Var det parkering man skulle legge til rette for i Ullevålsveien?

Det arbeides med sykkelfelt i Ullevålsveien. Her bygges sykkelfelt, har vi kunnet lese. Men når arbeidet begynner å nærme seg slutten kan vi lure på om det virkelig var sykkelfelt man ville bygge.

Det synes som om man har vært langt mer opptatt av å bygge parkeringslommer enn av å lage sykkelfelt. Da begynner man også å skjønne hvorfor det har tatt så lang tid. Det er heller ikke særlig overraskende at det sittende byrådet er mer opptatt av parkeringsplasser enn av å legge forholdene til rette for syklister.

Parkeringslommer er ingen god løsning. I følge Sykkelhåndboka avsnitt B 3.1.4 er dette en løsning som kan brukes i by- og tettsted. I følge Samferdselsetaten er sykkelfelt egnet i gater og veier med lavere hastighet enn 60 km/t og med moderat trafikkmengde. I Ullevålsveien er hastigheten under 60km/t, men trafikkmengden er ikke akkurat moderat. Sykkelfelt egner seg ikke for barn, fortsatt i følge Samferdselsetaten. (At de også har valgt et til tider alt for smalt sykkelfelt i Kirkeveien der man i det hele tatt har lagt noe til rette, er helt på trynet i forhold til kommunens egne kriterier, men det er nå en annen sak.)

Ullevålsveien inngår i det hovedsykkelveinettet som vi stadig hører om, men sjelden ser. En løsning med sykkelfelt og parkeringslommer i en gate med mye trafikk holder ikke, og definitivt ikke som hovedsykkelveinett. Et hovedsykkelveinett som ikke er egnet for barn, hva slags planleggere og politikere er det som kan satse på slike løsninger?

Det er dessuten et plagsomt spørsmål som trenger seg på: Når man ser på arbeidet i Ullevålsveien er et åpenbart at det er parkeringslommene som koster. Sykkelfeltet er bare en malt stripe i asfalten — man spanderer ikke en gang romlefelt som varsler bilistene om at de har krysset en linje de ikke skal krysse. Bli alle disse parkeringslommene finansiert over det høyst begrensede sykkelveibudsjettet, siden det hele presenteres som en sykkelveiutbygging?

I går skrev jeg om at man i forbindelse med utbygging av sykkelfelt lager en sykkelfelle der Sofies gt kommer ut i Ullevålsveien. Samtidig sendte jeg følgende forespørsel til Samferdselsetaten:

“Jeg er glad for at det bygges ut sykkelfelt i Oslo, selv om det går alt for langsomt.

Men det er med stigende undring jeg ser på utbyggingen av sykkelfelt i Ullevålsveien.

I krysset ved Sofiesgt har man gjort fremkommeligheten dårligere for syklister som skal inn i Sofiesgt, en gate som er relativt godt egnet for sykkel. Om min hukommelse er rett, så var det skråkant slik at det var relativt greit å sykle inn i Sofies gt. Nå legger man i stedet en høy kantstein som gjør det vanskelig og risikabelt å sykle denne veien.

Det lages en skråkant, men plassert slik at syklistene må ta en ekstra sving, man tvinges til å krysse i fotgjengerfeltet og man kommer opp på fortauet på et sted hvor dette er smalt. Det er en dårlig og uhensiktsmessig løsning for syklister, og det skapes en konfliktsone mellom syklister og fotgjengere.

Man gjentar her feilen fra Richard Nordraaks plass. Det er en vei jeg sykler omtrent daglig, og den løsning som er valgt gjør at fotgjengere og syklister presses sammen på en uheldig og helt unødvendig måte.

Jeg har kommentert løsningen i Ullevålsveien på http://blogg.torvund.net/2011/05/11/hvordan-tenker-de-som-planlegger-sykkelfelt-i-oslo-hvorfor-lager-man-nye-sykkelfeller/ og Nordraaks plass på http://blogg.torvund.net/2010/07/28/oslo-syklistene-glemt-igjen/

Jeg forstår ikke hvorfor man velger en slik løsning. Det kan umulig være noen økonomisk begrunnelse, ei heller et ønske om gode løsninger. For meg ser det ut som ren tankeløshet og at man har skylapper som gjør at man ikke ser annet enn selve sykkelfeltet.

Det ser også ut som om man har vært langt mer opptatt av å sikre parkering enn av fremkommelighet for syklister, med parkeringsplasser som må være dyre. Det som bekymrer her er hvordan dette belastes budsjettene. Budsjettet for sykkelveiutbygging er ikke imponerende stort. Jeg lurer på om alle parkeringslommer også blir belastet budsjettet for sykkelveiutbygging, eller om disse kostnadene tas over et annet budsjett.

Jeg har derfor følgende spørsmål:

1.       Hva er begrunnelsen for å legge høy kantstein som i praksis stenger eller i alle fall vanskeliggjør sykkeladkomst til Sofiesgt (og Nordraaks plass)?

2.       Blir utbygging av parkeringslommer med mer i Ullevålsveien og andre steder belastet sykkelveibudsjettet?”

Man må selvsagt la Samferdselsetaten få litt mer enn en dag på å svare. Men jeg er spent på hva de svarer, og for så vidt på om de kommer til å svare i det hele tatt.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i denne bloggen om manglende tilrettelegging for sykling i Oslo, og det kommer jeg til å fortsette å skrive om.  Den tidligere lederen for Sykkelprosjektet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent dette etter et medlemsmøte i Syklistenes landsforening, Oslo: "Dere skremmer folk fra å sykle i Oslo når dere bare fremhever det negative. Finnes det ikke noe positivt å si om å sykle i Oslo?" Han hadde et poeng. Her beskriver jeg sykkelruter som stort sett er greie å sykle. Noen er riktig fine, men det er også noen som jeg advarer mot å bruke.

Hovedsykkelruter

Dette er sykkelruter for den som bruker sykkelen til transport, f.eks. jobbreiser, om som vil så fort og effektivt fram på sykkelen som mulig.

Sentrum - Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sentrumsnære bydelene folk sykler mest, er det der tilretteleggingen for sykling er dårligst. Det var bevisst politikk fra tidligere FrP-byråder å ikke legge til rette for sykling i sentrum.  Så her blir det for det meste et spørsmål om å finne ruter for i best mulig grad å unngå problemene. Noen av de foreslåtte rutene går også utenfor Ring 2, men ingen går utenfor Ring 3.

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fantastisk by for de som vil sykle på tur, i alle fall hvis det å sykle på tur vil si å sykle i skog og mark. Velger man den mer kontinentale varianten av sykkeltur, hvor man sykler langs landeveien på en landeveisykkel, da er verken Norge eller Oslo særlig bra. Til det er det alt for mange bilister som ikke respekterer syklistenes selvfølgelige rett til å bruke veien. Jeg beskriver ikke noen sykkelruter i Marka. For sykkelruter (og skiløyper) i Marka anbefaler jeg Skiforeningens markadatabase. Hvis du bruker Marka, enten om sommeren eller vinteren, så meld deg inn i Skiforeningen. De gjør en stor innsats for markabrukerne. Men jeg har tatt med noen sykkelruter for å komme til Marka. Flere steder i Oslo er det slik at man kan komme helt fra sentrum og ut i Marka nesten uten å sykle på vei med biltrafikk. Og det er "grønne ruter" som det er fint å velge om man er mer opptatt av å ha en fin opplevelse på sykkelen, og ikke bare av å komme fortest mulig fram. Det kan være vel verdt å velge en "grønn rute" til og fra jobb, der det er et alternativ.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.