Er det greit at avd dir Guro Ranes i Vegdirektoratet synser offentlig om trafikk?

Til Dagens Nærings­liv 7. april i år utta­ler avde­lings­di­rek­tør Guro Ranes i Veg­di­rek­to­ra­tet føl­gen­de, i en sak som har fått over­skrif­ten “Syk­lis­te­ne har ofte skyl­den”:

Syk­lis­ter er mind­re til­bøye­li­ge til å hol­de tra­fikk­reg­le­ne enn bilister.”

Over­skrif­ten er et sitat fra leder for tra­fikk­sek­sjo­nen ved poli­ti­et i Ber­gen Jens Klep­pe. Jeg har tid­li­ge­re kom­men­tert at jeg ikke tror på poli­ti­ets utta­lel­ser om syk­lis­ter. Men jeg trod­de fak­tisk at Guro Ranes had­de et visst fakta­grunn­lag for sine utta­lel­ser, uten at jeg sjek­ket det­te. Det fin­nes tross alt en del under­sø­kel­ser om tra­fikk­ulyk­ker og tra­fikk­ad­ferd, gjer­ne laget av eller for Veg­di­rek­to­ra­tet. Men til Dags­avi­sen i dag (bare i papir­ut­ga­ven) sier hun følgende:

Utta­lel­sen ble gitt på gene­relt grunn­lag og ut fra egne erfa­rin­ger. Fra kon­to­ret mitt har jeg for eksem­pel utsikt til et lys­re­gu­lert gang­felt. Jeg har obser­vert at mens bilis­te­ne stan­ser på rødt, gjør ikke alle syk­lis­ter det samme.”

Det­te er helt utro­lig. En avde­lings­di­rek­tør i Veg­di­rek­to­ra­tets tra­fikk­sik­ker­hets­sek­sjon utta­ler seg om tra­fikk bl.a. på bak­grunn av det hun ser fra sitt kon­tor­vin­du. Det­te er tvers igjen­nom use­riøst. Folk fra Veg­di­rek­to­ra­tet kan ikke bare kom­me med ufun­dert syn­sing i media.

Veg­di­rek­tør Ter­je Moe Gus­tav­sen bør sna­rest, og på en meget tyde­lig måte gjø­re det klart at det­te ikke er noe som Veg­di­rek­to­ra­tet stil­ler seg bak, ver­ken utta­lel­sen inn­hold eller at man kan utta­le seg på slikt grunn­lag. Ellers kan vi ikke bare avskri­ve Guro Ranes, men hele Veg­di­rek­to­ra­tet som useriøst.

Jeg kan opp­ly­se Guro Ranes om at jeg nes­ten dag­lig ser bilis­ter som kjø­rer på rødt lys og stan­ser eller par­ke­rer i syk­kel­felt, og jeg vil tro at svært man­ge bilis­ter bry­ter farts­gren­ser omtrent hver gang de kjø­rer bil. Noen sta­ti­stikk har jeg ikke, men jeg kan like godt som Guro Ranes “på gene­relt grunn­lag og ut fra egne erfa­rin­ger” si at bilis­ter er mind­re til­bøye­li­ge til å hol­de tra­fikk­reg­le­ne enn syk­lis­ter. Min syn­sing er like god eller like dår­lig som hennes.

Jeg inn­røm­mer gjer­ne at jeg som syk­list for­hol­der meg noe mer flek­si­belt til tra­fikk­reg­ler enn jeg gjør når jeg kjø­rer bil. Hoved­grun­nen til det er at tra­fikk­reg­le­ne og tra­fikk­re­gu­le­rin­gen er utfor­met for bilis­ter, ikke syk­lis­ter. Jeg syk­ler ofte mot enveis­kjø­rin­ger for­di det er langt sik­re­re enn alter­na­ti­ve­ne. Jeg prio­ri­te­rer min sik­ker­het som syk­list frem­for å føl­ge syk­kel­fiendt­li­ge tra­fikk­reg­ler. Det hen­der nok også at jeg syk­ler over et fot­gjen­ger­felt på rødt lys hvis det ikke er fot­gjen­ge­re der og det hen­der jeg svin­ger til høy­re på rødt lys. For å være lov­ly­dig hen­der det jeg svin­ger opp på for­tau­et, for røde lys for fot­gjen­ger­felt gjel­der ikke der. Man kan også svin­ge til høy­re på for­tau­et, uav­hen­gig av far­ge på lyset. Så det hen­der jeg kut­ter et hjør­ne av på for­tau­et, og svin­ger ut i vei­en etter å ha pas­sert krys­set. Det er en lov­lig, men egent­lig mer risi­ka­bel manø­ver enn å hol­de seg i kjøre­ba­nen hvis det er klart. Og uan­sett har syk­lis­ter stort sett mye lave­re fart enn biler, har bed­re over­sikt og er mer manøvreringsdyktige.

For en tid siden gjen­nom­gikk jeg fore­lig­gen­de noen stu­di­er av tra­fikk­ulyk­ker. Bare i et til­fel­le var syk­ling på rødt lys en del av årsa­ken — det var en syk­list som krys­set et fot­gjen­ger­felt på “rød mann” og ble påkjørt av en bil som sving­te til venst­re (had­de syk­lis­ten “rød mann” i krys­set er det tvil­somt at bilen had­de grønt lys, men det sier den kor­te ulyk­kes­rap­por­ten ikke noe om).

Jeg har som sagt slut­tet å tro på poli­ti­et. De frem­står gang på gang som en syk­kel­fiendt­lig etat som syn­ser uten fakta­grunn­lag. Men inn­til i dag trod­de jeg fak­tisk at Veg­di­rek­to­ra­tet var mer seriø­se. Det vis­te seg å være feil.

Print Friendly, PDF & Email