Kan ikke distriktsleder i Trygg Trafikk Vest-Agder, Ole Rath, trafikkreglene?

“Syklister skal ikke sykle som om sykkelen var stjålet”, sier distriktsleder i Trygg Trafikk Vest-Agder Ole Rath til Fædrelandsvennen, og melder seg inn blant sykkelmobberne. Saken er også gjengitt i Aftenposten.

La det være helt klart: Syklister skal, som alle andre trafikanter, vise hensyn i trafikken. Det finnes hensynsløse syklister, akkurat som det finnes hensynsløse bilister, bussjåfører og skiløpere. Og det er mange fotgjengere som ikke tar hensyn til at det er andre, f.eks. syklister, i trafikken.

Men man venter ikke at en distriktsleder i “Trygg Trafikk” snakker om “kamikazesyklister” og med slikt som står i overskriften. Om ikke annet hadde man ventet at han kan trafikkreglene. Dette sier Ole Rath:

“Når syklister sykler på gang- og sykkelveier, skal de sykle på de gåendes premisser.”

Med det stemmer ikke. Det er riktignok så at trafikkreglene ofte er høyst uklare når det gjelder sykler. Myndighetene har aldri vært opptatt å legge forholdene til rette for syklister, ei heller når det gjelder utforming av reglene. Men går vi f.eks. til Vegvesenet og ser på deres oversikt over “Nyttige trafikkregler for syklister”, kan vi lese følgende:

“På gang- og sykkelveier har fotgjengere og syklister like rettigheter. Men husk å vise hensyn.”

Gang- og sykkelvei er ikke gangvei eller fortau. På fortau sykler man på fotgjengernes premisser, om man i det hele tatt sykler der. Det samme gjelder på rene gangveier. Men på kombinert gang- og sykkelvei er man på like vilkår og skal ta hensyn til hverandre.

Dette er en misforståelse som gjentas ofte. Men at man skal høre det fra en distriktsleder i Trygg Trafikk, det hadde jeg ikke ventet. Jeg trodde at de kunne trafikkreglene, eller i det minste tok seg bryet med å sette seg inn i dem før man kommer meg offentlige utspill.

Men det komer mer fra distriktsleder Ole Rath:

“Når de sykler i veibanen, skal de ta hensyn til bilene. Syklister har vikeplikt for alle og er usynlig for alle, påpeker han.”

Det er riktig at syklister stort sett er den mest diskriminerte trafikantgruppen som nesten alltid har vikeplikt. Men ikke helt alltid. Når man sykler i veibanen er syklisten kjørende, og vanlige regler for kjørende gjelder — herunder vikepliktreglene. I kjørebanen, der Ole Rath gjerne vil ha syklister, gjelder den vanlige høyreregelen om ikke annet er markert med skilt (som også vil gjelde for syklister).

Noe annet er at syklister synes dårlig og ikke bør holde på retten sin i enhver situasjon. Jeg holder på retten min, men sykler ikke før jeg har sett at den bilen som har vikeplikt faktisk stopper. Jeg vil også legge til at jeg ganske ofte som syklist møter hyggelige og hensynfulle bilister som slipper meg fram der jeg har vikeplikt for dem, og derfor venter på at det skal bli klart.

Kombinert gang- og sykkelvei er en dårlig løsning som vi ser alt for mye av i Norge. Hovedproblemet i Norge er dårlig tilrettelegging. Dårlig tilrettelegging skaper konflikter mellom trafikantgrupper og fører til unødvendig risiko. Det burde en distriktsleder for Trygg Trafikk være opptatt av.

Det er et problem at medier stadig gjentar de feilaktige påstandene om at det bare er syklister som skal ta hensyn på gang- og sykkelveier. Idiotiske fotgjengere som ikke skjønner at de må ta hensyn til syklister på komobinert gang- og sykkelvei er et like stort problem og er like konfliktskapende som lite hensynsfulle syklister. Ubetenksomhet fra fotgjengere skaper også farlige situasjoner. Fotgjengere må lære at de deler slike veier med syklister. Man kan ikke gå fire i bredden og sperre hele feltet, og man må være forberedt på at det kommer syklister i langt større fart enn gangfart.

Man er vant til at mediene ikke har særlig innsikt i det de skriver om, så man venter ikke så mye mer fra dem. Men jeg hadde ikke ventet ren desinforamsjon fra en distriktsleder i Trygg Trafikk.

Jeg venter at organisasjonen Trygg Trafikk som et minimum sørger for å korrigere den desinformasjon som Ole Rath har spredt om trafikkregler for sykler. Også Fæderelandsvennen og Aftenposten, som har videreformidlet desinformasjonen, bør korrigere dette.

Men om organisasjonen Trygg Trafikk ikke ønsker å fremstå som en sykkelfiendtlig organisasjon bør de også gjøre det klart at de tar avstand fra å kalle syklister form “kamikazesyklister” og annen mobbing av syklister.

Ole Rath bør se seg om etter andre arbeidsoppgaver.

PS:

Etter at dette var publisert, sedte jeg e-post med emne “Desinformasjon fra Ole Rath om syklister” til direktør Trygg Trafikk Kari Sandberg og kommunikasjonssjek Kristin Øyen, men kopi til Ole Rath, journalisten i Færdrelandsvennen og daglig leder i Syklistenes landsforening, Rune Gjøs:

“Jeg har merket meg uttalelser fra distriktsleder Ole Rath i Færdrelandsvennen og Aftenposten.

Det bør være et absolutt krav at en distriktsleder i Trygg Trafikk i det minste uttaler seg korrekt om trafikkreglene når han går ut i media, og ikke forsterker en utbredt misforståelse ved å spre desinformasjon. Dette bør Trygg Trafikk ta initiativ til å korrigere.

Jeg mener også at Trygg Trafikk bør gi klart uttrykk for at de ikke deler de synspunkter som Ole Rath gir uttrykk for.

Jeg viser ellers til min kommentar på http://bit.ly/mAfe2d”

Så får vi se om Trygg Trafikk tar avstand fra sykkelmobbingen og korrigerer feilinformasjonen, eller om de stiller seg bak den.

Tillegg 10. mai kl. 15.30:

Det har nå gått to arbeidsdager siden jeg sendte denne henvendelsen til Trygg Trafikk. Det har ikke kommet noe svar, ikke en gang om at de har mottatt dette og skal se nærmere på saken. Det er vanskelig å tolke dette på annen måte enn at ledelsen i Trygg Trafikk synes mobbing av syklister og desinformasjon fra sin distriktsleder er greit. Det tjener ikke Trygg Trafikk til ære.