På sykkel i Paris

Vi var to dager i Paris før påske. Den­ne gan­gen sat­set vi på syk­kel. Det ga mersmak.

For noen år siden, jeg hus­ker ikke helt når, les­te jeg en avis­kom­men­tar om syk­lis­ter i Oslo. Det var den sed­van­li­ge mob­bin­gen av folk med man­ge gir, dår­lig tid, osv (jeg tror det var før “kon­dom­dress” var kom­met inn i syk­kel­mob­ber­nes voka­bu­lar). En set­ning var, om min hukom­mel­se er noen­lun­de rett: “Man ser ikke noen som syk­ler slik i byer som Paris.” Jeg hus­ker at jeg tenk­te “det er sik­kert rik­tig, for man ser ingen som syk­ler i Paris”. Jeg vil­le ikke ha bevegt meg ut i Paris-tra­fik­ken på sykkel.

Haus­se­manns bre­de bou­le­var­der, anlagt for at fol­ket ikke skul­le kun­ne byg­ge bar­ri­ka­der og for å sik­re rask mili­tær frem­ryk­king, ble over­tatt av bile­ne. På sed­van­lig bilist­vis tok bile­ne seg til ret­te og okku­per­te all til­gjen­ge­lig plass. And­re måt­te bare vike for de hel­li­ge blikk­bok­ser. Det er også byg­get man­ge vei­er for bile­ne, blant annet langs Seinen.

Det som man­ge tenk­te på som hoved­ga­ten i Paris, Champs Elly­ses, var (og er fort­satt) en 8‑felts bil­vei. Det er som da E18 gjen­nom Oslo gikk over Råd­hus­plas­sen, rundt Akers­hus og gjen­nom Rådhusgaten.

Men i dag er vel­dig mye for­and­ret. Det kan godt hen­de at man i Nor­ge begyn­te å snak­ke om til­rette­leg­ging for syk­ler mye tid­li­ge­re enn man gjor­de i Paris. Hos oss har polit­ker­ne snak­ket og lovet i 34 år, uten sær­lig man­ge syn­li­ge resul­ta­ter. Men når man først bestem­te seg i Paris begyn­te man å handle.

Man har fjer­net man­ge par­ke­rings­plas­ser og kjøre­felt er gjort om til kol­lek­tiv­felt og syk­kel­felt. I løpet av få år er bil­tra­fik­ken redu­sert med 20%. Det er et styk­ke igjen til Køben­havn-stan­dard, men man har syk­let langt for­bi Oslo. Det som vir­ke­lig skil­ler Paris fra Oslo er at man fak­tisk viser vil­je til hand­ling, ikke bare kom­mer med løst snakk. Paris har vist at det er mulig å få til mye i løpet av rela­tivt kort tid, om man bare vil. I Oslo har man etter­tryk­ke­lig vist at så len­ge man ikke vil, skjer det ingen ting.

Mye kan bli bed­re også i Paris. Det var ikke spe­si­elt tri­ve­lig da den skil­te­de syk­kel­ru­ten vis­te seg å gå over Place de la Bastil­le, uten noen mer­king av hvor­dan man skul­le ta seg over det tra­fikk­mos­te­ret på syk­kel. Place de la Repub­li­que var hel­ler ikke et tri­ve­lig sted å syk­le. Men der skal det byg­ges om. Arbei­det star­ter høs­ten 2011 og skal være fer­dig vår­en 2013. Da blir det sik­kert fint å syk­le der også.

Vi baser­te oss på bysyk­ler. Det er tett mel­lom syk­kel­sta­sjo­ne­ne og som turist man man teg­ne abon­ne­ment for en dag eller en uke, for hen­hold­vis 1 og 5 €. I til­legg kom­mer leie for den tid man bru­ker syk­ke­len. Lei­en er pro­gres­siv. Den førs­te halv­ti­men er gra­tis. Der­et­ter kos­ter det mer jo len­ger man har syk­ke­len, slik at det ikke løn­ner seg å ta en syk­kel og behol­de den hele dagen. Det er kort­ter­mi­nal på syk­kel­sta­sjo­ne­ne, slik at abon­ne­ment teg­nes der og da og belas­tes beta­lings­kort (sam­men med leie). Her er en vik­tig for­skjell fra Oslo: I Oslo fun­ge­rer bysyk­kel­ord­nin­gen utmer­ket for oss som bor i byen. Men man har ikke gjort det lett for turis­ter. På den annen side er det kan­skje like greit ikke å slip­pe folk som er vant til å syk­le i sivi­li­ser­te syk­kel­byer løs i Oslo.

Stort sett er det opp­mer­ke­de syk­kel­felt, ofte fysisk adskilt fra kjøre­fel­tet for biler. Man vet at bilis­ter ikke respek­te­rer en stri­pe i asfal­ten, så noe mer må gjø­res for å tryg­ge syk­lis­te­ne. I Nor­ge, eller i alle fall i Oslo, har man fått det for seg at en smal stri­pe langs kjøre­ba­nen uten fysisk adskil­lel­se er det bes­te. Anta­ge­lig er suk­sess­kri­te­ri­et her at syk­kel­fel­te­ne på den­ne måten i minst mulig grad hind­rer bilene.

Det er selv­følg­lig ikke slik som i Oslo, hvor syk­kel­felt bare fos­vin­ner foran vei­kryss for å gi plass til de hel­li­ge blikk­bok­ser. (Byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land har lovet mer sat­sing på syk­kel, men så len­ge syk­lis­te­ne fort­satt bare må for­svin­ne før sli­ke kryss har hans byråd ingen tro­ver­dig­het.) Selv­føl­ge­lig er syk­kel­fel­tet også tyde­lig mer­ket gjen­nom krysset.

Her er det ikke Oslo­po­lit­ker­ne vi må sky­te på, men stat­li­ge vei­myn­dig­he­ter. For det heter fak­tisk i Syk­kel­hånd­bo­ken avsn B 3.2.1:

Det skal ikke opp­mer­kes syk­kel­felt gjen­nom krys­se­ne i en høyre­re­gu­lert gate.
Et even­tu­elt eget belegg eller far ge på syk­kel­fel­tet må ikke føres gjen­nom krysset.”

For­stå det den som kan. Jeg har len­ge lurt på hvor de tar det fra, dis­se nors­ke byrå­kra­te­ne som synes å vite så mye bed­re enn de som fak­tisk har erfa­ring hvor­dan man bør til­rette­leg­ge for syk­kel — eller kan­skje helst hvor­dan man ikke til­rett­leg­ger for sykkel.

Jeg kan også ri en av mine and­re kjepp­hes­ter, som jeg ikke har pla­ner om å set­te på stal­len før pro­ble­met er løst: Man skil­ter. Det skil­tes når en syk­kel­vei eller syk­kel­felt star­ter, og det skil­tes når den slut­ter. I Nor­ge har Veg­di­rek­to­ra­tet “vur­dert beho­vet” og kom­met til at slik skil­ting ikke er nød­ven­dig, om vi skal tro sam­ferd­sels­mi­nis­te­rens svar i Stor­tin­get. Jeg har bedt om å få doku­men­tert Veg­di­rek­to­ra­tets vur­de­ring, men har så langt ikke fått noe svar — ikke en gang en bekref­tel­se på at hen­ven­del­sen er mot­tatt. Inn­til svar fore­lig­ger tror jeg ver­ken på Veg­di­rek­to­ra­tet eller sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren i den­ne saken. Jeg tror ikke de har gjort noen seriøs vur­de­ring. Det er opp til dem å doku­men­te­re at jeg tar feil.

Man skil­ter også vike­plikt og full stopp, enten det er syk­lis­te­ne eller bilis­te­ne som har vike­plikt. I Nor­ge er det så rote­te at man kan opp­le­ve tra­fikk­by­rå­kra­ter som sier at man må se på regu­le­rings­ved­ta­ket for å fin­ne ut hvem som egent­lig har vike­plikt. Tra­fikk­far­lig idio­ti kal­ler man slikt. Jeg skal la være å karak­te­ri­se­re de som står for idiotien.

Hol­der man seg uten­om hoved­vei­ene er syk­ling mot enveis­kjø­ring som regel til­latt. Det­te er et skilt man ser ofte i Paris. Gate­ne kan godt være tran­ge, så tran­ge at bil og syk­kel bare så vidt har plass til å møtes. Men da får man avpas­se far­ten etter for­hol­de­ne og det går greit. Som syk­list opp­le­ver jeg det langt tryg­ge­re å syk­le mot enveis­kjø­ring i slik gater enn å syk­le med tra­fik­ken uten eller med dår­lig til­rette­leg­ging i traf­fi­ker­te gater. Men som kjent mener Oslo­po­li­ti­et at de har over­na­tur­li­ge evner som gjør at de vet mye bed­re enn alle and­re hva som fun­ge­rer og ikke fun­ge­rer, selv om de ikke har noen erfa­ring. Men norsk nisse­lue­men­ta­li­tet er de immu­ne mot erfa­ring fra and­re ste­der. Så Oslo­po­li­ti­et sier nei — selv om de nå mot­vil­lig har gått med på begren­se­de for­søk. Oslo­po­lit­ker­ne er ille, men Oslo­po­li­ti­et er kan­skje enda ver­re når det gjel­der å sabo­te­re oslosylistene.

Vi får ofte høre at det er så liten plass i Oslo, der­for er det vans­ke­lig å leg­ge til ret­te for syk­lis­ter. I det egent­li­ge Paris, innen­for Peri­fe­ri­que, bor det ca 3 mill men­nes­ker, og det er langt fler som arbei­der der. Det er et områ­de som er omtrent på stør­rel­se med den delen av Oslo som lig­ger innen­for Sto­re ring­vei. Er det mulig å få det til i Paris, da er det mulig å få til langt mer i Oslo.

Det er trangt i Paris, og man må inn­gå kom­pro­mis­ser. Delt kol­lek­tiv­felt og syk­kel­felt er ingen ide­ell løs­ning. Men kan­skje er det like­vel bed­re enn den nors­ke løs­nin­gen hvor det er kol­lek­tiv­felt, men lov for syk­lis­ter å syk­le i kol­lek­tiv­fel­tet. Det er greit at bussjå­fø­rer blir min­net om at også syk­lis­ter kan bru­ke det­te fel­tet. I Nor­ge kan bussjå­fø­rer være gans­ke så flin­ke til å min­ne syk­lis­ter om at de egent­lig ikke bur­de vært der.

Vare­le­ve­ring er nød­ven­dig i byer, og vi kan ikke ven­te at man skal gå til­ba­ke til hånd­kjer­rer. I gåga­ter er det­te løst ved at vare­le­ve­ring er til­latt i en viss peri­ode på dagen hvor fot­gjen­ger­tra­fik­ken er liten. I Paris ser vi noen ste­der til­sva­ren­de i kol­lek­tiv- og syk­kel­felt, men selv­føl­ge­lig med and­re tids­punk­ter enn for typis­ke gåga­ter i sen­trum. Det er ikke noen ide­ell løs­ning. Men kan­skje er det et nød­ven­dig kom­pro­miss enkel­te steder.

I et hoved­syk­kel­vei­nett er sli­ke blan­dings­løs­nin­ger selv­følg­leig ikke aksep­tab­le. Man til­la­ter ikke stopp for vare­le­ve­ring på motor­vei, og like selv­føl­ge­lig bør det være at det ikke til­la­tes i hoved­syk­kel­vei­er. Men om Oslo noen gang skul­le kla­re å lage et sekun­dær­vei­nett for syk­lis­ter, kan det kan­skje være en mulig­het der.

Der det er trangt om plas­sen må alle dele den plas­sen som er. I Nor­ge er prin­sip­pet at syk­lis­ter er paria som all­tid pres­ses vekk og ald­ri har ret­ten på sin side. Skal man få til en bed­ring er åpen­bart at de som først og fremst må vike er pri­vat­bi­lis­te­ne. Par­ke­rings­plas­ser må fjer­nes og antall kjøre­felt for biler må redu­se­res. Men Oslo­po­li­ti­ker­ne er fei­ge, og tør ikke gjø­re det som er nød­ven­dig av frykt for å pro­vo­se­re blikkboksfolket.

Det bur­de være en selv­føl­ge at det ikke er gate­par­kring innen­for Ring 1 i Oslo. Men det som synes selv­føl­ge­lig for ansvar­li­ge plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re i Oslo er at bilen må fram og man må kun­ne par­ke­re. Så får hel­ler syk­lis­te­ne vike. De hel­li­ge blikk­bok­ser er oslo­po­li­ti­ker­nes og plan­leg­ger­nes avgu­der. Det er kan­skje grunn til å min­ne om at vi i Oslo har en sam­ferd­sels­by­råd som i Aften­pos­ten 16. sep­tem­ber 2009 kla­get over at det var for dår­lig frem­kom­me­lig­het for biler i Oslo og at man had­de gitt for mye prio­ri­tet til kol­lek­tiv­trans­port og syk­lis­ter. Stikk i strid med alle poli­tis­ke ved­tak instru­er­te han sin etat til å leg­ge stør­re vekt på frem­kom­me­lig­het for bilis­ter. Han ble rik­tig­nok satt på plass og måt­te gå til­ba­ke på sitt solo­ut­spill. Men det sier seg selv at syk­lis­ter ikke kan ha til­lit til en slik byråd. Det er ikke spe­si­elt over­ras­ken­de at en byråd som helst vil kjø­re uhind­ret rundt i byen i sin skin­nen­de Audi er sær­de­les lite entu­si­as­tisk i sin (mang­len­de) opp­føl­ging av bysty­rets sykkelvedtak.

Jeg drev bare turist­syk­ling i Paris. Jeg vet ikke hvor­dan byen er for trans­port­syk­lis­ter som bru­ker syk­ke­len for å kom­me mest mulig effek­tivt fra A til B. Men prin­sip­pet bør være enkelt: Det må være hoved­syk­kel­vei­er som er til­rette­lagt for slik syk­ling. Dis­se skal være byg­get for at man skal kun­ne syk­le rela­tivt raskt (20–40 km/t på flat­mark), må være fysisk adskilt fra bil­vei, føres gjen­nom kryss, ikke avbry­tes av buss­holde­pla­ser, osv. Der det er fire felt for biler bør det også være fire felt for syk­ler, er det plan­fritt kryss for biler bør det være plan­fritt for syk­ler, osv.

I til­legg må det være et sekun­dær­nett som gjør at man kan syk­le trygt, om enn ikke nød­ven­dig­vis så fort i nær­mil­jø­et, i bysen­ta, osv. Syk­ling mot enveis­kjø­ring er bare et av man­ge til­tak for å kun­ne få til dette.

I Oslo ser det dess­ver­re ut som om poli­ti­ker­ne tror de vil gjø­re mye om de omsi­der kla­rer å rea­li­se­re et “hoved­syk­kel­vei­nett” etter pla­ner fra 1980-tal­let. Men den stan­dard som det der leg­ges opp til, om det noen gang rea­li­se­res, hol­der ikke  en gang mål som et sekundærnett.

Paris er ingen ide­ell syk­kel­by. Men vel­dig mye har skjedd i løpet av få år. Paris viser at det er mulig hvis man vil, også i en by som har langt mind­re plass og mye mer tra­fikk enn Oslo. Det er bare et spørs­mål om vil­je. Oslo mang­ler ikke plass. Oslo mang­ler bare poli­tisk vilje.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i den­ne blog­gen om mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­ling i Oslo, og det kom­mer jeg til å fort­set­te å skri­ve om.  Den tid­li­ge­re lede­ren for Syk­kel­pro­sjek­tet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent det­te etter et med­lems­møte i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, Oslo: “Dere skrem­mer folk fra å syk­le i Oslo når dere bare frem­he­ver det neg­a­ti­ve. Fin­nes det ikke noe posi­tivt å si om å syk­le i Oslo?” Han had­de et poeng. Her beskri­ver jeg syk­kel­ru­ter som stort sett er greie å syk­le. Noen er rik­tig fine, men det er også noen som jeg adva­rer mot å bru­ke.

Hovedsykkelruter

Det­te er syk­kel­ru­ter for den som bru­ker syk­ke­len til trans­port, f.eks. jobb­rei­ser, om som vil så fort og effek­tivt fram på syk­ke­len som mulig. 

Sentrum — Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sen­trums­nære byde­le­ne folk syk­ler mest, er det der til­rette­leg­gin­gen for syk­ling er dår­ligst. Det var bevisst poli­tikk fra tid­li­ge­re FrP-byrå­der å ikke leg­ge til ret­te for syk­ling i sen­trum.  Så her blir det for det mes­te et spørs­mål om å fin­ne ruter for i best mulig grad å unn­gå pro­ble­me­ne. Noen av de fore­slåt­te rute­ne går også uten­for Ring 2, men ingen går uten­for Ring 3. 

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fan­tas­tisk by for de som vil syk­le på tur, i alle fall hvis det å syk­le på tur vil si å syk­le i skog og mark. Vel­ger man den mer kon­ti­nen­ta­le vari­an­ten av syk­kel­tur, hvor man syk­ler langs lande­vei­en på en lande­veisyk­kel, da er ver­ken Nor­ge eller Oslo sær­lig bra. Til det er det alt for man­ge bilis­ter som ikke respek­te­rer syk­lis­te­nes selv­føl­ge­li­ge rett til å bru­ke vei­en. Jeg beskri­ver ikke noen syk­kel­ru­ter i Mar­ka. For syk­kel­ru­ter (og ski­løy­per) i Mar­ka anbe­fa­ler jeg Ski­for­enin­gens mar­ka­data­base. Hvis du bru­ker Mar­ka, enten om som­mer­en eller vin­te­ren, så meld deg inn i Ski­for­enin­gen. De gjør en stor inn­sats for marka­bru­ker­ne. Men jeg har tatt med noen syk­kel­ru­ter for å kom­me til Mar­ka. Fle­re ste­der i Oslo er det slik at man kan kom­me helt fra sen­trum og ut i Mar­ka nes­ten uten å syk­le på vei med bil­tra­fikk. Og det er “grøn­ne ruter” som det er fint å vel­ge om man er mer opp­tatt av å ha en fin opp­le­vel­se på syk­ke­len, og ikke bare av å kom­me for­test mulig fram. Det kan være vel verdt å vel­ge en “grønn rute” til og fra jobb, der det er et alternativ. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email