Et slags svar fra Trygg Trafikk

Dis­trikts­le­der Ole Rath i Trygg Tra­fikk kom for litt siden med noen hel­ler lite sak­li­ge utta­lel­ser som syk­lis­ter. Ikke over­ras­ken­de fikk han mye og vel for­tjent kri­tikk for dis­se utta­lel­se­ne. Når har det kom­met et slags svar. Jeg fin­ner sva­ret fra Ole Rath lite til­freds­stil­len­de. Ole Rath tar en “Gerd Liv Val­la” og bekla­ger hvis noen har følt seg for­ulem­pet av bruk som “kami­ka­ze­syk­lis­ter” og “kon­dom­dress”, men han bekla­ger ikke sine uttalelser.

Jeg føler meg ikke for­ulem­pet av dum­me utta­lel­ser om “kami­ka­ze­syk­lis­ter” og “kon­dom­dress”. Der­imot rea­ge­rer jeg på at orga­ni­sa­sjo­nen Trygg Tra­fikk ved sine lede­re hiver seg på het­sen av syk­lis­ter, blant annet ved å vel­ge sli­ke stig­ma­ti­se­ren­de uttrykk.

Selv­føl­ge­lig skal syk­lis­ter opp­tre hen­syns­fullt i tra­fik­ken, akku­rat som alle and­re tra­fi­kan­ter. Det er bilis­ter, motor­syk­lis­ter, fot­gjen­ge­re og selv­føl­ge­lig syk­lis­ter som opp­trer som hen­syns­løse idio­ter. Deres poten­sia­le for å ska­de and­re er ulikt. Bilis­ten er far­ligst. Fot­gjen­ge­ren er minst far­lig. Men alle kan ska­pe risi­kab­le situasjoner.

I mer sivi­li­ser­te syk­kel­land synes ikke dis­se “kami­ka­ze­syk­lis­te­ne” å være noe stort pro­blem. Jeg har syk­let en del i Frank­ri­ke. Jeg har brukt syk­kel­vei­er til trans­port, til tre­ning og til rekrea­sjon. Jeg har syk­let “lag­tem­po” på syk­kel­vei med til­fel­di­ge syk­lis­ter som har skul­let sam­me vei hvor vi har veks­let på å dra, i det som i alle fall for meg er stor fart (litt i over­kant i for­hold til hva min form til­la­ter). Jeg har syk­let i bytra­fikk i Montpel­li­er og Paris og jeg har syk­let på tur­vei­er (“Voie ver­te”) som er kom­bi­ner­te gang- og syk­kel­vei­er. Som sagt har jeg ald­ri opp­lev­de noen kon­flikt mel­lom gåen­de og syk­lis­ter, eller mel­lom uli­ke kate­go­ri­er av syklister.

Også på lande­vei hvor det ikke er til­rette­lagt for syk­kel er det også mitt inn­trykk at kon­flikt­ni­vå­et er lave­re, da mel­lom bilis­ter og syk­lis­ter. Gjen­nom skil­ter som det­te blir bilis­ter min­net om at det også er syk­lis­ter i vei­en og at bilis­te­ne ikke eier vei­en ale­ne. Man­ge nors­ke bilis­ter kun­ne ha godt av å bli min­net om det­te med ikke alt for langt mellomrom.

Da må vi stil­le spørs­må­let: Er det nord­menn det er noe galt med, eller er det kan­skje dår­lig til­rette­leg­ging som er hovedproblemet?

Jeg er ikke i sær­lig tvil om sva­ret, selv om jeg ikke akku­rat har noe empi­risk, viten­ska­pe­lig grunn­lag for det­te: Pro­ble­met er elen­dig til­rette­leg­ging for syk­lis­ter i Nor­ge. Det er alt for få vei­er som er til­rette­lagt for syk­ler. Der­med kan det bli vel­dig mye tra­fikk på få vei­er som tross alt er til­rette­lagt for syk­lis­ter. Når det­te for en stor del er gang- og syk­kel­vei­er, og ikke rene syk­kel­vei­er ska­per man grunn­lag for konflikter.

Syk­kel­vei­en langs Frog­ner­stran­da i Oslo benyt­tes av lagt fler enn den egent­lig har kapa­si­tet til. En del av dis­se er “Tour de Finan­ce” ryt­te­re and­re mer mode­ra­te syk­lis­ter på tur eller på vei til eller fra jobb. “Tour de Finan­ce” ryt­ter­ne kan godt være mer hen­syns­ful­le. Men dår­lig plass for­ster­ker uan­sett konfliktene.

Det­te er den enes­te ruten som er til­rette­lagt for syk­kel fra Oslo vest og områ­de­ne vest for Oslo inn mot sen­trum. Ser man på syk­kel­kar­tet over Oslo kan man rik­tig­nok få inn­trykk av at det er noen til. Men da er det for en del “Syk­kel­tra­sé ikke til­rette­lagt for syk­kel”. Fra Oslo nord, øst og sør-øst fin­nes det vel ikke noe som for­tje­ner beteg­nel­sen “syk­kel­vei” innen­for Sto­re ring­vei — i alle fall ikke noe som gir en sam­men­hen­gen­de rute egnet for transportsyklister.

Jeg vet ikke hvor repre­sen­ta­tivt bil­det som illust­re­rer Fædre­lands­ven­nes artik­kel med Ole Raths utta­lel­ser er. Men det viser en vei med et gans­ke smalt og mye tra­fik­kert områ­de satt av til syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re, ved siden av en kjøre­bane som ser ut til å ha tre filer i sam­me ret­ning. Det er gans­ke typisk for prio­ri­te­rin­ge­ne i norsk sam­ferd­sels­po­li­tikk, såvel nasjo­nalt, regio­nalt og lokalt. Det gjø­res alt for lite for å leg­ge til ret­te for sykling.

Ven­der jeg til­ba­ke til Frank­ri­ke, så er det langt fler som syk­ler. Men der har vi så man­ge til­rette­lag­te vei­er å vel­ge mel­lom at det ikke er de sam­me plass­pro­ble­me­ne. Vei­ene har ulik kva­li­tet. Syk­kel­vei­er langs hoved­vei­er er gjer­ne slik at man kan syk­le gans­ke fort uten pro­ble­mer. Over­ført til Oslo vil­le syk­kel­vei­en langs Frog­ner­stran­da vært en syk­kel­vei for trans­port­syk­lis­ter, mens den typis­ke rekrea­sjons­syk­list gjer­ne kun­ne vel­ge en annen rute — som også er til­rette­lagt for sykkel.

Inne i byer og i bolig­om­rå­der er det ikke på sam­me måte lagt til ret­te for hur­tig trans­port­syk­ling. Men det er for en stor del inn­farts­vei­er for syklister.

Pro­ble­met i Nor­ge er ikke syk­lis­te­ne. Pro­ble­met er at det er så dår­lig til­rette­lagt for syk­ling. Når alle skal inn på alt for få syk­kel­vei­er kan det bli en syk­kel­kul­tur, eller kan­skje ukul­tur, som skrem­mer noen bort fra områ­der som skul­le være til­rette­lagt for dem.Kanskje gjør det­te at de litt mer for­sik­ti­ge syk­lis­te­ne ikke våger seg ut i tra­fik­ken. Kan­skje er de litt mer fan­den­i­volds­ke av oss over­re­pre­sen­tert for­di for man­ge føler at det ikke er trygt å syk­le? Skjønt det er ikke bare skvet­ne og for­sik­ti­ge syk­lis­ter som gjer­ne hol­der seg unna syk­ling i Oslo. Det­te skrev en aktiv kon­kur­ranse­syk­list på Twit­ter for ikke så len­ge siden:

Syk­let fra Major­stu­en til Pos­tens Gods­sen­ter i dag, og vide­re til Løren torg. Skum­le­re enn fel­tet i norgescupen :-)”

Sva­ret på pro­ble­met er ikke ytter­li­ge­re mob­bing av syk­lis­ter. Der­for var det inn­hol­det, ikke et uhel­dig ord­valg som var hoved­pro­ble­met i Ole Raths utspill. Trygg Tra­fikk bør ta tak i det reel­le pro­ble­met, og set­te søke­lys på den dår­li­ge til­rette­leg­gin­gen for syk­ling i Norge.

Et annet spørs­mål pres­ser seg også på: Hva slags orga­ni­sa­sjon er egent­lig Trygg Tra­fikk? Trygg Tra­fikk er med­lem av en orga­ni­sa­sjon som kal­ler seg Opp­lys­nings­kon­to­ret for vei­tra­fikk. Selv om orga­ni­sa­sjo­nen har skif­tet navn fra Opp­lys­nings­rå­det for bil­tra­fik­ken, er det bilen og bare bilen de er opp­tatt av. Det­te skri­ver orga­ni­sa­sjo­nen om seg selv og sin historie:

Opp­lys­nings­rå­dets opp­ga­ve var “å spre opp­lys­nin­ger om resul­ta­te­ne av sitt arbeid, for der­igjen­nom å bibrin­ge så vel våre myn­dig­he­ter som fol­ket i det hele tatt, for­stå­el­sen av bil­tra­fik­ken og den rol­le den spil­ler i et moder­ne sam­funn, og av bil­tra­fik­kens beret­ti­ge­de krav”.

(…)

Det­te arbei­det fortsetter.”

Ser man på med­lems­lis­ten for den orga­ni­sa­sjo­nen, frem­står den som en ren inter­esse­or­ga­ni­sa­sjon for bil­bran­sjen og for entre­pre­nø­rer som byg­ger vei­er. Jeg for­søk­te å goog­le deres nett­si­der for å se om det sto noe som helst om syk­kel, syk­ling eller syk­lis­ter der. Jeg fant 2 doku­men­ter. Det ene var en eva­lu­e­ring av parti­pro­gram­me­ne før val­get i 2009 hvor de bl.a. skrev at KrF vil­le prio­ri­te­re syk­kel­vei­nett, og deres års­rap­port fra 2007 hvor de skri­ver at end­re­de bil­av­gif­ter (fra kjøp til bruk) kan få fle­re til å vel­ge syk­kel. En av deres sis­te kamp­sa­ker er lov­fes­tet minste­stan­dard for vei­er. Det er vel ingen stor over­ras­kel­se at de bare er opp­tatt av krav for å gjø­re vei­er bed­re for biler. Det står ingen ting om til­rette­leg­ging for syk­lis­ter eller fotgjengere.

Trygg Tra­fikk får omtrent halv­par­ten av sine mid­ler fra Sta­ten ved Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet. Er det noen grunn til at Trygg Tra­fikk skal bru­ke av dis­se pen­ge­ne til å støt­te en inter­esse­or­ga­ni­sa­sjon for bil­bran­sjen og veibyggerbransjen?

Print Friendly, PDF & Email