Hvorfor må bilister kjøre som om de har stjålet bilen, Ole Rath?

I sine famø­se kom­men­ta­rer til Fædre­lands­ven­nen sa dis­trikts­le­der i Trygg Tra­fikk, Ole Rath, at syk­lis­ter ikke skal “syk­le som om syk­ke­len var stjå­let”.

Jeg vet ikke hvor fort man må syk­le for å syk­le som om syk­ke­len var stjå­let og hva som er idé­el­le “get away” syk­ler. Men på en gang- og syk­kel­vei er det nep­pe man­ge syk­lis­ter som syk­ler sær­lig mye for­te­re enn 30 km/t, i alle fall ikke hvis det er en del fot­gjen­ge­re der. De fles­te syk­ler nok bety­de­lig lang­som­mere. Så den som syk­ler 20–30 km/t syk­ler anta­ge­lig som om han eller hun har stjå­let syk­ke­len, slik Trygg Tra­fikk ser på verden.

Fol­ket i bil, blikk­boks­fol­ket, kjø­rer mye for­te­re, anta­ge­lig­vis 3–5 gan­ger så fort som typis­ke trans­port­syk­lis­ter — i alle fall om de får sjan­sen. Spe­si­elt hen­syn­ful­le over­for and­re tra­fi­kan­ter, som syk­lis­ter, er de ofte ikke. De raser fram i den sam­me farten.

Så da, Ole Rath, da må de vel ha stjå­let bile­ne alle sam­men, siden de har slikt hast­verk? Folk som kjø­rer bil har ikke nød­ven­dig­vis mind­re tid enn de som vel­ger syk­kel, så det er ingen grunn til at de skal kun­ne kjø­re noe fortere.

Eller mener en dis­trikts­le­der i Trygg Tra­fikk at folk er vik­ti­ge­re jo mer metall de frak­ter med seg når de skal for­flyt­te seg? Mener en leder i Trygg Tra­fikk at det bare er rett og rime­lig at folk med sto­re og dyre biler for­flyt­ter seg raskt, mens folk som syk­ler er uvik­ti­ge og bare har å pas­se seg?

«Kami­ka­ze-ryt­te­re» kal­ler dis­trikts­le­der Ole Rath fol­ket på syk­kel, i alle fall den delen som har kledd seg for­nuf­tig i det som Trygg Tra­fikks syk­kel­mob­ber kal­ler “kon­dom­dress”. Han har kan­skje ikke for­flyt­tet seg på annen måte enn pak­ket inn i en stor blikk­boks, og skjøn­ner vel ikke at hen­sikts­mes­si­ge klær er greit også når man syk­ler. Han har vel ikke ski­dress når han går på ski eller bade­buk­se når han bader hel­ler, alt går i den sam­me grilldressen.

Ordet kami­ka­ze kom­mer fra japansk. Jeg skal ikke skry­te på meg å kun­ne japansk, men jeg vet i alle fall at kami­ka­ze­fly­ve­re [jeg tror ikke det skal være noen binde­strek her] var selv­mords­fly­ve­re som styr­te sitt fly med hele bombe­las­ten mot målet. Jeg kjen­ner ingen selv­mord­syk­lis­ter. Men det gjør kan­skje Ole Rath?

Jeg har spurt direk­tør Kari Sand­berg og kom­mu­ni­ka­sjonsjef Kris­tin Øyen om Trygg Tra­fikk stil­ler seg bak Ole Raths utta­lel­ser og hans des­in­for­ma­sjon om hvil­ke reg­ler som gjel­der for syk­ling på gang- og syk­kel­vei. De har ikke svart eller kom­men­tert det­te på and­re måter. Det er vans­ke­lig å tol­ke det på annen måte enn at de synes Ole Raths utta­lel­ser er OK, eller at de ikke synes mob­bing av syk­lis­ter og des­in­for­ma­sjon er så vik­tig at det er grunn for orga­ni­sa­sjo­nen til å bry seg.

Det er ikke slikt som får en syk­list til å ha til­lit til orga­ni­sa­sjo­nen Trygg Trafikk.

Print Friendly, PDF & Email