Gi Operaen til operaen

NRKs musikk­an­mel­der Ragn­hild Vei­re had­de lør­dag 2. april en utmer­ket radio­blogg, “Noe for alle all­tid — i Ope­ra­en?”, hvor hun pek­te på at det spil­les for lite ope­ra og bal­lett i vårt nye opera­bygg. Det er ikke vans­ke­lig å være enig i det­te. Når kul­tur­mi­nis­ter Anni­ken Huit­feldt sva­rer at Ope­ra­en er et kul­tur­hus for fol­ket, er det grunn til alvor­lig bekym­ring. Har vi en kul­tur­mi­nis­ter som ikke har for­stått at ope­ra er noe annet enn et bygg?

Con­ti­nue read­ing Gi Ope­ra­en til ope­ra­en

I Vini del Giro d’Italia 2011: 6. etappe — viner fra Romas bakhage

Etter gårs­da­gens tra­gis­ke døds­fall vir­ker det egent­lig absurd å ten­ke på hva slags vin man kan drik­ke til de kom­men­de etap­per. 4. etap­pe, som skal syk­les i dag, vil bli gjen­nom­ført. Men ellers vet jeg ikke hva som kom­mer til å skje.

Situa­sjo­nen får meg til å ten­ke på de to sis­te lin­je­ne i Johan Sebas­ti­an Wel­ha­vens dikt, Repub­li­ka­ner­ne, som lyder slik:

De saae paa hver­and­re. Han vandred sin Vei.
De hav­de Champag­ne, men rør­te den ei.”

Men livet går vide­re, også etter sli­ke tra­ge­di­er. Den­ne kor­te inn­led­nin­gen er skre­vet om kvel­den, etter den tra­gis­ke tredje­etap­pen. Men det som føl­ger er skre­vet tid­li­ge­re, og jeg vel­ger å la det stå uendret.

Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2011: 6. etap­pe — viner fra Romas bak­hage