Ny sykkelskandale i Oslo — denne gangen fra Vegvesenet.

Man blir opp­gitt og depri­mert av sli­ke plan­leg­gings­skan­da­ler som Dags­revy­en 21 kun­ne pre­sen­te­re i går, 31.03.2011. Under utbyg­gin­gen av vei­er i Bjør­vi­ka har Veg­ve­se­net fun­net det for godt å sten­ge brua med syk­kel­vei, for å rive den. Man har selv­føl­ge­lig ingen alter­na­ti­ve tra­se­er. Repre­sen­tan­ten for veg­ve­se­net, kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Rik­ke Hold­nes Brou­er har i alle fall lært seg det grunn­leg­gen­de for kom­mku­ni­ka­sjons­råd­gi­ve­re: Kom med tåke­prat uten inn­hold. “Nei, det vil jeg abso­lutt ikke anbe­fa­le” er hen­nes kom­men­tar om å syk­le på den vei­en som står igjen etter at Veg­ve­se­net har rasert syk­kel­vei­en. Hvor syk­lis­te­ne skal ta vei­en, sier hun ikke noe om. Sann­he­ten er vel at Veg­ve­se­net ikke har skjen­ket syk­lis­te­ne en tan­ke, og nå turer de fram i bil­spo­ret sitt.

Selv­føl­ge­lig har man ikke skil­tet eller vars­let på annen måte. Veg­di­rek­to­ra­tet og veg­ve­se­net er liv­red­de for å set­te opp et skilt for mye, i alle fall hvis skil­te­ne kan være nyt­ti­ge for syk­lis­ter. Så får å være på den sik­re siden skil­ter man hel­ler 1o gan­ger for lite. At det kan være far­lig for syk­lis­ter er åpen­bart en grei pris å aksep­te­re for Veg­ve­se­net når de på den­ne måten kan spa­re noen skilt.

Con­ti­nue read­ing Ny syk­k­els­kan­da­le i Oslo — den­ne gan­gen fra Veg­ve­se­net.