Hvorfor må bilister kjøre som om de har stjålet bilen, Ole Rath?

I sine famø­se kom­men­ta­rer til Fædre­lands­ven­nen sa dis­trikts­le­der i Trygg Tra­fikk, Ole Rath, at syk­lis­ter ikke skal “syk­le som om syk­ke­len var stjå­let”.

Jeg vet ikke hvor fort man må syk­le for å syk­le som om syk­ke­len var stjå­let og hva som er idé­el­le “get away” syk­ler. Men på en gang- og syk­kel­vei er det nep­pe man­ge syk­lis­ter som syk­ler sær­lig mye for­te­re enn 30 km/t, i alle fall ikke hvis det er en del fot­gjen­ge­re der. De fles­te syk­ler nok bety­de­lig lang­som­mere. Så den som syk­ler 20–30 km/t syk­ler anta­ge­lig som om han eller hun har stjå­let syk­ke­len, slik Trygg Tra­fikk ser på verden.

Fol­ket i bil, blikk­boks­fol­ket, kjø­rer mye for­te­re, anta­ge­lig­vis 3–5 gan­ger så fort som typis­ke trans­port­syk­lis­ter — i alle fall om de får sjan­sen. Spe­si­elt hen­syn­ful­le over­for and­re tra­fi­kan­ter, som syk­lis­ter, er de ofte ikke. De raser fram i den sam­me farten.

Så da, Ole Rath, da må de vel ha stjå­let bile­ne alle sam­men, siden de har slikt hast­verk? Folk som kjø­rer bil har ikke nød­ven­dig­vis mind­re tid enn de som vel­ger syk­kel, så det er ingen grunn til at de skal kun­ne kjø­re noe fortere.

Eller mener en dis­trikts­le­der i Trygg Tra­fikk at folk er vik­ti­ge­re jo mer metall de frak­ter med seg når de skal for­flyt­te seg? Mener en leder i Trygg Tra­fikk at det bare er rett og rime­lig at folk med sto­re og dyre biler for­flyt­ter seg raskt, mens folk som syk­ler er uvik­ti­ge og bare har å pas­se seg?

«Kami­ka­ze-ryt­te­re» kal­ler dis­trikts­le­der Ole Rath fol­ket på syk­kel, i alle fall den delen som har kledd seg for­nuf­tig i det som Trygg Tra­fikks syk­kel­mob­ber kal­ler “kon­dom­dress”. Han har kan­skje ikke for­flyt­tet seg på annen måte enn pak­ket inn i en stor blikk­boks, og skjøn­ner vel ikke at hen­sikts­mes­si­ge klær er greit også når man syk­ler. Han har vel ikke ski­dress når han går på ski eller bade­buk­se når han bader hel­ler, alt går i den sam­me grilldressen.

Ordet kami­ka­ze kom­mer fra japansk. Jeg skal ikke skry­te på meg å kun­ne japansk, men jeg vet i alle fall at kami­ka­ze­fly­ve­re [jeg tror ikke det skal være noen binde­strek her] var selv­mords­fly­ve­re som styr­te sitt fly med hele bombe­las­ten mot målet. Jeg kjen­ner ingen selv­mord­syk­lis­ter. Men det gjør kan­skje Ole Rath?

Jeg har spurt direk­tør Kari Sand­berg og kom­mu­ni­ka­sjonsjef Kris­tin Øyen om Trygg Tra­fikk stil­ler seg bak Ole Raths utta­lel­ser og hans des­in­for­ma­sjon om hvil­ke reg­ler som gjel­der for syk­ling på gang- og syk­kel­vei. De har ikke svart eller kom­men­tert det­te på and­re måter. Det er vans­ke­lig å tol­ke det på annen måte enn at de synes Ole Raths utta­lel­ser er OK, eller at de ikke synes mob­bing av syk­lis­ter og des­in­for­ma­sjon er så vik­tig at det er grunn for orga­ni­sa­sjo­nen til å bry seg.

Det er ikke slikt som får en syk­list til å ha til­lit til orga­ni­sa­sjo­nen Trygg Trafikk.

Hvordan tenker de som planlegger sykkelfelt i Oslo? Hvorfor lager man nye sykkelfeller?

Det hen­der at det anleg­ges syk­kel­felt i Oslo. Det går sak­te, både i plan­leg­gings­fa­sen og i gjen­nom­fø­rings­fa­sen. Men noe skjer. For tiden arbei­der man med syk­kel­felt i Ulle­våls­vei­en. Når jeg ser på hvor­dan det­te gjen­nom­fø­res, har jeg vans­ke­lig for å for­stå hvor­dan man ten­ker, også på detalj­nivå. Det kan se ut som om de som har plan­lagt det­te er så begeist­ret for sin egen plan at de ikke for­står at noen kan fin­ne på å syk­le på and­re måter enn langs deres syk­kel­felt. I 2010 laget man en syk­kel­fel­le ved Nord­ra­aks plass (Wer­ge­lands­vei­en / Hol­bergs gt / Olavs gt). Nå er man i ferd med å gjen­ta det sam­me i krys­set Ull­vålsvn x Sofies gt / Gene­ral Birchs gt ved Adam­stu­en.

Man leg­ger en høy for­taus­kant som i prak­sis gjør det vans­ke­lig å kom­me fra Sofies gt inn i Ulle­vålsvn, even­tu­elt vide­re opp Gene­ral Birchs gt, og det blir enda vans­ke­li­ge­re and­re vei­en. Tid­li­ge­re var det en lav kant, muli­gens skrå­kant her. I alle fall kan jeg ikke hus­ke at jeg har rea­gert på at det var noen sje­ne­ren­de kant her, og jeg har syk­let her man­ge gan­ger. Nå lager man et nytt syk­kel­hin­der, slik man gjor­de ved Nord­ra­aks plass.

Con­ti­nue read­ing Hvor­dan ten­ker de som plan­leg­ger syk­kel­felt i Oslo? Hvor­for lager man nye syk­kel­fel­ler?

I Vini del Giro d’Italia 2011: 7. etappe — rystende vinopplevelser der syd og nord møtes

Gårs­da­gens etap­pe ble nøy­tra­li­sert. Det var det enes­te rik­ti­ge. Leo­pard-Trek har truk­ket laget og Taylor Far­rar har reist hjem. Det er lett å for­stå at de som sto Wout­er Wey­landt nær­mest ikke kun­ne fort­set­te rit­tet. For de and­re fort­set­ter det, men Wout­er Wey­landts død vil kas­te en mørk skyg­ge over rit­tet. Jeg had­de gle­det meg både til rit­tet og til vinen. Akku­rat nå er mye av gle­den og entu­si­as­men borte. Men jeg gjør som ryt­ter­ne, og fort­set­ter som plan­lagt. Og jeg får igjen si at bort­sett fra dis­se kor­te inn­led­nin­ge­ne, så er alt, også tit­le­ne, skre­vet ført rit­tet star­tet og den tra­gis­ke ulyk­ken skjed­de. Jeg vel­ger å ikke end­re på dette.

7. etap­pe fra Mad­da­lo­ni til Mon­te­ver­gi­ne di Mercog­li­a­no er den førs­te ordent­li­ge fjell­e­tap­pen i årets Giro. Om jeg har for­stått det rett er det to 2. kate­go­ri­stig­nin­ger med mål­gang på den sis­te, Mon­te­ver­gi­ne di Mercog­li­a­no, som er 1260 m høy. Du kan se pro­fi­len her.

Vis stør­re kart.

Con­ti­nue read­ing I Vini del Giro d’Italia 2011: 7. etap­pe — rys­ten­de vin­opp­le­vel­ser der syd og nord møtes