Er dette Oslos dummest sykkelskilting?

Om man skal kåre den dår­ligs­te tra­fikk­løs­nin­gen eller den dum­mes­te skil­tin­gen for syk­lis­ter i Oslo, så er kon­kur­ran­sen knall­hard. Men det­te må være en finale­kan­di­dat. Skil­tet står i Geit­myrs­vei­en, omtrent uten­for nr 63. Skil­tet for­tel­ler at det er syk­kel­sti, og sli­ke skilt skul­le vi gjer­ne hatt fle­re av. Pro­ble­met er at skil­tet her står akku­rat der skil­tet står, der slut­ter syk­kel­sti­en i føl­ge opp­mer­kin­gen i veien.

Mer­king av syk­kel­felt er uklar og for­vir­ren­de. I en by hvor det bare er et opp­styk­ket og usam­men­hen­gen­de nett av syk­kel­vei­er og syk­kel­felt bur­de man i de mins­te mer­ke og skil­te tyde­lig. Men det gjel­der jo bare syk­lis­ter, og syk­lis­ter er ikke vik­ti­ge, ver­ken for de som bestem­mer i Oslo eller de som bestem­mer nasjo­nalt. Skul­le man skil­te vil­le man dess­uten gjø­re de håp­løse løs­nin­ge­ne mer syn­li­ge, og poli­ti­ker­ne håper vel at folk ikke skal opp­da­ge hvor ille det er. Bort­sett fra syk­lis­te­ne da, men de bryr ikke poli­ti­ker­ne seg om.

Løs­nin­gen bur­de selv­føl­ge­lig være at man fort­set­ter syk­kel­sti­en på en trygg måte fram til og gjen­nom krys­set, alt­så slik at skil­tet angir det som gjel­der. Hvis det er mer­kin­gen i vei­en som gjel­der, da bur­de det vært skil­tet med “Syk­kel­sti opp­hø­rer”. Men Veg­di­rek­to­ra­tet og Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet mener at det ikke er nød­ven­dig å vars­le syk­lis­ter, så det skil­tet har de ikke sett noen grunn til å inn­føre i Nor­ge. Der de sit­ter bak sine skrive­bort betrak­ter de vel fort­satt syk­ke­len først og fremst som et leke­tøy og man tren­ger ikke vars­le på for­hånd at vei­en blir borte. Man mer­ker det når man plut­se­lig blir pres­set vekk av en bilist som mener at det­te er hans plass. Bak skrive­bor­de­ne ser de hel­ler ikke at mer­king i vei­en f.eks. kan bli slitt vekk. Det er nok len­ge siden de som fast­set­ter sli­ke reg­ler selv har beve­get seg på syk­kel i trafikken.

Print Friendly, PDF & Email