Kan ikke distriktsleder i Trygg Trafikk Vest-Agder, Ole Rath, trafikkreglene?

Syk­lis­ter skal ikke syk­le som om syk­ke­len var stjå­let”, sier dis­trikts­le­der i Trygg Tra­fikk Vest-Agder Ole Rath til Fædre­lands­ven­nen, og mel­der seg inn blant syk­kel­mob­ber­ne. Saken er også gjen­gitt i Aften­pos­ten.

La det være helt klart: Syk­lis­ter skal, som alle and­re tra­fi­kan­ter, vise hen­syn i tra­fik­ken. Det fin­nes hen­syns­løse syk­lis­ter, akku­rat som det fin­nes hen­syns­løse bilis­ter, bussjå­fø­rer og ski­lø­pe­re. Og det er man­ge fot­gjen­ge­re som ikke tar hen­syn til at det er and­re, f.eks. syk­lis­ter, i trafikken.

Men man ven­ter ikke at en dis­trikts­le­der i “Trygg Tra­fikk” snak­ker om “kami­ka­ze­syk­lis­ter” og med slikt som står i over­skrif­ten. Om ikke annet had­de man ven­tet at han kan tra­fikk­reg­le­ne. Det­te sier Ole Rath:

Når syk­lis­ter syk­ler på gang- og syk­kel­vei­er, skal de syk­le på de gåen­des premisser.”

Med det stem­mer ikke. Det er rik­tig­nok så at tra­fikk­reg­le­ne ofte er høyst ukla­re når det gjel­der syk­ler. Myn­dig­he­te­ne har ald­ri vært opp­tatt å leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for syk­lis­ter, ei hel­ler når det gjel­der utfor­ming av reg­le­ne. Men går vi f.eks. til Veg­ve­se­net og ser på deres over­sikt over “Nyt­ti­ge tra­fikk­reg­ler for syk­lis­ter”, kan vi lese følgende:

På gang- og syk­kel­vei­er har fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter like ret­tig­he­ter. Men husk å vise hensyn.”

Gang- og syk­kelvei er ikke gang­vei eller for­tau. På for­tau syk­ler man på fot­gjen­ger­nes pre­mis­ser, om man i det hele tatt syk­ler der. Det sam­me gjel­der på rene gang­vei­er. Men på kom­bi­nert gang- og syk­kel­vei er man på like vil­kår og skal ta hen­syn til hverandre.

Det­te er en mis­for­stå­el­se som gjen­tas ofte. Men at man skal høre det fra en dis­trikts­le­der i Trygg Tra­fikk, det had­de jeg ikke ven­tet. Jeg trod­de at de kun­ne tra­fikk­reg­le­ne, eller i det mins­te tok seg bry­et med å set­te seg inn i dem før man kom­mer meg offent­li­ge utspill.

Men det komer mer fra dis­trikts­le­der Ole Rath:

Når de syk­ler i vei­ba­nen, skal de ta hen­syn til bile­ne. Syk­lis­ter har vike­plikt for alle og er usyn­lig for alle, påpe­ker han.”

Det er rik­tig at syk­lis­ter stort sett er den mest dis­kri­mi­ner­te tra­fi­kant­grup­pen som nes­ten all­tid har vike­plikt. Men ikke helt all­tid. Når man syk­ler i vei­ba­nen er syk­lis­ten kjø­ren­de, og van­li­ge reg­ler for kjø­ren­de gjel­der — her­under vike­plikt­reg­le­ne. I kjøre­ba­nen, der Ole Rath gjer­ne vil ha syk­lis­ter, gjel­der den van­li­ge høyre­re­ge­len om ikke annet er mar­kert med skilt (som også vil gjel­de for syklister).

Noe annet er at syk­lis­ter synes dår­lig og ikke bør hol­de på ret­ten sin i enhver situa­sjon. Jeg hol­der på ret­ten min, men syk­ler ikke før jeg har sett at den bilen som har vike­plikt fak­tisk stop­per. Jeg vil også leg­ge til at jeg gans­ke ofte som syk­list møter hyg­ge­li­ge og hen­syn­ful­le bilis­ter som slip­per meg fram der jeg har vike­plikt for dem, og der­for ven­ter på at det skal bli klart.

Kom­bi­nert gang- og syk­kel­vei er en dår­lig løs­ning som vi ser alt for mye av i Nor­ge. Hoved­pro­ble­met i Nor­ge er dår­lig til­rette­leg­ging. Dår­lig til­rette­leg­ging ska­per kon­flik­ter mel­lom tra­fi­kant­grup­per og fører til unød­ven­dig risi­ko. Det bur­de en dis­trikts­le­der for Trygg Tra­fikk være opp­tatt av.

Det er et pro­blem at medi­er sta­dig gjen­tar de feil­ak­ti­ge påstan­de­ne om at det bare er syk­lis­ter som skal ta hen­syn på gang- og syk­kel­vei­er. Idio­tis­ke fot­gjen­ge­re som ikke skjøn­ner at de må ta hen­syn til syk­lis­ter på komo­bi­nert gang- og syk­kel­vei er et like stort pro­blem og er like kon­flikt­ska­pen­de som lite hen­syns­ful­le syk­lis­ter. Ube­tenk­som­het fra fot­gjen­ge­re ska­per også far­li­ge situa­sjo­ner. Fot­gjen­ge­re må lære at de deler sli­ke vei­er med syk­lis­ter. Man kan ikke gå fire i bred­den og sper­re hele fel­tet, og man må være for­be­redt på at det kom­mer syk­lis­ter i langt stør­re fart enn gangfart.

Man er vant til at medie­ne ikke har sær­lig inn­sikt i det de skri­ver om, så man ven­ter ikke så mye mer fra dem. Men jeg had­de ikke ven­tet ren des­info­ram­sjon fra en dis­trikts­le­der i Trygg Trafikk.

Jeg ven­ter at orga­ni­sa­sjo­nen Trygg Tra­fikk som et mini­mum sør­ger for å kor­ri­ge­re den des­in­for­ma­sjon som Ole Rath har spredt om tra­fikk­reg­ler for syk­ler. Også Fæde­re­lands­ven­nen og Aften­pos­ten, som har videre­for­mid­let des­in­for­ma­sjo­nen, bør kor­ri­ge­re dette.

Men om orga­ni­sa­sjo­nen Trygg Tra­fikk ikke øns­ker å frem­stå som en syk­kel­fiendt­lig orga­ni­sa­sjon bør de også gjø­re det klart at de tar avstand fra å kal­le syk­lis­ter form “kami­ka­ze­syk­lis­ter” og annen mob­bing av syklister.

Ole Rath bør se seg om etter and­re arbeidsoppgaver.

PS:

Etter at det­te var pub­li­sert, sed­te jeg e‑post med emne “Des­in­for­ma­sjon fra Ole Rath om syk­lis­ter” til direk­tør Trygg Tra­fikk Kari Sand­berg og kom­mu­ni­ka­sjons­sjek Kris­tin Øyen, men kopi til Ole Rath, jour­na­lis­ten i Færdre­lands­ven­nen og dag­lig leder i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, Rune Gjøs:

Jeg har mer­ket meg utta­lel­ser fra dis­trikts­le­der Ole Rath i Færdre­lands­ven­nen og Aftenposten.

Det bør være et abso­lutt krav at en dis­trikts­le­der i Trygg Tra­fikk i det mins­te utta­ler seg kor­rekt om tra­fikk­reg­le­ne når han går ut i media, og ikke for­ster­ker en utbredt mis­for­stå­el­se ved å spre des­in­for­ma­sjon. Det­te bør Trygg Tra­fikk ta ini­tia­tiv til å korrigere.

Jeg mener også at Trygg Tra­fikk bør gi klart uttrykk for at de ikke deler de syns­punk­ter som Ole Rath gir uttrykk for.

Jeg viser ellers til min kom­men­tar på http://bit.ly/mAfe2d”

Så får vi se om Trygg Tra­fikk tar avstand fra syk­kel­mob­bin­gen og kor­ri­ge­rer feil­in­for­ma­sjo­nen, eller om de stil­ler seg bak den.

Til­legg 10. mai kl. 15.30:

Det har nå gått to arbeids­da­ger siden jeg send­te den­ne hen­ven­del­sen til Trygg Tra­fikk. Det har ikke kom­met noe svar, ikke en gang om at de har mot­tatt det­te og skal se nær­me­re på saken. Det er vans­ke­lig å tol­ke det­te på annen måte enn at ledel­sen i Trygg Tra­fikk synes mob­bing av syk­lis­ter og des­in­for­ma­sjon fra sin dis­trikts­le­der er greit. Det tje­ner ikke Trygg Tra­fikk til ære.

Print Friendly, PDF & Email