Var det parkering man skulle legge til rette for i Ullevålsveien?

Det arbei­des med syk­kel­felt i Ulle­våls­vei­en. Her byg­ges syk­kel­felt, har vi kun­net lese. Men når arbei­det begyn­ner å nær­me seg slut­ten kan vi lure på om det vir­ke­lig var syk­kel­felt man vil­le bygge.

Det synes som om man har vært langt mer opp­tatt av å byg­ge par­ke­rings­lom­mer enn av å lage syk­kel­felt. Da begyn­ner man også å skjøn­ne hvor­for det har tatt så lang tid. Det er hel­ler ikke sær­lig over­ras­ken­de at det sit­ten­de byrå­det er mer opp­tatt av par­ke­rings­plas­ser enn av å leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for syklister.

Con­ti­nue read­ing Var det par­ke­ring man skul­le leg­ge til ret­te for i Ulle­våls­vei­en?