Var det parkering man skulle legge til rette for i Ullevålsveien?

Det arbei­des med syk­kel­felt i Ulle­våls­vei­en. Her byg­ges syk­kel­felt, har vi kun­net lese. Men når arbei­det begyn­ner å nær­me seg slut­ten kan vi lure på om det vir­ke­lig var syk­kel­felt man vil­le bygge.

Det synes som om man har vært langt mer opp­tatt av å byg­ge par­ke­rings­lom­mer enn av å lage syk­kel­felt. Da begyn­ner man også å skjøn­ne hvor­for det har tatt så lang tid. Det er hel­ler ikke sær­lig over­ras­ken­de at det sit­ten­de byrå­det er mer opp­tatt av par­ke­rings­plas­ser enn av å leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for syklister.

Par­ke­rings­lom­mer er ingen god løs­ning. I føl­ge Syk­kel­hånd­boka avsnitt B 3.1.4 er det­te en løs­ning som kan bru­kes i by- og tett­sted. I føl­ge Sam­ferd­sels­eta­ten er syk­kel­felt egnet i gater og vei­er med lave­re has­tig­het enn 60 km/t og med mode­rat tra­fikk­meng­de. I Ulle­våls­vei­en er has­tig­he­ten under 60km/t, men tra­fikk­meng­den er ikke akku­rat mode­rat. Syk­kel­felt egner seg ikke for barn, fort­satt i føl­ge Sam­ferd­sels­eta­ten. (At de også har valgt et til tider alt for smalt syk­kel­felt i Kirke­vei­en der man i det hele tatt har lagt noe til ret­te, er helt på try­net i for­hold til kom­mu­nens egne kri­te­ri­er, men det er nå en annen sak.)

Ulle­våls­vei­en inn­går i det hoved­syk­kel­vei­net­tet som vi sta­dig hører om, men sjel­den ser. En løs­ning med syk­kel­felt og par­ke­rings­lom­mer i en gate med mye tra­fikk hol­der ikke, og defi­ni­tivt ikke som hoved­syk­kel­vei­nett. Et hoved­syk­kel­vei­nett som ikke er egnet for barn, hva slags plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re er det som kan sat­se på sli­ke løsninger?

Det er dess­uten et plag­somt spørs­mål som tren­ger seg på: Når man ser på arbei­det i Ulle­våls­vei­en er et åpen­bart at det er par­ke­rings­lom­me­ne som kos­ter. Syk­kel­fel­tet er bare en malt stri­pe i asfal­ten — man span­de­rer ikke en gang rom­le­felt som vars­ler bilis­te­ne om at de har krys­set en lin­je de ikke skal krys­se. Bli alle dis­se par­ke­rings­lom­me­ne finan­siert over det høyst begren­se­de syk­kel­vei­bud­sjet­tet, siden det hele pre­sen­te­res som en sykkelveiutbygging?

I går skrev jeg om at man i for­bin­del­se med utbyg­ging av syk­kel­felt lager en syk­kel­fel­le der Sofies gt kom­mer ut i Ulle­våls­vei­en. Sam­ti­dig send­te jeg føl­gen­de fore­spør­sel til Samferdselsetaten:

Jeg er glad for at det byg­ges ut syk­kel­felt i Oslo, selv om det går alt for langsomt.

Men det er med sti­gen­de und­ring jeg ser på utbyg­gin­gen av syk­kel­felt i Ullevålsveien.

I krys­set ved Sofies­gt har man gjort frem­kom­me­lig­he­ten dår­li­ge­re for syk­lis­ter som skal inn i Sofies­gt, en gate som er rela­tivt godt egnet for syk­kel. Om min hukom­mel­se er rett, så var det skrå­kant slik at det var rela­tivt greit å syk­le inn i Sofies gt. Nå leg­ger man i ste­det en høy kant­stein som gjør det vans­ke­lig og risi­ka­belt å syk­le den­ne veien.

Det lages en skrå­kant, men plas­sert slik at syk­lis­te­ne må ta en eks­tra sving, man tvin­ges til å krys­se i fot­gjen­ger­fel­tet og man kom­mer opp på for­tau­et på et sted hvor det­te er smalt. Det er en dår­lig og uhen­sikts­mes­sig løs­ning for syk­lis­ter, og det ska­pes en kon­flikt­sone mel­lom syk­lis­ter og fotgjengere.

Man gjen­tar her fei­len fra Richard Nord­ra­aks plass. Det er en vei jeg syk­ler omtrent dag­lig, og den løs­ning som er valgt gjør at fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter pres­ses sam­men på en uhel­dig og helt unød­ven­dig måte.

Jeg har kom­men­tert løs­nin­gen i Ulle­våls­vei­en på http://blogg.torvund.net/2011/05/11/hvordan-tenker-de-som-planlegger-sykkelfelt-i-oslo-hvorfor-lager-man-nye-sykkelfeller/ og Nord­ra­aks plass på http://blogg.torvund.net/2010/07/28/oslo-syklistene-glemt-igjen/

Jeg for­står ikke hvor­for man vel­ger en slik løs­ning. Det kan umu­lig være noen øko­no­misk begrun­nel­se, ei hel­ler et øns­ke om gode løs­nin­ger. For meg ser det ut som ren tanke­løs­het og at man har sky­lap­per som gjør at man ikke ser annet enn selve sykkelfeltet.

Det ser også ut som om man har vært langt mer opp­tatt av å sik­re par­ke­ring enn av frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter, med par­ke­rings­plas­ser som må være dyre. Det som bekym­rer her er hvor­dan det­te belas­tes bud­sjet­te­ne. Bud­sjet­tet for syk­kel­vei­ut­byg­ging er ikke impo­ne­ren­de stort. Jeg lurer på om alle par­ke­rings­lom­mer også blir belas­tet bud­sjet­tet for syk­kel­vei­ut­byg­ging, eller om dis­se kost­na­de­ne tas over et annet budsjett.

Jeg har der­for føl­gen­de spørsmål:

1.       Hva er begrun­nel­sen for å leg­ge høy kant­stein som i prak­sis sten­ger eller i alle fall vans­ke­lig­gjør sykke­lad­komst til Sofies­gt (og Nord­ra­aks plass)?

2.       Blir utbyg­ging av par­ke­rings­lom­mer med mer i Ulle­våls­vei­en og and­re ste­der belas­tet sykkelveibudsjettet?”

Man må selv­sagt la Sam­ferd­sels­eta­ten få litt mer enn en dag på å sva­re. Men jeg er spent på hva de sva­rer, og for så vidt på om de kom­mer til å sva­re i det hele tatt.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i den­ne blog­gen om mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­ling i Oslo, og det kom­mer jeg til å fort­set­te å skri­ve om.  Den tid­li­ge­re lede­ren for Syk­kel­pro­sjek­tet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent det­te etter et med­lems­møte i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, Oslo: “Dere skrem­mer folk fra å syk­le i Oslo når dere bare frem­he­ver det neg­a­ti­ve. Fin­nes det ikke noe posi­tivt å si om å syk­le i Oslo?” Han had­de et poeng. Her beskri­ver jeg syk­kel­ru­ter som stort sett er greie å syk­le. Noen er rik­tig fine, men det er også noen som jeg adva­rer mot å bru­ke.

Hovedsykkelruter

Det­te er syk­kel­ru­ter for den som bru­ker syk­ke­len til trans­port, f.eks. jobb­rei­ser, om som vil så fort og effek­tivt fram på syk­ke­len som mulig. 

Sentrum — Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sen­trums­nære byde­le­ne folk syk­ler mest, er det der til­rette­leg­gin­gen for syk­ling er dår­ligst. Det var bevisst poli­tikk fra tid­li­ge­re FrP-byrå­der å ikke leg­ge til ret­te for syk­ling i sen­trum.  Så her blir det for det mes­te et spørs­mål om å fin­ne ruter for i best mulig grad å unn­gå pro­ble­me­ne. Noen av de fore­slåt­te rute­ne går også uten­for Ring 2, men ingen går uten­for Ring 3. 

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fan­tas­tisk by for de som vil syk­le på tur, i alle fall hvis det å syk­le på tur vil si å syk­le i skog og mark. Vel­ger man den mer kon­ti­nen­ta­le vari­an­ten av syk­kel­tur, hvor man syk­ler langs lande­vei­en på en lande­veisyk­kel, da er ver­ken Nor­ge eller Oslo sær­lig bra. Til det er det alt for man­ge bilis­ter som ikke respek­te­rer syk­lis­te­nes selv­føl­ge­li­ge rett til å bru­ke vei­en. Jeg beskri­ver ikke noen syk­kel­ru­ter i Mar­ka. For syk­kel­ru­ter (og ski­løy­per) i Mar­ka anbe­fa­ler jeg Ski­for­enin­gens mar­ka­data­base. Hvis du bru­ker Mar­ka, enten om som­mer­en eller vin­te­ren, så meld deg inn i Ski­for­enin­gen. De gjør en stor inn­sats for marka­bru­ker­ne. Men jeg har tatt med noen syk­kel­ru­ter for å kom­me til Mar­ka. Fle­re ste­der i Oslo er det slik at man kan kom­me helt fra sen­trum og ut i Mar­ka nes­ten uten å syk­le på vei med bil­tra­fikk. Og det er “grøn­ne ruter” som det er fint å vel­ge om man er mer opp­tatt av å ha en fin opp­le­vel­se på syk­ke­len, og ikke bare av å kom­me for­test mulig fram. Det kan være vel verdt å vel­ge en “grønn rute” til og fra jobb, der det er et alternativ. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email