En kulturminister som jubler over å ta 600 mill fra kulturen!

Her jub­ler de for førs­te napp i 600-mil­lio­nerspot­ten” mel­der nrk.no, og viser bil­de av “kul­tur­mi­nis­ter” Anni­ken Huit­d­feldt som jub­ler over at AP vil ta 600 mill fra kul­tu­ren. For ikke len­ge siden avfei­de den sam­me “kul­tur­mi­nis­te­ren” kri­tikk mot ope­ra­ens lave antall opera­pro­duk­sjo­ner med at “ope­ra­en er et kul­tur­hus for foket”, en kri­tikk som bl.a. er godt for­mu­lert av NRKs musikk­an­mel­der Ragn­hild Vei­re.  Vi har alt­så en “kul­tu­mi­nis­ter” som jub­ler over at man tar 600 mill fra et kul­tur­hus, og som synes å tro at ope­ra bare er et hus.

I en twit­ter­dis­ku­sjon ble vi for­sik­ret av Anders Hal­se om at det vil gå like mye til kul­tu­ren. Det tror jeg ikke noe på. Idret­ten vet nok hva de gjør når de kre­ver mer av hånd­fas­te pen­ger som fak­tisk fin­nes, og lar kul­tu­ren ta til tak­ke med luft, eller poli­tis­ke løf­ter som det også kal­les. Poli­ti­ke­re lover så mye i hytt og pine til alle gode for­mål. Jeg tror ikke det døyt på det de lover. Det gjør nok ikke idret­ten hel­ler, ellers kun­ne de også nøyd seg med løf­ter og ikke krevd et stør­re suge­rør ned i tippe­kas­sa. De enk­le rea­li­te­ter er at man vil ta 600 mill av tippe­mid­le­ne fra kul­tu­ren og gi dem til idret­ten. Res­ten er nep­pe mer en dekk­ope­ra­sjon og poli­tisk tåke­leg­ging. Kul­tu­ren kom­mer til å bli avspist med tom­me løf­ter og poli­tisk talltriksing.

Kul­tu­ren kan umu­lig være tjent med en “kul­tur­mi­nis­ter” som Anni­ken Huitfeldt.