Samferdselsministerens økseskaft

Stor­tings­re­pre­sen­tant Håkon Haug­li (A) stil­te 4. novem­ber 2010 skrift­lig spørs­mål til sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren om behov for skil­ting når syk­kel­vei opp­hø­rer. Spørs­må­let lyder:

Usam­men­hen­gen­de og uover­sikt­li­ge syk­kel­vei­er er en vik­tig årsak til alvor­li­ge syk­kel­ulyk­ker. I dag har vi skilt som bru­kes når sykkelvei/sykkelfelt begyn­ner, men ikke til­sva­ren­de skilt for å vise at sykkelvei/sykkelfelt avslut­tes. Vil stats­rå­den ta ini­tia­tiv til bed­re skilting?”

Håkon Haug­lis begrun­nel­se og sam­ferd­sels­mi­nis­te­rens svar fin­ner man i sin hel­het her, på Stor­tin­gets nett­si­der. Dess­ver­re kom sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren med et gans­ke intet­si­gen­de svar, som får meg til å ten­ke på det gam­le even­ty­ret “God dag mann, økse­skaft”. Hun inn­le­der slik:

Con­ti­nue read­ing Sam­ferd­sels­mi­nis­te­rens økse­skaft