Jarlsbergost og matpolitikk

I dag er det 55 år siden Jars­berg­os­ten ble pre­sen­tert. Den er norsk mei­eri­bran­sjes flagg­skip. Jarls­berg er en norsk ost som har fått et inter­na­sjo­nalt renom­mé. Men er den et pro­dukt mat­in­ter­es­ser­te nord­menn har grunn til å være stol­te av? Selv er jeg i alle fall i bes­te fall ambi­va­lent.

Osten er et indu­stri­pro­dukt, ikke et tra­di­sjons­pro­dukt. Det er ikke noe galt i det. Norsk indu­stri har klart å utvik­le en inter­na­sjo­nal merke­vare. Det er ikke for mye av det.

Vi kan noen gan­ger lese om at Jarls­berg­os­ten byg­ger på tra­di­sjo­ner fra 1860 ved nett­opp Jarls­berg. Det er ikke sant. Den ble utvik­let fra midt­en av 1950-tal­let ved Land­bruks­høg­sko­len på Ås, nå Uni­ver­si­te­tet for mil­jø- og bio­vi­ten­skap. Det var fak­tisk en pro­fes­sor ved navn Ole Mar­tin Yst­gaard som ledet arbei­det. At en per­son som dri­ver med ysting på Land­bruks­høg­sko­len heter Yst­gaard kun­ne pas­set fint i en Donald-serie. Men det er fak­tisk slik.

Jarsl­berg­os­ten er en slags kryss­ning mel­lom gou­da og emmen­ta­ler (“sveit­ser­ost”). Jeg har sett den­ne type ost omtalt som gou­ta­ler. Du kan lese mer om utvik­lin­gen av Jarls­berg­os­ten her.

Tine rekla­me­rer med at bare noe få per­soner kjen­ner hem­me­lig­he­te­ne bak pro­duk­sjon av Jarls­berg­ost. Kan­skje det. Men er det egent­lig så inter­es­sant? Mitt inn­trykk er at det ikke er noe sto­re hem­me­lige­ter bak de fles­te “sto­re” oster. Pro­duk­sjons­hem­me­lig­he­ter er noe man først og fremst for­bin­der med indu­stri­pro­duk­sjon. Det er gode råva­rer, tra­di­sjon og kva­li­tet i alle ledd som pre­ger gode mat­pro­duk­ter, ikke hem­me­li­ge pro­duk­sjons­me­to­der.

Tine pro­du­se­rer Jarsl­berg­ost i Irland og USA, i til­legg til pro­duk­sjo­nen i Nor­ge. Nor­ge har sky­høye toll­mu­rer mot uten­lands­ke land­bruks­pro­duk­ter. Det betyr selv­føl­ge­lig også at and­re land, ikke minst i EU, har til­sva­ren­de toll på nors­ke land­bruks­pro­duk­ter.

Pro­du­kjo­nen i Irland er en EU-til­pas­ning for­di norsk­pro­du­sert Jarls­berg­ost blir til­nær­met usel­ge­lig med slik toll, slik nors­ke bøn­der helst ser at uten­landsk ost gjø­res usel­ge­li­ge gjen­nom sky­høy toll inn til Nor­ge. At impor­tert ost for­tol­les til det usel­ge­li­ge er “god” norsk land­bruks­po­li­tikk.

Pri­sen for norsk land­bruks­pro­tek­sjo­nis­me er at norsk land­bruk sten­ges ute fra eks­port­mar­ke­der. Alt snak­ket om hvor god kva­li­tet det er på nors­ke land­bruks­pro­duk­ter blir gans­ke hult når bøn­der hel­ler vel­ger å sten­ge ute kon­kur­ran­se frem­for å eks­por­te­re sine påståt­te kva­li­tets­pro­duk­ter. Man tror ikke mye på kva­li­te­ten når man opp­rett­hol­der en slik poli­tikk.

I føl­ge en artik­kel i Aften­pos­ten 20. mai 2010 var hver kilo eks­por­tert Jarsl­berg­ost sub­si­di­ert med 13,70 kr. Sist uke kun­ne Aften­pos­ten pre­sen­te­re et annet regne­styk­ke som vis­te at hver kilo eks­por­tert Jars­berg­ost er sub­si­di­ert med 50 kr, og at vi taper 500 mill kr pr år på den­ne eks­por­ten. Den nors­ke osten er visst ikke så kon­kur­ranse­dyk­tig like­vel.

Tine vil­le ikke kom­men­te­re de sis­te tal­le­ne om sub­si­die­ring av Jarsl­berg­eks­port eller hva det kos­ter å pro­du­se­re osten. Det over­ras­ker nok ingen. De liker hel­ler å for­tel­le his­to­ri­er om at den er en eks­ports­uk­sess uten å ta med hva den “suk­ses­sen” kos­ter nors­ke skatte­be­ta­le­re.

Land­bruks­mi­nis­ter Lars Peder Brekk kom­mer med føl­gen­de kom­men­tar til Aften­pos­ten:

… det er bed­re å sel­ge over­flø­dig melk til utlan­det enn å tøm­me den ut.”

Man må vel være land­bruks­po­lit­ker fra Seter­par­ti­et eller land­bruks­by­rå­krat for å ten­ke slik. Det er selv­føl­ge­lig menings­løst å bru­ke hundre­vis av mil­lio­ner på å sub­si­di­ere pro­duk­sjon av noe mar­ke­det ikke vil ha. Som alle and­re pro­du­sen­ter må selv­føl­ge­lig også bøn­der kun­ne sel­ge sine pro­duk­ter for den pri­sen mar­ke­det er vil­lig til å beta­le, selv om det gir tap. Men and­re kan ikke sen­de reg­nin­gen til skatte­be­ta­ler­ne.

I til­legg til gene­rel­le land­bruks­sub­si­di­er støt­tes eks­por­tern av den­ne osten. Det er et til­tak for å dum­pe norsk over­pro­duk­sjon av norsk melk, noe som hele tiden har vært noe av hen­sik­ten med pro­du­skjon av Jarls­berg­ost. Eks­ports­ub­si­di­er er anta­ge­lig den ver­ste form for sub­si­di­er. Rike vest­li­ge land dum­per sin over­pro­duk­sjon og pres­ser pri­se­ne slik at fat­ti­ge land uten mulig­he­ter til å sub­si­di­ere ikke kan kon­kur­re­re.

Over­pro­duk­sjon av melk kos­ter skatte­be­ta­ler­ne 700 mill pr år, skrev Dagens Nærings­liv, også det i mai 2010. Vi over­pro­du­se­rer mye annet også. I okto­ber 2010 meld­te NTB at over­pro­duk­sjo­nen av svine­kjøtt i Nor­ge var på 5300 tonn. Sam­ti­dig maser bonde­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne om at vi pro­du­se­rer for lite mat i Nor­ge, og kre­ver mer sub­si­di­er for å over­pro­du­se­re mer. Nor­ge har de mest sub­si­di­er­te bøn­de­ne, som får 66% av sin inn­tekt i form av offent­li­ge sub­si­di­er. Mens man over­pro­du­se­rer og dum­per sterkt sub­si­di­ert over­pro­duk­sjon ute, vil bøn­de­ne ha oss til å tro at vi pro­du­se­rer for lite mat i det­te lan­det.

Nord­menn drik­ker mind­re melk. Men bonde­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne vil sik­re inn­tek­te­ne til over­pro­du­sen­te­ne. 22. april, lang­fre­dag, kun­ne E24 mel­de at “Tine pres­ser på for høy­ere oste­toll”. Det skal sik­re melke­bøn­de­nes inn­tek­ter. Melk belas­tes med 400% toll, og om jeg for­sto artik­ke­len rett vil man ha maks WTO-sats som er mel­lom 250 og 300% toll på impor­tert ost.

Nor­ge snak­ker om å beskyt­te sitt ulønn­som­me land­bruk mot import fra land som dels har bed­re foru­set­nin­ger for land­bruk, dels dri­ver mer rasjo­nelt enn i Nor­ge hvor hvert mins­te bruk skal opp­rett­hol­des for enhver pris. And­re land sli­ter med ulønn­som­me fiske­ri­er og vil gjer­ne beskyt­te seg og sine sin­te fiske­re mot import fra land med bed­re for­ut­set­nin­ger for slikt, for eksem­pel Nor­ge. Men når noen vil beskyt­te sine mar­ke­der mot fiske­im­port fra Nor­ge, da er det ikke gren­ser for hvor indig­ner­te man blir her.

Jeg er møkk lei den pro­tek­sjo­nis­tis­ke dob­bel­mo­ra­len i norsk mat­po­li­tikk. Jeg skam­mer meg over at lan­det mitt opp­trer på den måten. Selv om det på kort sikt ska­der Nor­ge må jeg inn­røm­me at jeg gjer­ne ser at det inn­fø­res 300% toll på Jarls­berg­ost i mar­ke­der der den impor­te­res. Og det vil bare være rett og rime­lig om land­bruks­land kob­ler land­bruk og fisk, og kre­ver mar­keds­til­gang for land­bruks­pro­duk­ter hvis Nor­ge skal ha mar­keds­til­gang for sin fisk.

Vi impor­te­rer ca 700.000 tonn kraft­for pr år. Det er omtrent 150kg pr nord­mann, og det betyr at hver av oss indi­rek­te spi­ser en kna­pp halv­kilo impor­tet kraft­for pr dag. Men i sta­ti­stik­ken reg­nes nok det­te som norsk­pro­du­sert mat. Tren­ger vi vir­ke­lig økt over­pro­duk­sjon av melk og kjøtt basert på impor­tert kraft­for? Man ver­ner i alle fall ikke kul­tur­land­ska­pet ved å hol­de dyr innen­dørs og fore dem med impor­tert kraft­for. Ikke sik­rer man mat­for­sy­nin­gen hel­ler på den måten.

Til­ba­ke til Jarsl­berg­os­ten. Jeg har ald­ri sett noe om råva­re­ne som bru­kes i osten. Så vik­tig kan de hel­ler ikke være, siden Tine pro­du­se­rer både i Irland og USA. Tanke­gan­gen er åpen­bart at kumelk er kumelk, uan­sett hvor den kom­mer fra. Uspe­si­fi­sert kumelk kan tyde­lig­vis bru­kes til pro­duk­sjon av Jarsl­berg­ost.

Tine rekla­me­rer med hvor godt nors­ke kyr har det. Anne Viken har påvist at det ikke er sant. I Nor­ge ska­pes et inn­trykk av at hus­dyr uten­for vår idyl­lis­ke lil­le utkant lider i et indu­stri­elt land­bruk. Noe sant er det sik­kert i det. Men nors­ke dyr har det ikke så bra som norsk land­bruks­pro­pa­gan­da vil ha det til, og dyr uten­for Nor­ge har det nep­pe ver­re.

Når det­te skri­ves er jeg i Frank­ri­ke. Jeg har ald­ri sett Jarsl­berg­ost i butik­ke­ne her, og har hel­ler ald­ri sav­net den. Frank­ri­ke pro­du­se­rer man­ge typer oster, man­ge med sær­preg og lokal til­knyt­ning. For at en ost skal være en AOC (Appel­la­tion Ori­gin Con­tro­lée) stil­les det stren­ge krav til osten. Det er ikke så man­ge hem­me­lig­he­ter. Men krav til råva­rer er vik­tig.

Det som for tiden er min favo­ritt blant gule oster her er en Com­té AOC. Com­té er en ost av Gruyè­re-type. Det er man­ge oster av gruyè­re-type. Men for at den skal kun­ne kal­les Com­té AOC er det blant annet et krav om at den er laget av upas­teu­ri­sert melk fra kura­se­ne Mont­bé­li­ar­de eller fransk Sim­men­tal. De skal selv­føl­ge­lig ha bei­tet i bestem­te områ­der i Jura-fjel­le­ne, og det er krav til foret. Det kre­ves at man har minst en hek­tar beite­mark pr ku. Silo­for er ikke til­latt, for­di det gir dår­li­ge­re melke­kva­li­tet. Det er krav til pro­duk­sjons­pro­ses­sen og til lag­ring.

Ide­ell lag­rings­pe­riode reg­nes å være 18 mån­der. Men man får også Com­té som er lag­ret kor­te­re. Den jeg plei­er å kjø­pe er mer­ket med at den er lag­ret fra 16 til 21 måne­der. Jeg tror det­te hen­ger sam­men med at osten pro­du­se­res om som­mer­en, slik at lag­rings­ti­den vil kun­ne variere noe med når på året man kjø­per osten. And­re kan fore­trek­ke and­re oster, og det fin­nes sik­kert bil­li­ge­re indu­s­trio­ster. Poen­get er at jeg vet hva jeg får. Jeg kan være sik­ker på at osten mer­ket Com­té ikke er pro­du­sert på lisens i Irland. Ikke noe galt om irs­ke oster (jeg vet ikke stort om dem), men de kan ikke sel­ges som frans­ke.

Lan­bruks­sam­vir­kets mang­len­de respekt for råva­rens opp­rin­nel­se, og der­med for kun­der som øns­ker kva­li­tet, ble vel­dig tyde­lig da Gil­de (Nor­tu­ra) over­tok lam­me­pro­du­sen­ten “Hal­ling­skar­vet”. Det var en kva­li­tets­pro­du­sent som krev­de at lam skul­le ha beti­tet ved Hal­ling­skar­vet. Nå har Gil­de van­net ut mer­ket, og lar det omfat­te “lam som har bei­tet i fjell­om­rå­de­ne rundt Har­dan­ger­vid­da”. Fjell­om­rå­det rundt Har­dan­ger­vid­da er i prak­sis det mes­te av Sør-Nor­ge. Gil­de må gjer­ne mar­keds­føre fjellam, og det kan sik­kert være utmer­ket. Men man bør ikke juk­se i mar­keds­fø­rin­gen ved å bru­ke steds­navn som ikke (len­ger) betyr noe.

Ved å mis­bru­ke steds­navn som merke­navn uten lokal til­knyt­ning øde­leg­ger man ikke bare det aktu­el­le mer­ket, man under­gra­ver også mulig­he­ten for å mar­keds­føre loka­le pro­duk­ter. Vi vet at “Jarls­berg­ost” ikke pro­du­se­res på Jarsl­berg, at Tine vil­le leg­ge ned pro­duk­sjo­nen av “Gud­brands­dalsost” i Gur­brands­da­len, og at lam fra “Hal­ling­skar­vet” ikke kom­mer fra Hal­ling­skar­vet. Vi kan fort­set­te. Lite tyder på at “Gubrands­dalsost Hei­dal” fak­tisk er laget i Hei­dal, like lite som “Gud­brands­dalsost Mis­vær” er laget i Mis­vær. For “Kvits­eidsmør” sier Tine at det er laget etter gam­le tra­di­sjo­ner fra Kvits­eid i Tele­mark, men det lages, fort­satt i føl­ge Tine, i Sør Setes­dal, som ikke er i Tele­mark. Man har sik­kert man­ge fine tra­di­sjo­ner i Setes­dal som er verd å byg­ge vide­re på, men Tele­marks­tra­di­sjo­ner er det uan­sett ikke.

Så da kan vi vel også gå ut fra at “Sel­bu Blå” ikke har noen til­knyt­ning til Sel­bu? Og “Dov­re­ost” har vel ikke mer til­knyt­ning til Dov­re enn “Gud­brands­dalsost” har til Gud­brands­da­len?

Jarsl­berg­ost sel­ges i man­ge vari­an­ter. Utga­ven vel­lag­ret er et ansten­dig pro­dukt til indu­s­triost å være, selv den er bare lag­ret i syv mån­der. Men man har også pro­du­sert en gans­ke smak­løs gum­mi­va­ri­ant som “Skorpe­fri Jarsl­berg”, som bidrar til å under­gra­ve enhver respekt for pro­duk­tet Jarls­berg­ost. Det er mulig at den har for­svun­net, den nev­nes i alle fall ikke på Tines nett­si­der. Det er i så fall posi­tivt.

Nord­menn er vokst opp med norsk land­bruks­po­li­tikk hvor målet har vært stan­dar­di­sert og pre­gløs indu­stri­ell volum­pro­duk­sjon. Poli­tik­ken har vært å sat­se der hvor man har dår­ligst for­ut­set­nin­ger for å kun­ne lyk­kes. Man har vært opp­tatt av å sik­re bøn­de­ne inn­tek­ter, uan­sett hvor dyre og dår­li­ge pro­duk­ter de leve­rer.

Mitt ynd­lings­ek­sem­pel begyn­ner å bli gam­melt. Det er fra 1970-tal­let. Men jeg tar det med like­vel. Osten kun­ne variere gans­ke mye i kva­li­tet. Vår utmer­ke­de loka­le kjøp­mann viss­te godt hvil­ke pro­du­sen­ter som lever­te god ost og hvil­ke som lever­te en ost som var mind­re god. Men han had­de ikke noe valg. Sys­te­met fun­ger­te omtrent slik at for hver god ost måt­te han ta inn tre dår­li­ge, og alt til sam­me pris. Man kun­ne ikke beta­le eks­tra for den gode osten og sel­ge den til kun­der som var vil­li­ge til å beta­le litt eks­tra for kva­li­tet. Vår kjøp­mann viss­te at min mor sat­te pris på god ost, og sa gjer­ne fra når han had­de fått inn en god ost. Da kjøp­te min mor noen sto­re styk­ker så vi had­de slik ost en stund.

Pro­du­sen­ten fikk lik pris uan­sett hvor god eller dår­lig kva­li­tet den­ne lever­te. Tan­ken på å leve­re kva­li­tet til for­bru­ker­ne har vært helt under­ord­net. De som star­tet med okse­ra­ser med god kjøtt­kva­li­tet, som Limou­sin, Charo­lais eller Here­ford opp­lev­de til­sva­ren­de: Deres pro­duk­ter ble klas­si­fi­sert som den ube­stem­me­li­ge nors­ke dyre­ra­sen storf, og solgt som stor­fe­kjøtt. Sann­syn­lig­vis fikk de hel­ler ikke bed­re betalt for å leve­re god kjøtt­kva­li­tet. Slik dre­per man krea­ti­vi­tet og ini­tia­tiv i norsk land­bruk.

Om det ikke har vært et direk­te mål å for­fla­te den nors­ke sma­ken, så har det vært en uunn­gåe­lig kon­se­kvens av den poli­tikk som har vært ført.

Stolt­het over egne pro­duk­ter hos nors­ke bøn­der har vært helt fra­væ­ren­de — alt har like­vel hav­net i den sam­me blan­din­gen. Det er der­for ikke så rart at den totalt smak­løse gum­mio­s­ten “Skorpe­fri Nor­ve­gia” sel­ger mest i Nor­ge. Det sier mye om norsk oste­smak at Tines kon­kur­rent, Syn­nø­ve Fin­den, kan kal­le sitt hoved­pro­dukt for “Gul­ost”. Det sier mye, og det det­te sier er ikke posi­tivt: Nord­menn flest har ikke pei­ling. Det er greit bare osten er gul og ikke sma­ker noe.

På man­ge måter sym­bo­li­se­rer Jarls­berg­os­ten det tra­gis­ke i norsk mat­pro­duk­sjon. At den har vist seg å kun­ne gå når den bare får soli­de kryk­ker, hjel­per ikke så mye.

Print Friendly, PDF & Email
 • Sne­mann

  Man­ge inter­es­san­te betrakt­nin­ger her. Jeg bet meg mer­ke i blant annet det­te:

  Vi impor­te­rer ca 700.000 tonn kraft­for pr år. Det er omtrent 150kg pr nord­mann, og det betyr at hver av oss indi­rek­te spi­ser en kna­pp halv­kilo impor­tet kraft­for pr dag. Men i sta­ti­stik­ken reg­nes nok det­te som norsk­pro­du­sert mat. Tren­ger vi vir­ke­lig økt over­pro­duk­sjon av melk og kjøtt basert på impor­tert kraft­for? Man ver­ner i alle fall ikke kul­tur­land­ska­pet ved å hol­de dyr innen­dørs og fore dem med impor­tert kraft­for. Ikke sik­rer man mat­for­sy­nin­gen hel­ler på den måten.”

  Det må være opp­lagt at de nors­ke støtte­ord­nin­ge­ne drei­er jord­bruks­pro­duk­sjo­nen over i en mer inten­siv ret­ning. Dvs. at dyre­ne står på bås og gis kraft­for iste­det for å gå fjell og mark og fin­ne føden selv. Det­te gir ikke bare kuli­na­ris­ke utslag, men er selv­føl­ge­lig en vesent­lig årsak til gjen­gro­in­gen lan­det over. Sam­ti­dig som bøn­de­ne slår seg på brys­tet og hev­der de er garan­tis­te­ne for kul­tur­land­ska­pet, pres­ser de igjen­nom pro­duk­sjon­me­to­der som sik­rer at kul­tur­land­ska­pet gror igjen. Hyk­le­re og løg­ne­re!

  Det para­dok­sa­le er at i et land som Nor­ge er en eks­ten­siv pro­duk­sjon måten nors­ke bøn­der kan kon­kur­re­re med uten­lands­ke bøn­der, både kuli­na­risk og øko­no­misk. Men gress og bloms­ter på hei og fjell er alle­re­de gra­tis og dan­ner ikke noe grunn­lag for sub­si­di­er som inn­kjøpt, uten­landsk kraft­fôr gjør.

  En liten ting til slutt: I fjor var jeg inn­om Fel­les­kjø­pet på Lek­nes i Lofo­ten for å kjø­pe en til­le­bår og ble sendt på lage­ret for å hen­te den. Hva seg jeg der? Pal­le på pal­le med kraft­for mer­ket “Lofot­lam”! Du trod­de kan­skje at Lofot­lam skul­le gi en kuli­na­risk for­mid­ling av Lofo­tens grøn­ne beite­mar­ker. Ha, ha — du er naiv, du — det er nem­lig kraft­fôr­blan­din­gen som skal gi deg opp­le­vel­sen av Lofot­lam. For en bran­sje — alt er bare løgn og bedrag.

 • Glim­ren­de — og jeg skam­mer meg over nors­ke han­dels­hind­re.

 • Jarls­berg­ost er langt bil­li­ge­re her i Aust­ra­lia enn i Nor­ge… Noe er galt..

 • Det er gode råva­rer, tra­di­sjon og kva­li­tet i alle ledd som pre­ger gode mat­pro­duk­ter”

  To kom­men­ta­rer til den­ne: Jeg vil påstå at det i Jarsl­berg fin­nes alt det­te. Gode råva­rer er jeg over­be­vist om at det fin­nes (jeg sto­ler ihvert­fall på at de jeg kjen­ner som leve­rer melk til en av de sto­re jarls­ber­gys­te­ri­e­ne i Nor­ge godt nok til å vite at de tar pro­duk­sjo­nen sin meget seriøst). Jeg mener også at det er mye tra­di­sjon rundt Jarls­berg-osten, selv om det­te er spredd på fle­re mei­e­ri­er og ikke sam­let i et områ­de. Hva du for­øv­rig leg­ger i kva­li­tet er også litt vans­ke­lig å si noe om.

  For min del mener jeg for­øv­rig at det til syv­en­de og sist er sma­ken (kon­sis­tens, aro­ma osv) som kjenne­teg­ner gode mat­pro­duk­ter. Skul­le det vise seg at jeg ikke kan mer­ke for­skjell på an Jarsl­berg fra Mol­de og Dub­lin, så er de etter min mening like gode.

  Jeg ser at du bru­ker ei vel­dig fransk til­nær­ming til kva­li­tet i mat. For min del kla­rer jeg ikke å se at geo­gra­fi skal være avgjø­ren­de for å defi­ne­re kva­li­tet. Der­som en ost som sma­ker eksakt likt kom­mer fra et nær­lig­gen­de områ­de, så kan jeg ikke se at den skal være et mindre­ver­dig pro­dukt basert på noen gren­ser truk­ket opp av en komi­te. Du ser ut til å la den­ne komi­te­en defi­ne­re hva som er godt. For min del vil jeg gjer­ne fin­ne ut det selv.

  Så kan du gjer­ne mene at Jarls­berg er et dår­lig pro­dukt (selv er jeg ikke enig, spe­si­elt ikke om den får god lag­ring et par måne­der eks­tra), men jeg synes dety blir vel­dig under­lig å kom­me til en slik kon­klu­sjon basert på hvil­ket mei­e­ri som den kom­mer fra.

 • Ano­ny­mous

  Det er selv­føl­ge­lig man­ge muli­ge kri­te­ri­er for å defi­ne­re kva­li­tet. Jarls­berg er ikke min favo­ritt blant gule oster, men det er en smak­sak og har ikke noe med kva­li­tet å gjø­re. Det er hel­ler ikke så vel­dig inter­es­sant om en Beau­fort er bed­re enn Com­té eller omvendt.

  Et poeng er at jeg ikke synes det er verdt å bru­ke 500 mill pr år for å sub­si­di­ere dum­ping av norsk over­pro­duk­sjon av melk.

  De frans­ke reg­le­ne, og and­re til­sva­ren­de reg­ler om beskyt­tet opp­rin­nel­se, sier ikke noe om at man ikke kan pro­du­se­re ost med uspe­si­fi­sert melk hvor målet er høy pro­duk­sjon og lav pris. Man får bare ikke lov til å kal­le den osten Com­té, Beau­fort, Can­tal eller and­re til­sva­ren­de opp­rin­nel­ses­mer­ker — akku­rat som man ikke får kal­le en mus­se­ren­de vin for champag­ne med mind­re den er pro­du­sert i Champag­ne med spe­si­fi­ser­te drue­ty­per.

  Jeg tror den enes­te måten kan vil kun­ne byg­ge opp kva­li­tets­ba­ser­te nors­ke (mat)merkevarer er ved å stil­le vel­dig stren­ge kva­li­tets­krav, ikke minst krav til råva­ren. Man kan ikke base­re seg på at melk er melk med en slik stra­te­gi. Udo­ku­men­ter­te og urik­ti­ge påstan­der om at vi har ver­dens bes­te melk hol­der ikke.

  Jarls­berg er et mer­ke som beteg­ner en grei ost. Men noe vir­ke­lig kva­li­tets­mer­ke vil det ikke kun­ne bli. Det som vir­ke­lig er synd ar at man fort­set­ter å mis­bru­ke steds­navn som pro­dukt­navn, og der­med sys­te­ma­tisk under­gra­ver mulig­he­ten for å byg­ge opp steds­ba­ser­te pro­dukt­navn i Nor­ge.

 • Ano­ny­mous

  Jeg kjen­ner ikke “Lofot­lam­met”. Hvis det stil­les stren­ge krav, så er det utmer­ket. Igjen: Kan kan gjer­ne sel­ge “kyst­lam” eller hva man måt­te kal­le det, uten stren­ge krav til områ­de. Det kan godt bli utmer­ket lam­me­kjøtt av slikt. Man må bare ikke øde­leg­ge “Lofot­lam” slik man har øde­lagt “Hal­ling­skar­vet”.

  Også for noen av de frans­ke oster jeg har sett på er det til­latt med en viss meng­de kraft­for om vin­te­ren. Det er spe­si­fi­sert hvor mye og hva slags kraft­for (må være korn­ba­sert i det jeg har sett på).

 • Sne­mann

  Jo, jeg synes at det spe­si­elt over­ras­ken­de at det­te saue­hol­det kre­ver til­skudd av kraft­fôr:

  1. Sau­ene mel­kes ikke, så de tren­ger ikke en super­po­tent diett som en melke­ku.
  2. Det går sta­dig fær­re sau­er og bei­ter i mar­ka. Hvor­for? Det er ingen kost­na­der for­bun­det med å bru­ke beite­mar­ka i Lofo­ten (even­tu­elt noen tap­te dyr).
  3. Det kuli­na­risk inter­es­san­te med Lofot­lam må vel være de loka­le sma­ke­ne det­te kan for­mid­le. Ikke den sma­ken man kan syn­te­ti­se­re ved hjelp av oljer, syrer, pro­tei­ner mv. gjen­nom en korn­blan­ding pro­du­sert et annet sted i ver­den. Over­fø­dig å si, selv­føl­ge­lig, men Lofot­sma­ken får man ved å la dyre­ne bei­te i Lofo­tens lier.
  4. Ikke vet jeg, men er sau­en en egent­lig kor­ne­ter? Så vidt meg bekjent er kua en gress- og bloms­te­reter, og ikke kor­ne­ter. Er ikke sau­en det sam­me?

 • Så vidt jeg klar­te å fin­ne ut, har lofot­lam­met til­gang til kraft­for i ca 14 dager av vekst­pe­rioden. Krav til kraft­foret var visst litt ver­re å fin­ne.

 • Melk er melk”. Det blir litt vans­ke­lig å for­sø­ke å kom­me med fak­ta om norsk land­bruks­pro­duk­sjon, med Jarls­berg som eksem­pel, når utgangs­punk­tet ser ut til å være basert på en mas­se for­dom­mer om hvor­dan mat pro­du­se­res i Nor­ge. Inn­til du fin­ner ut at hvil­ke krav som fak­tisk stil­les til råva­re­ne i eksem­pe­let ditt, så ten­ker jeg at jeg lar være.

  Jeg synes også det er litt under­lig at pro­dukt­navn basert på steds­navn ikke har noe krav til pro­duk­sjons­sted, men ser sam­ti­dig at det er en tra­di­sjon som er spe­si­elt sterk i mid­del­havs­lan­de­ne. Skal Gud­brands­dalsost være en ost slik tra­di­sjo­nen er/var i Gud­brands­da­len, eller skal den også kom­me fra Gud­brands­da­len? For å ta to eksemp­ler fra sam­me bran­sje, så er jo Champag­ne et eksem­pel på en type krav, mens ame­ri­kans­ke mikro­bryg­ge­ri­er glade­lig leker seg med tra­di­sjo­ner fra uli­ke ølre­gio­ner og kal­ler øle­ne sine for “tsjek­kisk pils” eller “ber­li­ner weis­se” uten de har noen annet enn inspi­ra­sjo­nen som til­knyt­ning til steds­nav­ne­ne. Jeg synes uan­sett at det­te hand­ler om noe helt annet enn kva­li­tet.

 • Sne­mann

  Pro­dukt­navn basert på steds­navn er ingen enkel sak. Jeg er av den opp­fat­ning at det­te bør hand­le mye om ærlig­het og rede­lig­het, om til­lit mel­lom pro­du­sent og kon­su­ment. Man­ge, her­under nors­ke jord­bruks­in­ter­es­ser, ser det oppor­tunt å utnyt­te språk­lig og juri­dis­ke finur­lig­he­ter for å for­le­de for­bru­ke­ren til å tro at han kjø­per et annet pro­dukt enn det han fak­tisk kjø­per. Da mis­bru­kes til­li­ten.

  Med hen­syn til ame­ri­kansk øl som sel­ges som “tsjek­kisk pils” eller “ber­li­ner weis­se” er det åpen­bart at ølet er laget i Ame­ri­ka, ikke i Ber­lin eller i Bøh­men. Da sei­ler man ikke under falsk flagg.

  Med hen­syn til sau som sel­ges som lam fra Hal­ling­skar­vet er det ikke åpen­bart at sau­en kan ha gres­set (even­tu­elt gjødd opp på kraft­fôr) hvor som helst i Sør-Nor­ge. Da sei­ler man under falsk flagg.

 • Bra artik­kel. Nei til han­dels­hind­re og toll, ja til stren­ge krav til råva­rer, pro­ses­ser og steds­ba­ser­te mer­ker.
  Jarls­berg­os­ten er flat og kje­de­lig i sma­ken, og det hjel­per ikke stort om den er lag­ret hel­ler.
  Gou­da og selv Nor­ve­gia er bed­re, men ingen av dem kan sam­men­lig­nes med f.eks. Sorte Sara eller Gam­le Ole.
  Men det fin­nes da gode nors­ke oster også — f.eks. på Bon­dens mar­ked fra loka­le pro­du­sen­ter.
  Ellers — apro­pos han­dels­hind­re — er det på tide å fjer­ne restrik­sjo­ne­ne på salg av råmelk og råmel­ksos­ter i Nor­ge.

 • Ano­ny­mous

  Min kom­men­tar om at “melk er melk” gjel­der først og fremst at man pro­du­se­rer Jarls­berg­ost på lisens i Irland og USA. Det kan godt hen­de at man stil­ler kva­li­tets­krav, jeg håper da vir­ke­lig at man gjør det. Men da har pro­duk­tet ikke noe å gjø­re med et sted i Norge.Slik ost har like lite med Nor­ge å gjø­re som norsk Sveit­ser­ost (som jeg synes er god) har med Sveits å gjø­re eller norsk Eda­mer har med Neder­land å gjø­re.

  Pro­dukt­navn basert på steds­navn er vans­ke­lig, og det er nok noe man har blitt langt mer bevisst på i de sene­re år. Hol­der vi oss til ost, så er Edam en by i Neder­land og de ang­rer nok på at de ikke gjor­de noe for å beskyt­te Eda­mer­os­ten før det var for sent. Gou­da tror jeg er beskyt­tet, og noe langt bak i hodet mitt sier at det var grun­nen til at man i Nor­ge for len­ge siden gikk over fra å kal­le osten Gou­da til å kal­le den Nor­ve­gia. Pils er en øltype man begyn­te å lage i Pilt­zen i Tsjek­kia, det er nok også et steds­navn som er tapt som beteg­nel­se på et lokalt pro­dukt.

  Men det man ellers ser er at man for­sø­ker å ren­dyr­ke og skjer­pe kra­ve­ne til lokal til­knyt­ning og pro­duk­sjon. Det er fris­ten­de å sam­men­lig­ne med vin, hvor lave­re kvan­ti­tet og bed­re kva­li­tet alle ste­der (hvor det er grunn­lag for vin­pro­duk­sjon) har vært opp­skrif­ten på suk­sess. Men det tref­fer ikke helt. Vi må ha vårt dag­li­ge brød, gjer­ne med litt pålegg på, men vi tren­ger ikke vår dag­li­ge vin.

  Ved å pro­du­se­re Jarls­berg­ost på lisens i Irland og USA van­n­er man ut var­mer­ket “Jarls­berg”. Kan­skje gir det gevinst på kort sikt, men øde­leg­ger mulig­he­ten for å heve det­te til et vir­ke­lig kva­li­tets­mer­ket. Og jeg synes eksem­pe­let med “Hal­ling­skar­vet” er tra­gisk. I Nor­ge, sann­syn­lig­vis mer enn i de fles­te and­re land, bør man sat­se på kva­li­tet og lokal pro­fil. Men man gjør det mot­sat­te og øde­leg­ger med det grunn­la­get for å sat­se på stedseg­ne pro­duk­ter. Jeg valg­te i det førs­te inn­leg­get eksemp­le­ne Sel­bu Blå og Dov­re­ost. Så langt jeg har klart å fin­ne ut, så er det oster med lokal til­knyt­ning. Men når den sel­ges sam­men med Jars­berg­ost og Gud­brands­dalsost så kan man ikke uten vide­re gå ut fra at den har slik til­knyt­ning.

  Kva­li­tet kan være så mangt. Men det man ser der man har opp­rin­nel­ses­mer­king med stren­ge krav er at man har valgt å sat­se på områ­der som har vist seg å ha sær­li­ge for­ut­set­nin­ger for å pro­du­se­re nett­opp det­te pro­duk­tet med høy kva­li­tet. For Can­tal, en annen fransk gul­ost, frem­he­ves at den høye ande­len av urter som vokser i områ­det er med på å gi mel­ken, og der­med osten en spe­si­elt god kva­li­tet. Jeg fin­ner ikke and­re frans­ke kyl­lin­ger som kan måle seg med Bres­se-kyl­ling. Jeg vet ikke hvor­for, men sånn er det. Man­ge pro­du­se­rer kyl­ling, men i det bestemt områ­det har man klart å heve kva­li­te­ten over alle and­re. Og den kyl­lin­gen er selv­føl­ge­lig også dyre­re enn alle and­re, og det er ikke den som lig­ger plast­pak­ket i super­mar­ke­de­ne (i alle fall ikke der jeg hand­ler).

  Jeg mener man går i feil ret­ning med sta­dig mer sen­tra­li­se­ring og ned­leg­gel­se av pro­duk­sjons­ste­der, og sat­sing på stan­dar­di­ser­te volum­pro­duk­ter.

 • Ano­ny­mous

  Noen steds­navn har dege­ne­rert til type­be­teg­nel­ser. Det er for så vidt spørs­mål om ærlig­het for de enkel­te pro­duk­te­ne. Ingen har trodd at rus­sisk “champag­ne” har vært champag­ne, men de har øns­ket å snyl­te på et annet pro­dukts renom­me.

  Men det er også en pro­dukt­stra­te­gi. Skal vi få fram steds­ba­ser­te pro­duk­ter der man har sær­lig for­ut­set­nin­ger for å prou­se­re varer med høy kva­li­tet? Sted bare for å ha sted, har ikke noen hen­sikt. Jeg skal vok­te meg for å frem­heve områ­der som ste­der hvor kva­li­te­ten ikke hol­der mer enn et gjen­nom­snitts­nivå hvor stedstil­knyt­ning ikke noe poeng. Men jeg er gans­ke sik­ker på at sli­ke fin­nes.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » I Vini del Giro d’Italia 2011: 2. etappe. Piemontevin, parmesan og parmaskinke til fiolintoner()

 • Estel­le

  De frans­ke reg­le­ne, og and­re til­sva­ren­de reg­ler om beskyt­tet opp­rin­nel­se, sier ikke noe om at man ikke kan pro­du­se­re ost med uspe­si­fi­sert melk“JodaAOC sier alt om opp­rin­nel­sen og måten dyr og melk blir behand­let. Til og med hva slags ku- eller gei­t­ra­ser kan bru­kes.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Les vins du Tour de France 2012: 9. Kamp mot klokken i klokkebyen()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » I vini di Giro d’Italia 2013 — 13. etappe: Etappen som har alt()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Les vins du Tour de France 2011: 19. etappe — heftige fjell, ost og frisk vin()