Rasistiske ytringer

Opp­hev rasisme­pa­ra­gra­fen” skri­ver Nils August Ander­sen i Miner­va etter at AUF har anmeldt Chris­ti­an Tybring-Gjed­de for rasis­me. Han nev­ner også at Akh­tar Chaud­ry og and­re har kalt Per Wil­ly Amund­sen rasist. Der­et­ter dis­ku­te­rer Nils August Ander­sen om det Chris­ti­an Tybring-Gjed­de og Per Wil­ly Amund­sen er legi­ti­me menin­ger. Vi får så et avsnitt om kul­tu­rel­le fak­to­rer, før vi igjen er til­ba­ke til det som over­skrif­ten sier. Opp­hev rasismeparagrafen.

Men den såkal­te “rasisme­pa­ra­gra­fen” har kna­pt nok vært dis­ku­tert i artik­ke­len. Folk kan fritt anmel­de. AUF kan anmel­de Chris­ti­an Tybring-Gjed­de. At det er tåpe­lig og dumt og bare gir Tybring-Gjed­de eks­tra opp­merk­som­het, er ikke tema her. Men det er åpen­bart at den­ne anmel­del­sen ald­ri kan føre til noe annet enn hen­leg­gel­se. Vi kan mis­li­ke Chris­ti­an Tybring-Gjed­des syns­punk­ter, noe jeg gjør, men de er klart innen­for hva det er lov til å si. En menings­løs anmel­del­se som ender i hen­leg­gel­se er ingen grunn til å opp­he­ve en lovbestemmelse.

Con­ti­nue read­ing Rasis­tis­ke ytrin­ger

Geocaching

En gang i tiden drev jeg litt med tur­ori­en­te­ring. Vi gikk rundt i skog og mark utstyrt med kart og kom­pass, hvor vi let­te etter pos­ter i sko­gen. Kan­skje fin­nes det ennå — jeg vet ikke. Nå har jeg gjen­opp­tatt en lig­nen­de akti­vi­tet, men i en mer høy­tek­no­lo­gisk vari­ant: Geocaching.

Vi bru­ker ikke kart og kom­pass, men GPS. Og vi kjø­per ikke et kart med inn­teg­ne­de pos­ter fra en lokal ori­en­te­rings­klubb (som sik­kert had­de ver­di­ful­le inn­tek­ter fra det­te), men las­ter ned koor­di­na­te­ne via internett.

Con­ti­nue read­ing Geocaching

Vini di Giro d’Italia 2011: 21. etappe — opera og musserende Franciacorta

Ryt­ter­ne skal over mer fjell. Det er nok man­ge som nå ser fram til der vi skal være: Avslutningen.

Giro d’I­ta­lia har en tra­di­sjon for å avslut­te med en tempo­etap­pe. I år går 21. etap­pe og sis­te etap­pe i Mila­no. I Tour de Fran­ce er det mes­te avgjort før sis­te etap­pe, og ryt­ter­ne kan para­de­re inn til Paris før sprin­ter­ne gjør opp seg i mel­lom på Champs Elly­ses. I Giro d’I­ta­lia kan alt avgjø­res på den sis­te tempo­etap­pen. Selv er jeg litt ambi­va­lent. Tempo­etap­per er ikke like spek­ta­ku­læ­re som fel­les­start. På den annen side hol­der man spen­nin­gen til sis­te slutt.

Vis stør­re bil­de.

Con­ti­nue read­ing Vini di Giro d’Italia 2011: 21. etap­pe — ope­ra og mus­se­ren­de Fran­ciacor­ta

I Vini di Giro d’Italia 2011: 20. etappe — Piemonte revisited

Med en ledel­se på ca 5 minut­ter er det bare uhell og UCI som kan fra­ta Alber­to Con­ta­dor sei­e­ren. Om noen orker, så bør de sis­te dage­ne gi ryt­te­re som er ufar­li­ge i sam­men­dra­get mulig­he­ter til å vise seg fram.

Vi skal fram til 20. og nest sis­te etap­pe fra Ver­ba­nia til Sestri­ere er gans­ke flat de førs­te 196 km. Men så kom­mer det noen skik­ke­li­ge bak­ker til slutt og den slut­ter på top­pen. Etap­pen er lang, 242 km. Det­te er klat­rer­nes sis­te sjan­sen til å avan­se­re før den avslut­ten­de tempo­etap­pen. Så her kan det bli kjør.

Vis stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini di Giro d’Italia 2011: 20. etap­pe — Pie­mon­te revi­sited

Krysset Ullevålsvn / Sofiesgt blir bedre enn fryktet

For en tid siden skrev jeg om det som så ut til å bli en syk­kel­fel­le i krys­set Ulle­vålsvn / Sofies gt.

Det er ikke min dag­li­ge syk­kel­rute, så det går gjer­ne en uke eller to mel­lom hver gang jeg syk­ler den vei­en. Men i kveld syk­let jeg igjen ruten Sofies gt — Gen Birchs gt og vide­re i ret­ning Sage­ne, Sand­a­ker, Gref­sen og Gro­rud. Da kun­ne jeg kon­sta­te­re at løs­nin­gen har blitt bed­re enn fryk­tet. Det er mye man kan kri­ti­se­re Oslo kom­mu­ne for når det gjel­der (mang­len­de) til­rette­leg­ging og dår­li­ge løs­nin­ger for syk­lis­ter. Men man får hol­de seg til alle de sake­ne hvor det vir­ke­lig er grunn til å kritisere.

Con­ti­nue read­ing Krys­set Ulle­vålsvn / Sofies­gt blir bed­re enn fryk­tet

I Vini di Giro d’Italia 2011: 19. etappe — skal det være en øl i dag?

Det var ikke noen stor over­ras­kel­se at Alber­to Con­ta­dor vant gårs­da­gens bakke­tem­po. Han har nå så klar ledel­se at bare et uhell kan fra­ta ham sei­e­ren i årets Giro.

I dag er det fort­satt fjell, om ikke like har­de som på etap­pe­ne sist helg. Men etap­pen er lang, 230 km, så det blir hardt nok for de som har syk­let i mer enn to uker.

Vi skal fram til19. etap­pe, som går fra Bergamo til Macug­naga. Det er en etap­pe med to fjell, og man ender på top­pe av det siste.

Vis stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini di Giro d’Italia 2011: 19. etap­pe — skal det være en øl i dag?

Har Samferdselsdep glemt eller gitt blaffen i syklistene?

I dag send­te Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet ut end­rin­ger i “for­skrift om offent­lig par­ke­rings­re­gu­le­ring og par­ke­rings­ge­byr”. “Miljø­venn­le­ge køy­re­tøy får enda betre par­ke­rings­for­hold” heter det i den depar­te­men­ta­le eufe­mis­me om saken.

Hoved­inn­hol­det i for­sla­get er at el-biler og hydro­gen­bi­ler skal kun­ne par­ke­re på tvers i par­ke­rings­felt hvis hju­le­ne står innen­for og over­heng uten­for fel­tet ikke er mer enn 40 cm. Sagt på en litt annen måte betyr det at dis­se bile­ne kan par­ke­re slik at de stik­ker inn­til 40 cm ut i det alle­re­de alt for tran­ge områ­det som syk­lis­ter ofte er hen­vist til å bru­ke. Plut­se­li­ge inn­snev­rin­ger av den­ne art kan ska­pe far­li­ge situa­sjo­ner for syklister.

Con­ti­nue read­ing Har Sam­ferd­sels­dep glemt eller gitt blaf­fen i syk­lis­te­ne?

I Vini di Giro d’Italia 2011: 18. etappe — dagen for vannvogna?

I dag er det nok man­ge syk­kel­bein som vil sli­te med å kom­me i gang etter hvile­da­gen. For meg vir­ker det bru­talt å star­te med bakke­tem­po, men jeg med­gir at jeg ikke har noen erfa­ring her.

Vi skal imi­derl­tid fra til 18. etap­pe, som går fra Mor­begno til  San Pelle­gri­no Ter­me. Det er en 2. kate­go­ri-stig­ning, men det er gans­ke mode­rat i for­hold til hva de har vært gjen­nom tidligere.

Vis stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini di Giro d’Italia 2011: 18. etap­pe — dagen for vann­vog­na?

I Vini di Giro d’Italia 2011: 17. etappe — viner fra fjellsiden

I dag skal ryt­ter­ne ha en vel­for­tjent hvile­dag. omtrent 7,5 t på en etap­pe, da er man vel over gren­sen for gal­skap. Jeg mer­ket meg at Andreas Klö­den sam­men­lig­net det med Liè­ge-Bas­tog­ne-Lèi­ge, men at det er et én-dags­ritt, ikke en etap­pe i et tre-ukers etappe­ritt. Det er nok man­ge slit­ne bein som ikke ser fram til å syk­le bakketempo.

Selv har jeg til­bragt hel­gen i Frank­ri­ke, og det er all­tid bra. Men det har vært litt frust­re­ren­de at ingen av alle de TV-kana­ler vi får inn har sendt Giro d’I­ta­lia. Så jeg har ikke fått se de kan­skje mest spen­nen­de etap­pe­ne i årets giro.

Men vi skal fram til ons­dag og 17. etap­pe. Det er en fjell­e­tap­pe som går fra  Fel­tre til Sond­rio. Det er nok en fjelletappe.

Vis stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini di Giro d’Italia 2011: 17. etap­pe — viner fra fjell­si­den

I Vini di Giro d’Italia 2011: 16. etappe — Soave og Valpolicella

I dag skal syk­lis­te­ne gjen­nom nok en mons­ter­etap­pe før de for en vel­dig godt for­tjent hvile­dag. Det ser ut som om Alber­to Con­ta­dor ikke har tenkt å gi fra seg den rosa trøya.

I USA avslut­tes Tour of Cali­for­nia, med 8. og sis­te etap­pe. Jeg synes det er litt mor­somt at det sis­te kate­go­ri­ser­te fjel­let i årets Tour of Cali­for­nia heter Nor­we­gi­an Gra­de. For syk­kel­spor­ten er det nok bra om det går som det ser ut til: En ame­ri­kansk syk­list på et ame­ri­kansk lag vin­ner. Slik kan bidra til økt syk­kel­in­ter­es­se i USA.

Vi skal fram til dagen etter hvile­da­gen og 16. etap­pe i Giro d’I­ta­lia. Det er en bakke­tem­po fra Bell­uno til Neve­gal (ITT). Den er bare 12,7 km, men det betyr bare stør­re fart hele vei­en. Det er en bru­tal start etter hviledagen.

Vis stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini di Giro d’Italia 2011: 16. etap­pe — Soave og Val­po­li­cel­la