I Vini del Giro d’Italia 2011: 4. etappe — kyst og marmor

Så er også syk­lis­te­ne i gang. Man kan tape et etappe­ritt på en lag­tem­po hvis laget ikke er godt nok, men det er ikke her vin­ne­ren viser seg fram. Og 19,5 km er uan­sett for kort til å gi de sto­re utsla­ge­ne. Det er under et minutt fra førs­te til 140. plass.

And­re etap­pe, som syk­lis­te­ne skal syk­le i dag, er gans­ke flat. Så det er mest sann­syn­lig at det blir et sam­let felt til mål og at spur­ter­ne skal gjø­re opp om etappe­sei­e­ren. Men vi skal over til fjer­de etap­pe og vin.

4. etap­pe går fra fra Quar­to dei Mil­le til Livor­no. Det er nok en mode­rat fjell­e­tap­pe, den­ne gan­gen på 208 km. Den infor­ma­sjo­nen jeg fin­ner om Qua­tro dei Mil­le er stort sett på ita­li­ensk, noe som gjør at den bare er av begren­set nyt­te for meg. Vi star­ter litt len­ger nord enn der gårs­da­gens etap­pe end­te. Men etap­pen føl­ger stort sett kys­ten sør­over, slik at vi også skal gjen­nom det områ­det hvor vi end­te i går.

Etap­pen er nok mer inter­es­sant turist­mes­sig enn vin­mes­sig, sær­lig om man hol­der seg litt nær­me­re kys­ten i områ­det Cin­que Ter­re, et av de mest idyl­lis­ke og dra­ma­tis­ke kyst­land­ska­pe­ne i Ita­lia. Det er krong­le­te og bratt, noe som inne­bæ­rer en natur­lig begrens­ning av bil­tra­fik­ken. Områ­det står på UNESCO World Her­ita­ge list.

Se stør­re kart.

Liguria kan ikke by på de helt sto­re vin­opp­le­vel­se­ne, i alle fall ikke så len­ge man ikke kan kom­bi­ne­re vin­opp­le­vel­sen med en opp­le­vel­se av det liguris­ke land­ska­pet. Noe mer infor­ma­sjon kan man fin­ne på amarone.no.

Start­byen er på gren­sen mel­lom vin­om­rå­de­ne Val Pol­cève­ra og Golfo del Tigul­lio.

Under­veis kan vi ta med litt vin fra Cin­que Ter­re. Men jeg tror ikke det sel­ges mye av den uten­for områ­det. Se TV2s repor­ta­sje fra Cin­que Ter­re her.

Før vi kom­mer til mål pas­se­rer etap­pen ikke langt fra Car­ra­ra, ste­det som er kjent for sin mar­mor. Opea­ren i Oslo og Fin­lan­dia­hu­set i Hel­sin­ki er beg­ge dek­ket med mar­mor fra Carrara.

Livor­no er i Tosca­na, et navn som klin­ger godt blant vin­ven­ner. Men det er ikke her ute ved kys­ten man pro­du­se­rer de sto­re Tosca­na-vine­ne. Så vi må ven­te med dis­se til vi kom­mer litt len­ger inn i lan­det. Livornos mest kjen­te drik­ke er likø­ren Gal­li­a­no.

Italiensk vin

Det er ikke så lett å ori­en­te­re seg i det ita­li­ens­ke vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lol­li, Finn Åro­sin Mad­sen og Ole Udsen kom i ny utga­ve i 2010, og er i alle fall den bes­te boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den bes­te på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

Når man bru­ker boken som en guide til viner langs Giro d’I­ta­lia er det også et lite poeng at de har delt opp de ita­li­ens­ke vine­ne i fire grup­per: Leder­trøy­en, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupettoen.

Et utmer­ket norsk nett­sted er amarone.no, og et ita­li­ensk nett­sted som også er til­gjen­ge­lig på engelsk er www.lavetrinadeisapori.com. Jeg vil len­ke til beg­ge når de skri­ver om vin­om­rå­der vi passerer.

I vini del Giro d’Italia 2011

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email