Er dette Oslos dummest sykkelskilting?

Om man skal kåre den dår­ligs­te tra­fikk­løs­nin­gen eller den dum­mes­te skil­tin­gen for syk­lis­ter i Oslo, så er kon­kur­ran­sen knall­hard. Men det­te må være en finale­kan­di­dat. Skil­tet står i Geit­myrs­vei­en, omtrent uten­for nr 63. Skil­tet for­tel­ler at det er syk­kel­sti, og sli­ke skilt skul­le vi gjer­ne hatt fle­re av. Pro­ble­met er at skil­tet her står akku­rat der skil­tet står, der slut­ter syk­kel­sti­en i føl­ge opp­mer­kin­gen i vei­en.

Mer­king av syk­kel­felt er uklar og for­vir­ren­de. I en by hvor det bare er et opp­styk­ket og usam­men­hen­gen­de nett av syk­kel­vei­er og syk­kel­felt bur­de man i de mins­te mer­ke og skil­te tyde­lig. Men det gjel­der jo bare syk­lis­ter, og syk­lis­ter er ikke vik­ti­ge, ver­ken for de som bestem­mer i Oslo eller de som bestem­mer nasjo­nalt. Skul­le man skil­te vil­le man dess­uten gjø­re de håp­løse løs­nin­ge­ne mer syn­li­ge, og poli­ti­ker­ne håper vel at folk ikke skal opp­da­ge hvor ille det er. Bort­sett fra syk­lis­te­ne da, men de bryr ikke poli­ti­ker­ne seg om.

Løs­nin­gen bur­de selv­føl­ge­lig være at man fort­set­ter syk­kel­sti­en på en trygg måte fram til og gjen­nom krys­set, alt­så slik at skil­tet angir det som gjel­der. Hvis det er mer­kin­gen i vei­en som gjel­der, da bur­de det vært skil­tet med “Syk­kel­sti opp­hø­rer”. Men Veg­di­rek­to­ra­tet og Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet mener at det ikke er nød­ven­dig å vars­le syk­lis­ter, så det skil­tet har de ikke sett noen grunn til å inn­føre i Nor­ge. Der de sit­ter bak sine skrive­bort betrak­ter de vel fort­satt syk­ke­len først og fremst som et leke­tøy og man tren­ger ikke vars­le på for­hånd at vei­en blir borte. Man mer­ker det når man plut­se­lig blir pres­set vekk av en bilist som mener at det­te er hans plass. Bak skrive­bor­de­ne ser de hel­ler ikke at mer­king i vei­en f.eks. kan bli slitt vekk. Det er nok len­ge siden de som fast­set­ter sli­ke reg­ler selv har beve­get seg på syk­kel i tra­fik­ken.

Print Friendly, PDF & Email
 • P_Dalen

  Jeg har en ide om hvor­dan man kan få “ansvar­li­ge” myn­dig­he­ter til å for­stå det­te (det er åpen­bart vans­ke­lig, ref. god­dag-mann-hoste­saft-sva­ret fra sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren):

  1. Par­ker en bil rett etter skil­tet. (Ja, det må ha noe med “bil” å gjø­re for at det skal bli for­stått).
  2. Avvent gebyr fra tra­fikk­eta­ten.
  3. Klag på geby­ret, med begrun­nel­se at syk­kel­fel­tet er opp­hørt for­di det ikke er noen mer­king.
  4. Der­med hav­ner saken for­hå­pent­lig­vis på noen for­stå­seg­på­e­res bord.

 • fredrikga@twitter

  Alle som har tatt bil­ser­ti­fi­ka­tet har lært om myn­dig­hets­py­ra­mi­den; ved mang­len­de sam­svar mel­lom vei­mer­king og skil­ting over­sty­rer skil­tet. Dvs at syk­kel­fel­tet fakrisk fort­set­ter til tross for mang­len­de opp­mer­king. En bil som står etter skil­tet kan der­for bot da myn­dig­hets­py­ra­mi­den er en del av teori­en du skal kun­ne til klas­se B (per­son­bil).

 • P_Dalen

  Det skul­le man kan­skje tro, men hele poen­get her er at det kre­ves både skilt og opp­mer­king for at et syk­kel­felt skal være et syk­kel­felt. Tor­vund har rede­gjort grun­dig for det­te her:
  http://blogg.torvund.net/2010/08/20/er-det-lov-a-stanse-her-nar-slutter-et-sykkelfelt/

 • David Sort­land

  Her er en kan­di­dat til et teit vei­an­vis­nings­skilt, som fører deg en skik­ke­lig omvei på din tur rett opp mot Mari­dals­van­net fra sen­trum.

  http://sykkelsiden.blogspot.com/

 • einarr

  Det er helt åpen­bart at det går et syk­kel­felt frem til krys­set. Skil­ting er nor­ma­tivt og står over vei­mer­kin­gen. Hvor­vidt de rele­van­te myn­dig­he­te­ne vet det­te er jeg mer usik­ker på.

 • Ano­ny­mous

  Jeg synes det er gans­ke uklart hva som gjel­der i situa­sjo­ner som den­ne, og det er i alle fall ikke den for­stå­el­sen som er lagt til grunn ved skil­ting i Oslo, se mer i http://blogg.torvund.net/2010/08/20/er-det-lov-a-stanse-her-nar-slutter-et-sykkelfelt/

 • P_Dalen

  Litt hver­dags­lig bilist-arro­gan­se fra sam­me sted:
  http://www.youtube.com/watch?v=Fg_uX6Q5qVg