Oslosyklistene glemt igjen — nå i Thor Olsens gt. “Miljøgate” er en bløff.

Man har i vin­ter arbei­det med å gjø­re Thor Olsens gate om til “miljø­gate”. Vi som tross alt er opti­mis­ter har selv­føl­ge­lig trodd at det­te blant annet betyr til­rette­leg­ging for syk­kel. Jeg var i Frank­ri­ke, et land det er godt å syk­le i, da det begyn­te å duk­ke opp kom­men­ta­rer på net­tet som ga grunn til bekym­ring. Da jeg retwe­etet en kom­men­tar om at “miljø­ga­ten” var en bløff, spur­te byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land om jeg vir­ke­lig men­te at det var en bløff. Nå har jeg vært og sett på resul­ta­tet, og det var ver­re enn jeg fryk­tet. Jeg tror ikke man­ge vil opp­fat­te at bile­ne på bil­det neden­for kom­mer ut fra en “miljø­gate”. Det er en bløff .

Con­ti­nue read­ing Oslo­syk­lis­te­ne glemt igjen — nå i Thor Olsens gt. “Miljø­gate” er en bløff.

I Vini del Giro d’Italia 2011: 1. etappe — fra kongeslott til sprudlende søtsaker

Jeg kan dess­ver­re ikke ita­li­ensk, men har gjort noen for­søk på å kva­li­tets­sik­re min begren­se­de bruk av ita­li­ensk språk. Men det har åpen­bart ikke vært godt nok. Hall­vard Ofte­bro kom­men­ter­te til gårs­da­gens åpnings­ar­tik­kel at det heter “vini del Giro ..”, ikke “vini di Giro …” som jeg had­de skre­vet. Der­for har jeg kor­ri­gert tit­te­len. Det blir sik­kert fle­re feil i inn­leg­ge­ne som kom­mer, og jeg set­ter pris på at folk som vet bed­re kor­ri­ge­rer dis­se. Det er når feil blir kor­ri­gert man lærer, ikke når det vis­kes i kro­ke­ne mens man selv kan­skje bare blir styr­ket i sin feil­ak­ti­ge tro for­di ingen reagerer.

Årets Giro d’I­ta­lia star­ter med en kort lag­tempo­etap­pe, 19,3 km, fra Vena­ria Rea­le, som lig­ger ca 8 km nord-vest for Tori­no, til Tori­no. Vena­ria Rea­le er kjent for konge­slot­tet Reg­gia di Vena­ria Rea­le, som er en av ver­dens størs­te kon­ge­li­ge resi­den­ser. Den har stått på UNESCO World Her­ita­ge list siden 1997. Det kan være mye spen­nen­de å se. Men det er bare å inn­se at ryt­ter­ne på en kort tempo­etap­pe i byom­rå­de ikke får nær­kon­takt med så mye inter­es­sant vin. Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2011: 1. etap­pe — fra konge­slott til sprud­len­de søt­sa­ker