Oslosyklistene glemt igjen — nå i Thor Olsens gt. “Miljøgate” er en bløff.

Man har i vin­ter arbei­det med å gjø­re Thor Olsens gate om til “miljø­gate”. Vi som tross alt er opti­mis­ter har selv­føl­ge­lig trodd at det­te blant annet betyr til­rette­leg­ging for syk­kel. Jeg var i Frank­ri­ke, et land det er godt å syk­le i, da det begyn­te å duk­ke opp kom­men­ta­rer på net­tet som ga grunn til bekym­ring. Da jeg retwe­etet en kom­men­tar om at “miljø­ga­ten” var en bløff, spur­te byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land om jeg vir­ke­lig men­te at det var en bløff. Nå har jeg vært og sett på resul­ta­tet, og det var ver­re enn jeg fryk­tet. Jeg tror ikke man­ge vil opp­fat­te at bile­ne på bil­det neden­for kom­mer ut fra en “miljø­gate”. Det er en bløff .

Det som gjør at man kal­ler det­te “miljø­gate” ser ut til å være at man har plan­tet to trær og lagt bro­sten på par­ke­rings­plas­se­ne. Ellers er det gjen­nom­kjø­ring i beg­ge ret­nin­ger som før, og ingen til­rette­leg­ging for sykkel.

Man har beholdt avkjø­rings­fel­tet i Ullvålsveien/Akersgata for biler som skal svin­ge til venst­re inn Thor Olsens gt. Det­te er en opp­ford­ring til bilis­te­ne om å kjø­re inn i “miljø­ga­ten”. Dess­uten betyr det at man hol­der fast ved idiot­løs­nin­gen hvor syk­kel­fel­tet i Ulle­våls­vei­en blir borte for å gi plass til et eks­tra kjøre­felt til biler som skal svin­ge inn i “miljø­ga­ten”. Sagt på en annen måte: For de ansvar­li­ge i Oslo kom­mu­ne er det vik­ti­ge­re å gjø­re det enkelt for bilis­ter å svin­ge inn i en “miljø­gate” enn det er å leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for syk­ling ved å gjø­re syk­kel­felt sam­men­hen­gen­de.

Det er nok en syk­k­els­kan­da­le som igjen viser at de som har ansva­ret i Oslo ikke tar syk­kel på alvor.

Beho­vet for øst/vest-for­bin­del­ser for syk­lis­ter i Oslo er skri­ken­de. Det fin­nes ingen øst/vest for­bin­del­ser som er noen­lun­de til­rette­lagt for syk­lis­ter mel­lom Ankerbrua/Torggata og Sto­re ringvei

Dis­se rute­ne hen­ger ikke sam­men. Torg­gata er dess­uten så stygg at det er grunn til å tro at Sam­ferd­sels­eta­ten og ansvar­lig poli­tisk ledel­se har vil­let mar­ke­re at det­te skjer mot deres øns­ker, og at de håper at bile­ne snart kan slip­pes fri igjen.

På syk­kel­kar­tet har man rik­tig­nok pyn­tet på kar­tet ved å teg­ne inn en del “Oslo spe­si­al”, nem­lig “syk­kel­rute ikke til­rette­lagt for syk­kel” bl.a. i Youngs gt. Det betyr her å syk­le i tun­ne­len under Regje­rings­kvar­ta­let uten noen form for opp­merking for syk­lis­ter. Det er gans­ke enkelt en ubru­ke­lig løsning.

Det er akutt behov for fle­re og bed­re for­bin­del­ser som er til­rette­lagt for syk­kel. Og vi har en byråds­le­der som har lovet bed­re sat­sing på sykkel.

Men for plan­leg­ger­ne i Sam­ferd­sels­eta­ten og de ansvar­li­ge poli­ti­ker­ne i Oslo betyr visst “miljø­gate” bed­re til­rette­leg­ging for biler. Men med en “miljø­by­råd” fra FrP kan man vel ikke ven­te noe annet. Tre kjøre­felt, kan­skje litt bre­de­re for­tau, abso­lutt ingen til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Skan­dale­be­gre­pet begyn­ner å bli litt uslitt i for­hold til Oslos mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­kel. Men det kom­mu­nens feil, som dum­mer seg ut gang på gang.

Byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land gikk sist som­mer ut og lovet langt ster­ke­re sat­sing på syk­kel. Jeg vil gjer­ne tro godt om men­nes­ker og er rela­tivt opti­mis­tisk av natur. Så jeg trod­de at vi nå skul­le se en bedring.

Man “glem­te” syk­lis­te­ne da man plan­la Jern­bane­tor­get.

Det vi har sett etter byråds­le­de­rens løf­ter er en skan­da­løst dår­lig løs­ning på Carl Ber­nes plass. Selve “rund­kjø­rin­gen” er ille nok, men det aller ver­ste er Trond­heims­vei­en opp fra Carl Ber­ners plass. Til tross for at et mål for omleg­gin­gen av Carl Ber­ner var bed­re til­rette­leg­ging for syk­ler, ser det mer ut som om målet her har vært å hind­re at folk syk­ler den­ne vei­en. Den­ne strek­nin­gen er bare for de mest fan­den­i­volds­ke syk­lis­ter som leg­ger seg midt i vei­en og kre­ver sin plass, og lar bile­ne sam­le seg i kø opp bak­ken. Det er vans­ke­lig ikke å karak­te­ri­se­re det­te som udu­ge­lig­het på alle nivå­er, fra poli­tisk til byråkratisk.

Her had­de man nok pas­sert “point of no return” da Ber­ger Røs­land kom med sitt utspill, men byrå­det er uan­sett ansvar­lig. Byrå­dets even­tu­el­le vil­je vil her vise seg gjen­nom vil­je til å ret­te opp fade­sen. Førs­te punkt er en klar erkjen­nel­se av at løs­nin­gen er ubru­ke­lig, og at noe må gjøres.

Vi har bak oss en vin­ter hvor kom­mu­nen har gitt full­sten­dig blaf­fen i å ryd­de syk­kel­felt for snø (selv om kom­mu­nen selv hev­der at det skjed­de 14. febru­ar, hvil­ket ikke er sant). Før jul sa en av de over­in­ge­ni­ør Joakim Hjer­tum i sam­ferd­sels­eta­ten at de syn­tes syk­lis­ter må fin­ne seg i at syk­kel­felt og syk­kel­vei­er blir brukt som snø­de­po­ni når vei­ene skal ryd­des og hol­des snø­frie for de hel­li­ge blikk­bok­ser. Her, Sti­an Ber­ger Røs­land, fin­nes det ingen unn­skyld­ning. Det­te kun­ne dere ha ord­net, men dere gjor­de ingen­ting. Det­te står til stryk. Du leder byrå­det, Sti­an Ber­ger Røs­land, så det er ditt ansvar. Det er for sent å kom­me med løf­ter om bed­ring til nes­te vin­ter. Dere had­de sjan­sen, men mis­bruk­te den.

Nå mar­ke­rer kom­mu­nen åpnin­gen av ny syk­kel­ses­ong med ny plan­leg­gings­skan­da­le i Thor Olsens gate.

Ta en ny titt på syk­kel­kar­tet. Syk­kel­fel­tet i Mari­dals­vei­en slut­ter der den krys­ser Fredensborgveien/Møllerveien. Den bur­de selv­føl­ge­lig ha fort­satt ned til og over Grøn­land. Vide­re bur­de den ha fort­satt Møl­lergt inn til og for­bi Stor­tovet. Men uan­sett bur­de det vært en for­bin­del­se til sen­trum via Fre­den­borg­vei­en og Thor Olsens gt. Vide­re bur­de det vært syk­kel­vei i Møllerveien/Nedre gt til Grü­ner­løk­ka.

Fra Thor Olsens gt kan syk­kel­vei­en fort­set­te ned St Olavs gt og Uni­ver­si­tets­gt. Igjen må man fjer­ne gate­par­ke­ring, men det er helt OK. Og man må leg­ge syk­kel­felt mot enveis­kjø­rin­gen i St Olavs gt. Dess­uten må man regu­le­re krys­set Ullevålsvn/Akersgt og Thor Olsens gt/St Olavs gt slik at er bruk­bart for syk­lis­ter. I sivi­li­ser­te land bru­ker man egne tra­fikk­lys for syk­lis­ter til slikt. Det kun­ne ten­kes at det kun­ne tas i bruk i sam­ferd­sels­sin­ken Nor­ge også.

Man kun­ne så gjø­re Fre­dens­borgvn enveis­kjørt fra Grubbe­gt til Mari­dals­vei­en, og regu­lert om det kjøre­felt man der­med fri­gjør til syk­kel­felt. Og selv­føl­ge­lig må all gate­par­ke­ring fjer­nes, i alle fall i det som man mener skal være hoved­syk­kel­vei­nett. Da vil­le de som vir­ke­lig had­de grunn til å kjø­re bil inn i områ­det for­tatt kun­ne gjø­re det via Møl­lergt, men det vil­le ikke vært mulig å kjø­re gjen­nom. Da kun­ne man ha begynt å snak­ke om “miljø­gate”.

Vil man redu­se­re bil­tra­fikk i sen­trum er løs­nin­gen gans­ke enkel: Fjern par­ke­rings­plas­ser og strup til­før­sels­vei­ene. Det betyr også at man ikke må til­la­te at tom­ter som lig­ger brakk bru­kes til par­ke­ring. Sam­ti­dig må man byg­ge ut kol­lek­tiv­trans­port og syk­kel­vei­net­tet. Biler har motor, så det er ikke så far­lig om de må kjø­re en omvei. Det er nok av and­re vei­er for de som abso­lutt insis­te­rer på å kjø­re bil, selv om man sten­ger Thor Olsens gt og der­med den­ne tverr­for­bin­del­sen mel­lom øst og vest for bil­tra­fikk. Men sam­ferd­sels­by­råd Jøran Kall­myr vil ikke gjor noe som begren­ser bil­tra­fik­ken.

Det­te er et gans­ke enkelt til­tak og det vil­le betydd vel­dig mye for å bed­re for­hol­de­ne for syk­lis­ter i den­ne byen. Det­te er selv­føl­ge­lig ikke nok. Hol­der vi oss til øst/vest for­bin­del­ser må det også leg­ges til ret­te for syk­ler i Wal­de­mar Thra­nes gt / San­nergt, i Col­lets gt fra St Hans­hau­gen til Ring 2, vide­re fra Kier­skows gt gjen­nom Are­dals­gt og over Bentse­brua, samt langs Tres­chows gt til Sand­a­ker og vide­re Hans Nielsen Hau­ges gt til Sin­sen. Også Stav­an­gergt og Ber­gens­gtBjøl­sen bør til­rette­leg­ges for syk­ler, og man må fin­ne en løs­ning mel­lom Sand­a­ker og Storo. Og da har jeg ikke tatt for meg deg som bør gjø­res på øst for Akers­elva på Grü­ner­løk­ka, Tors­hov og Sand­a­ker.

Poli­ti­ke­re og plan­leg­ge­re må inn­se at folks vik­tig­het ikke sti­ger pro­por­sjo­nalt med stør­rel­sen på den blikk­bok­sen de beve­ger seg rundt i og hvor mye de for­uren­ser. Det må bli slutt på at nor­ma­len er at alle vei­er bare er til­rette­lagt for biler, og at man unn­taks­vis sør­ger for en del­vis til­rette­leg­ging for syk­ler. Det er ikke aksep­ta­belt at så mye av byens vei­area­ler i prak­sis er for­be­holdt biler. I prak­sis mener de som sty­rer i byen fort­satt at gate­par­ke­ring er langt vik­ti­ge­re enn til­rette­leg­ging for sykkel.

Jeg har ald­ri hatt noen tro på Jøran Kall­myr eller and­re sam­ferd­sels­by­rå­der fra FrP. Byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land had­de helt rett da han sa at de ikke mang­let pla­ner (skjønt det mang­ler også), men at det har svik­tet i gjen­nom­fø­rin­gen. Det ser ut til at han også føl­ger opp den dår­li­ge tra­di­sjo­nen og fort­set­ter med prat og løf­ter som ikke gjen­nom­fø­res. Når byrå­det er frei­di­ge nok til å kal­le det de har laget i Thor Olsens gt for en “miljø­gate”, så blå­ser de hele sin tro­ver­dig­het — i den grad de i det hele tatt har noen tro­ver­dig­het igjen i sli­ke saker. Det må være en for­fer­de­lig dår­lig anven­del­se av sam­ferd­sels­pen­ger å bru­ke dem på slikt som det­te. De bløf­fer i omta­len av egne til­tak på en slik måte at vi ikke kan sto­le på det de sier, hel­ler ikke i kon­kre­te planer.

Stats­mi­nis­ter Jens Stol­ten­berg sa for noen dager siden at det er far­lig å syk­le i nors­ke byer på grunn av alt for dår­lig til­rette­leg­ging. Det er ikke vans­ke­lig å være enig med ham i det, selv om jeg syk­ler i byen til tross for dår­lig til­rette­leg­ging. Men han tren­ger kan­skje en påmin­nel­se om at han som stats­mi­nis­ter har et like stort ansvar for den dår­li­ge til­rette­leg­gin­gen på nasjo­nalt nivå, som byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land har i Oslo.

Det blir nep­pe bra for­hold for syk­lis­ter før man slut­ter å se på til­rette­leg­ging for syk­lis­ter som noe eks­tra­or­di­nært. Det er en del av den almin­ne­li­ge sam­ferd­sels­plan­leg­gin­gen. I alle vei­pro­sjek­ter må det bli en selv­føl­ge at det også skal leg­ges til ret­te for syk­kel. Å stil­le sli­ke krav er et nasjo­nalt ansvar.

Om jeg har opp­fat­tet det rett, så ved­tok man i Frank­ri­ke i 1996 en lov som sier at det ved alle nye vei­pro­sjek­ter (og muli­gens reha­bi­li­te­ring av eksis­te­ren­de) skal leg­ges til ret­te for syk­kel. Det har vir­ket. Noe slikt må til i Nor­ge også, og det er et nasjo­nalt ansvar. Den­ne bal­len lig­ger hos Jens Stol­ten­bergs regjering.

[Syk­kel­strek­nin­ger i Oslo]

Print Friendly, PDF & Email