I Vini del Giro d’Italia 2011: 8. etappe — turistvin langs vristen

8. etap­pe går fra Sar­pi til Tro­pea. På den­ne etap­pen skal ryt­ter­ne syk­le langs “vris­ten” på den ita­li­ens­ke støv­len. Vi star­ter helt syd i Cam­pa­nia og ender i Cala­b­ria.

Vis stør­re kart.

Etap­pen star­ter i det syd­ligs­te vin­om­rå­det i Cam­pa­nia, Cilen­to. Det­te er et områ­de som vin­mes­sig ikke har hengt helt med i de and­re områ­de­nes utvik­ling. Pro­du­sen­te­ne i områ­det har kun­net sel­ge sin vin til alle turis­te­ne som besø­ker Amal­fi- og Cilen­to­kys­ten. Turis­ter flest er ikke så vel­dig kri­tis­ke og drik­ker med gle­de det mes­te som er lokalt pro­du­sert. Så da har vel pro­du­sen­te­ne blitt litt late. Vin­mono­po­let har en rød Cilen­to-vin, Mari­no Cilen­to 2005, til 119 kr

Kort tid etter start pas­se­rer ryt­ter­ne gjen­nom områ­det Basi­li­ca­ta. Men tra­se­en krys­ser bare en liten utlø­per ut til Det tyr­rens­ke hav. Regio­nen er vin­mes­sig ikke av de mest inter­es­sant i Ita­lia, og pro­vin­sens vin­om­rå­der lig­ger len­ger inne i lan­det. Så vi tril­ler for­bi dis­se i still­het. Vil du like­vel stop­pe, har Vin­mono­po­let 13 viner fra områ­det.

Vi fort­set­ter inn i Cala­b­ria. Hel­ler ikke det­te har vært av de mest inter­es­san­te vin­om­rå­de­ne i Ita­lia. Men her skjer det mye. I boken “Ita­li­ensk vin” beskri­ves områ­det slik:

Cala­b­ria har et vell av spen­nen­de loka­le drue­sor­ter, variert jord­smonn og vel­eg­ne­de kli­ma­tis­ke betin­gel­ser. Regio­nen har len­ge stått i stam­pe, men de sis­te fem år har budt på en riven­de utvik­ling, og vi står nå foran det lene ven­te­de gjennombrudd.”

Dagens etap­pe føl­ger kys­ten. De førs­te vin­om­rå­det vi syk­ler inn i er Ver­bi­ca­ro. Men man vil nok ikke syk­le så langt for å få vin her­fra. Når syk­lis­te­ne nær­mer seg mål kom­mer de først inn i Savuto. Her lages blant annet en god rødvin basert på dru­en Gag­li­op­po. Men med mind­re man er vel­dig tørst er det like greit å ven­te til man kom­me inn i nabo­om­rå­det Sca­vig­na. Det er ikke langt. De har en fast og ele­gant rødvin som også er laget på Gag­li­op­po, men som reg­nes som bed­re enn den som kom­mer fra Savuto. Til tross for at man er langt syd er kli­ma­et rela­tivt kjø­lig, som gir fris­ke og spen­nen­de hvitviner.

Dagens sis­te vin­om­rå­de er Lamen­zia. Hel­ler ikke det er et områ­de som har utmer­ket seg, man en del pro­du­sen­ter har sat­set på kva­li­tet de sis­te ti åre­ne. Så også her kan man fin­ne gode dråper.

Vin­mono­po­lets røde og hvi­te viner fra Calabria.

Se artik­kel på Wiki­pe­dia om Cal­bri­an Wines.

Italiensk vin

Det er ikke så lett å ori­en­te­re seg i det ita­li­ens­ke vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lol­li, Finn Åro­sin Mad­sen og Ole Udsen kom i ny utga­ve i 2010, og er i alle fall den bes­te boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den bes­te på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

Når man bru­ker boken som en guide til viner langs Giro d’I­ta­lia er det også et lite poeng at de har delt opp de ita­li­ens­ke vine­ne i fire grup­per: Leder­trøy­en, for­føl­ger­ne, hoved­fel­tet og grupettoen.

Et utmer­ket norsk nett­sted er amarone.no, og et ita­li­ensk nett­sted som også er til­gjen­ge­lig på engelsk er www.lavetrinadeisapori.com. Jeg vil len­ke til beg­ge når de skri­ver om vin­om­rå­der vi passerer.

I vini del Giro d’Italia 2011

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email