Kan ikke distriktsleder i Trygg Trafikk Vest-Agder, Ole Rath, trafikkreglene?

Syk­lis­ter skal ikke syk­le som om syk­ke­len var stjå­let”, sier dis­trikts­le­der i Trygg Tra­fikk Vest-Agder Ole Rath til Fædre­lands­ven­nen, og mel­der seg inn blant syk­kel­mob­ber­ne. Saken er også gjen­gitt i Aften­pos­ten.

La det være helt klart: Syk­lis­ter skal, som alle and­re tra­fi­kan­ter, vise hen­syn i tra­fik­ken. Det fin­nes hen­syns­løse syk­lis­ter, akku­rat som det fin­nes hen­syns­løse bilis­ter, bussjå­fø­rer og ski­lø­pe­re. Og det er man­ge fot­gjen­ge­re som ikke tar hen­syn til at det er and­re, f.eks. syk­lis­ter, i trafikken.

Con­ti­nue read­ing Kan ikke dis­trikts­le­der i Trygg Tra­fikk Vest-Agder, Ole Rath, tra­fikk­reg­le­ne?

I Vini del Giro d’Italia 2011: 4. etappe — kyst og marmor

Så er også syk­lis­te­ne i gang. Man kan tape et etappe­ritt på en lag­tem­po hvis laget ikke er godt nok, men det er ikke her vin­ne­ren viser seg fram. Og 19,5 km er uan­sett for kort til å gi de sto­re utsla­ge­ne. Det er under et minutt fra førs­te til 140. plass.

And­re etap­pe, som syk­lis­te­ne skal syk­le i dag, er gans­ke flat. Så det er mest sann­syn­lig at det blir et sam­let felt til mål og at spur­ter­ne skal gjø­re opp om etappe­sei­e­ren. Men vi skal over til fjer­de etap­pe og vin.

4. etap­pe går fra fra Quar­to dei Mil­le til Livor­no. Det er nok en mode­rat fjell­e­tap­pe, den­ne gan­gen på 208 km. Den infor­ma­sjo­nen jeg fin­ner om Qua­tro dei Mil­le er stort sett på ita­li­ensk, noe som gjør at den bare er av begren­set nyt­te for meg. Vi star­ter litt len­ger nord enn der gårs­da­gens etap­pe end­te. Men etap­pen føl­ger stort sett kys­ten sør­over, slik at vi også skal gjen­nom det områ­det hvor vi end­te i går.

Etap­pen er nok mer inter­es­sant turist­mes­sig enn vin­mes­sig, sær­lig om man hol­der seg litt nær­me­re kys­ten i områ­det Cin­que Ter­re, et av de mest idyl­lis­ke og dra­ma­tis­ke kyst­land­ska­pe­ne i Ita­lia. Det er krong­le­te og bratt, noe som inne­bæ­rer en natur­lig begrens­ning av bil­tra­fik­ken. Områ­det står på UNESCO World Her­ita­ge list. Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2011: 4. etap­pe — kyst og mar­mor