Bønder demonstrerer med juksetall, og journalister går fem på igjen

I dag rei­ser 700 bøn­der til Oslo for å demon­stre­re, i føl­ge P2s nyhets­mor­gen. Som van­lig spil­ler de ut kor­tet om mat­vare­sik­ker­het. Vi pro­du­se­rer alt for lite mat i Nor­ge, påstår bøn­de­ne, slik de all­tid har påstått. Vi kan pro­du­se­re mer bare vi får “ram­me­be­tin­gel­ser”, sier bonderepresentanten.

Bonde­re­pre­sen­tan­ter skal snak­ke bøn­de­nes sak. SP er og blir Bonde­par­ti­et, så at de taler bøn­de­nes sak er enda mind­re over­ras­ken­de enn at AP dan­ser etter LOs pipe. Det er greit nok. Men hvor­for slu­ker jour­na­lis­ter den påstan­den hver gang, uten et enes­te kri­tisk spørsmål?

Sann­he­ten er at Nor­ge pro­du­se­rer mye mer mat enn vi spi­ser, så det er liten grunn til å bekym­re seg for at vi ikke har mat i en krise­tid. Men for bøn­der er ikke fisk mat. Hvis man bare ser på land­bruks­pro­duk­ter er det sik­kert rik­tig at vi ikke pro­du­se­rer nok. Men fisk er mat. Om vi får krise­sce­na­ri­et hvor det ikke er mat til­gjen­ge­lig i det inter­na­sjo­na­le mar­ke­det  så kan vi kom­me greit fra det ved å spi­se mer fisk. Det vil sik­kert være bra for folkehelsen.

Dagens opp­ford­ring til alle jour­na­lis­ter som skal inter­vjue demon­stre­ren­de bøn­der er: Spør om de mener at fisk ikke er mat.

Er dette Oslos dummest sykkelskilting?

Om man skal kåre den dår­ligs­te tra­fikk­løs­nin­gen eller den dum­mes­te skil­tin­gen for syk­lis­ter i Oslo, så er kon­kur­ran­sen knall­hard. Men det­te må være en finale­kan­di­dat. Skil­tet står i Geit­myrs­vei­en, omtrent uten­for nr 63. Skil­tet for­tel­ler at det er syk­kel­sti, og sli­ke skilt skul­le vi gjer­ne hatt fle­re av. Pro­ble­met er at skil­tet her står akku­rat der skil­tet står, der slut­ter syk­kel­sti­en i føl­ge opp­mer­kin­gen i veien.

Con­ti­nue read­ing Er det­te Oslos dum­mest syk­kel­skil­ting?