der om høy fart. Pres­sen har også ofte en neg­a­tiv vink­ling i for­hold til syk­lis­ter, selv om jeg den­ne gan­gen ikke vil inklu­de­re Dagens Nærings­liv i det­te dår­li­ge presse­sel­ska­pet. Men høy fart behø­ver ikke være mer enn 30 km/t. Jeg vet ikke hva Klep­pe mener med “uover­sikt­li­ge utkjørs­ler”, men det gjel­der da at de som kom­me ut fra en utkjør­sel har vikeplikt?

I 2010 kom det en rap­port med gjen­nom­gang av alle tra­fikk­ulyk­ker i Oslo i 2009. Jeg gikk gjen­nom den­ne rap­por­ten og ved­leg­get med omta­le av hver enkelt ulyk­ke, og bil­det var klart: De aller fles­te kol­li­sjo­ner mel­lom syk­kel og bil skyl­des at bilis­te­ne ikke over­hol­der sin vike­plikt. Jeg fin­ner ingen holde­punk­ter for påstan­den om at syk­lis­te­ne ofte har skylden.

Det kla­ges også over under­rap­por­te­ring av syk­kel­ulyk­ker. Javel, og hva så? Ulyk­ker som involve­rer and­re eller som med­fø­rer alvor­lig per­son­ska­de bør rap­por­te­res. Når en ulyk­ke skyl­des en av de man­ge syk­kel­fel­le­ne som veg­myn­dig­he­te­ne i Nor­ge har satt opp, bør de også rap­por­te­res. Men om man sklir på gru­sen, må brå­stop­pe stu­per i asfal­ten, hvor­for skal man rap­por­te­re det? Kla­ger noen over under­rap­por­te­ring av ulyk­ker med folk som fal­ler når de går på ski? Jeg ser ærlig talt ikke noen stør­re grunn til å rap­por­te­re til­sva­ren­de hen­del­ser på sykkel.

Jeg had­de selv et uhell sist høst. En uan­svar­lig hunde­ei­er lot hun­den løpe løs, og den løp rett ut i syk­kel­vei­en foran meg. Jeg hus­ker ikke helt hva som skjed­de i øye­blik­ket fra jeg hogg inn brem­se­ne og til jeg lå i asfal­ten. Siden jeg had­de puls­klok­ke med GPS vet jeg at min has­tig­het var 48,5 km/t, og jeg kan bekref­te at det ikke er beha­ge­lig å gå i asfal­ten i slik has­tig­het iført syk­kel­shorts og en tynn syk­kel­jak­ke. Det end­te med en sterkt opp­skrub­bet legg, en for­slått skul­der og en bruk­ket tom­mel. Og had­de jeg ikke brukt hjelm kun­ne det hat gått mye ver­re. Men hvor­for skul­le jeg ha rap­por­tert det­te til politiet?

Når det gjel­der hva som bør gjø­res kan vi se på rap­por­ten som det er vist til,  “Dybde­ana­ly­ser av døds­ulyk­ker i veg­tra­fik­ken 2005–2009 — med sær­lig fokus på 2009”. Her står det i sam­men­dra­get på s. VIII og hoved­teks­ten s. 39:

Det vik­tigs­te til­ta­ket for syk­lis­ter er å byg­ge og opp­rus­te sam­men­hen­gen­de gang- og syk­kel­ve­ger slik at det er attrak­tivt for syk­lis­ter å bru­ke disse.”

Det står videre:

På bak­grunn av ulyk­ke­ne som skjed­de i områ­der med veg­ar­beid, er det fore­slått at det gjen­nom­fø­res risiko­vur­de­rin­ger av utsat­te veg­ar­beids­om­rå­der med stor gang- og syk­kel­tra­fikk, samt der bil­tra­fikk må stop­pe for lys­re­gu­le­ring eller and­re reguleringstiltak.”

Men skal en vur­de­re etter syk­k­els­kan­da­len i Bjør­vi­ka hører ikke Veg­ve­se­net på seg selv og ten­ker ikke på syk­lis­ter når de arbei­der på veiene.

Print Friendly, PDF & Email