Hvordan tenker de som planlegger sykkelfelt i Oslo? Hvorfor lager man nye sykkelfeller?

Det hen­der at det anleg­ges syk­kel­felt i Oslo. Det går sak­te, både i plan­leg­gings­fa­sen og i gjen­nom­fø­rings­fa­sen. Men noe skjer. For tiden arbei­der man med syk­kel­felt i Ulle­våls­vei­en. Når jeg ser på hvor­dan det­te gjen­nom­fø­res, har jeg vans­ke­lig for å for­stå hvor­dan man ten­ker, også på detalj­nivå. Det kan se ut som om de som har plan­lagt det­te er så begeist­ret for sin egen plan at de ikke for­står at noen kan fin­ne på å syk­le på and­re måter enn langs deres syk­kel­felt. I 2010 laget man en syk­kel­fel­le ved Nord­ra­aks plass (Wer­ge­lands­vei­en / Hol­bergs gt / Olavs gt). Nå er man i ferd med å gjen­ta det sam­me i krys­set Ull­vålsvn x Sofies gt / Gene­ral Birchs gt ved Adam­stu­en.

Man leg­ger en høy for­taus­kant som i prak­sis gjør det vans­ke­lig å kom­me fra Sofies gt inn i Ulle­vålsvn, even­tu­elt vide­re opp Gene­ral Birchs gt, og det blir enda vans­ke­li­ge­re and­re vei­en. Tid­li­ge­re var det en lav kant, muli­gens skrå­kant her. I alle fall kan jeg ikke hus­ke at jeg har rea­gert på at det var noen sje­ne­ren­de kant her, og jeg har syk­let her man­ge gan­ger. Nå lager man et nytt syk­kel­hin­der, slik man gjor­de ved Nord­ra­aks plass.

Mot Sofies­gt er det skrå­kant, selv om den vei­en på bil­det er del­vis blok­kert av en par­kert bil. For orden skyld: Ut fra skil­tin­gen på ste­det ser det ut til at bilen er lov­lig par­kert. Det bur­de ikke vært lov å par­ke­re her. Men man kan ikke kland­re bilis­ten for å par­ke­re der det fak­tisk er lov. Da er det regu­le­rin­gen det er noe feil med.

Noen meter len­ger vest i Ulle­våls­vei­en lager man skrå­kant ved det som anta­ge­lig­vis skal bli fot­gjen­ger­felt. Jeg antar at det er for å gjø­re fot­gjen­ger­fel­tet til­gjen­ge­lig for rulle­stol­bru­ke­re. Det er vel og bra. Men også syk­lis­ter må kun­ne krys­se på hen­sikts­mes­sig måte. Resul­ta­tet vil nå gans­ke sik­kert bli at man­ge syk­lis­ter vil vel­ge å svin­ge bort til fot­gjen­ger­fel­tet og skrå­kan­ten der. Men jeg gjor­de et kort foto­stopp på ste­det var det tre syk­lis­ter som valg­te nett­opp den løs­nin­gen — og jeg valg­te det sam­me selv da jeg litt sene­re kom nord­fra og skul­le ned Sofiesgt.

Det er en dår­lig løs­ning. Syk­lis­te­ne vil gjø­re en eks­tra og unø­dig sving på for­tau­et på et sted der det­te er gans­ke smalt, og det kan lett bli kon­flikt mel­lom syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re ved fotgjengerfeltet.

Til tross for at de som plan­leg­ger ikke synes å tro det, kan­skje til og med øns­ker at det ikke er slik, så er Sofies­gt en utmer­ket syk­kel­rute, og jeg har et klart inn­trykk av at gans­ke man­ge bru­ker den. Det kom­mer vi til å fort­set­te med, også når syk­kel­fel­tet i Ulle­våls­vei­en blir ferdig.

Vi syk­lis­ter vil også vel­ge den kor­tes­te vei­en dit vi skal. Vi syk­ler stor sett for­di vi skal fra A til B, ikke for­di vi bare er ute på tur. Gle­den over et smalt syk­kel­felt langs en tra­fik­kert vei er ikke så stor at vi vel­ger omvei­er og mot­bak­ker for å kun­ne nyte sli­ke sjeldenheter.

Selv syk­ler jeg Sofies­gt sær­lig i to situa­sjo­ner. Den ene er hvis jeg skal fra mitt kon­tor på St Olavs plass til Blin­dern. Hvis jeg skul­le syk­le slik plan­leg­ger­ne øns­ker, så skul­le jeg vel ha syk­let opp i Ulle­våls­vei­en, og fulgt den høy­re ruten på kar­tet. Det er ingen syk­kel­felt eller syk­kel­vei her, så det blir vel like­gyl­dig hvil­ken rute jeg tar. Det er mot­bak­ke. Når jeg kom­mer inn i Ulle­våls­vei­en er det fort­satt mot­bak­ke opp til St Hans­hau­gen. Der­fra går det litt ned til Loui­ses gt, før det er ny mot­bak­ke over hau­gen der man nå lager nytt syk­kel­felt. Så går det ned igjen til der Sofies gt kom­mer inn.

Jeg vel­ger en annen rute, den som er ruten til venst­re på kar­tet. Jeg syk­ler Lan­ges gt, gjen­nom Pile­stre­det Park (her er det ikke mer­ket vei på kar­tet, der­for send­te Goog­le meg rundt), og her­fra er det bare å føl­ge Sofies gt for­bi Bis­lett og opp til der den kom­mer inn i Ulle­våls­vei­en. Det­te er en langt bed­re rute. Kan­skje er den kor­te­re, og i alle fall går den ikke så mye opp og ned. Det er ingen til­rette­leg­ging for syk­kel. Men bil­tra­fik­ken er rela­tivt liten, langt mind­re enn i Ulle­våls­vei­en, så det er uan­sett en bed­re sykkelrute.

I “min” rute er det rela­tivt liten tra­fikk. Man kan ikke kjø­re fra Sofies­gt inn i Dals­berg­sti­en når man kom­mer fra Hol­bergs­gt, og man kan hel­ler ikke kjø­re and­re vei­en. Men man kan syk­le. Også ellers i Sofies­gt er det rela­tivt liten tra­fikk. Tak­ket være nevn­te sper­ring ved Dals­berg­sti­en og sper­rin­gen mot Ulle­våls­vei­en vil den i prak­sis all­tid være en uhen­sikts­mes­sig omvei for gjen­nom­kjø­ring, uan­sett hvor man skal. Langs Bis­lett er det par­ke­rings­for­bud. Fra Louises­gt til Ulle­vålsvn er det par­ker­te biler på beg­ge sider. Vidars gt, som går paral­lelt med Sofies gt. Men kun­ne gjø­re Sofies­gt enveis­kjørt mot­satt vei. Da kan man til og med behol­de par­ke­rings­plas­se­ne og like­vel ha plass til et syk­kel­felt mot enveis­kjø­rin­gen, og det had­de blitt en utmer­ket syk­kel­tra­sé. Det vil­le bli en litt mer krong­le­te adkomst for de som bor i områ­det og insis­te­rer på å kjø­re bil. Men det bør være til å leve med. Det mye man kan få til med litt fan­ta­si og vil­je, men de som har ansvar for slikt i Oslo synes å mang­le beg­ge deler.

Legg til at det bur­de ha vært syk­kel­vei gjen­nom Hol­bergs­gt mel­lom Sofies­gt og nevn­te Nord­ra­aks plass. For den som skal syk­le fra Sen­trum til Adam­stu­en, Blin­dern og Ulle­vål er det­te en utmer­ket rute. I Pile­stre­det og Tere­segt går trik­ken, så den er ueg­net for sykling.

Jeg har tid­li­ge­re pekt på at det fin­nes alt for få tverr­for­bin­del­ser for syk­lis­ter. Byrå­det dreit på dra­get da de laget “miljø­gt” i Thor Olsens gt, og skus­let bort mulig­he­ten for en god øst/vest for­bin­del­se. Og jeg har tid­li­ge­re pekt på at de ikke er mulig for med å syk­le fra Frog­ner til Carl Ber­ners plass på strek­nin­ger som er til­rette­lagt for syk­kel. Hvis jeg skal i ret­ning Ulle­vål, Sage­ne, Mari­da­len, Storo, Sin­sen og vide­re opp­over mot Gro­rud, er det hel­ler ikke mulig å fin­ne noen rute til­rette­lagt for syk­kel. Jeg plei­er å syk­le Fre­de­rik Stangs gt, Løvenkiolds­gt, Jør­gen Moes gt, Eilert Sundts gt (et par kvar­ta­ler mot enveis­kjø­ring, som jeg fore­trek­ker frem­for å syk­le med trik­ken i Hol­tegt), Pro­fes­sor Dahls gt, Hol­tegt, Spor­veis­gt, Wil­helms gt, Sofies gt og vide­re Gene­ral Birchs gt i ret­ning Sage­ne. Langs Geit­myrs­vei­en og Kier­sows gt er det til og med noen hund­re meter med syk­kel­felt, men det er all til­rette­leg­ging for syk­kel fram til jeg even­tu­elt har kom­met nord for Sin­sen­krys­set , om jeg skal fort­set­te den veien.

Vel­ger jeg å syk­le Loui­ses gt til St Hans­hau­gen og vide­re Geit­myrs­vei­en, så vil jeg kun­ne få noen meter syk­kel­sti langs St Hans­hau­gen. Men det er en omvei, og det er en dår­lig syk­kel­sti som blir borte når man har mest bruk for den. Ansvar­li­ge plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re mener at det er vik­ti­ge­re å gi eks­tra plass til biler en å ha frem­kom­me­lig­het og en viss trygg­het for syk­lis­te, og da ven­ter de at syk­lis­te­ne skal for­dam­pe når man nær­mer seg krys­set. Dess­uten er den uover­sikt­li­ge rund­kjø­rin­gen med trikke­skin­ner ved Bis­lett et sted jeg for­sø­ker å unngå.

Selv om det kor­tes­te noen gan­ger vil­le være å syk­le Col­lets gt til Uelands­gt, vel­ger jeg gjer­ne bort det alter­na­ti­vet. Som syk­list vel­ger jeg noen gan­ger en kort omvei hvis det betyr at jeg unn­går “å tape høy­de”, som må beta­les med mer mot­bak­ke. Skal jeg len­ger øst vil jeg nok vel­ge en litt annen rute, men jeg har vist tid­li­ge­re at det ikke fin­nes noen til­rette­leg­ging for syk­lis­ter om man skal syk­le fra min del av byen til Carl Ber­ners plass.

Fel­les for de skis­ser­te rute­ne er at jeg nå hver gang kom­mer til å irri­te­re meg over den nye syk­kel­fel­len som man har anlagt i krys­set Sofies gt x Ulle­våls­vei­en, og sann­syn­lig­vis kom­mer jeg til å fore­ta en eks­tra sving som med­fø­rer eks­tra risi­ko og sje­nan­se for fot­gjen­ger­ne for å bru­ke skrå­kan­ten ved fot­gjen­ger­fel­tet. Det er slik jeg og de fles­te and­re syk­ler ved Nord­ra­aks plass, et sted jeg syk­ler nes­ten dag­lig på vei mel­lom hjem og kontor.

Det er så unød­ven­dig. Det hoved­syk­kel­vei­net­tet som poli­ti­ker­ne i det minst snak­ker om er alt for lite. Folk syk­ler man­ge and­re ste­der. De som plan­leg­ger sli­ke syk­kel­fel­ler er enten tanke­løse og skjøn­ner ikke syk­ling, eller de sabo­te­rer bevisst. Jeg vel­ger å tro at det sis­te tross alt ikke er til­fel­let. En skrå­kant som gjør det greit for syk­lis­ter som kom­mer fra eller skal inn i vei­er som syk­lis­ter ofte vel­ger, det kos­ter vel­dig lite i for­hold til alt det and­re man gjør. Om man tror sli­ke hind­re skal gjø­re at syk­lis­ter vel­ger and­re vei­er, så tar de feil. Det enes­te man opp­når er å irri­te­re syk­lis­ter og lage kon­flikt­so­ner mel­lom syk­lis­ter og fotgjengere.

Bud­ska­pet er enkelt: Rett opp fei­len og lag skrå­kant for syklister.

Print Friendly, PDF & Email