Skal Oslo ødelegge en god sykkeltrasé i Sofies gate?

Poli­ti­ker­ne liker å snak­ke om syk­kel­sat­sing. Men vi ven­ter sta­dig på Oslos Godot, hoved­syk­kel­vei­net­tet. Mens kom­mu­nen bru­ker uen­de­lig av tid på noen hund­re meter for­fer­de­lig dyrt syk­kel­felt (hvor det mes­te synes å gå til å opp­ar­bei­de flot­te par­ke­rings­plas­ser), øde­leg­ges rela­tivt gode sykkeltraséer.

Gjen­nom en kom­men­tar til mitt inn­legg om den nye syk­kel­fel­len i Ulle­våls­vei­en ble jeg opp­merk­som på at man har omre­gu­lert eller er i ferd med å omre­gu­le­re Sofies gt langs Bis­lett. Den skal gjø­res enveis­kjørt og en vik­tig grunn til det­te er etter det jeg for­står å få fle­re parkeringsplasser.

I 2005 laget kon­su­lent­sel­ska­pet Ram­bøll en plan for Bis­lett­gata, med diver­se alter­na­ti­ve tra­fikk­løs­nin­ger. Jeg har lest og søkt gjen­nom rap­por­ten, og ordet syk­kel synes ikke å fore­kom­me en enes­te gang. Det er ikke over­ras­ken­de at syk­kel­for­hol­de­ne blir håp­løse når man ikke en gang ten­ker på syk­lis­ter når plan­do­ku­men­ter utar­bei­des. Om det er defi­ni­sjo­nen av opp­dra­get, Rabølls gjen­nom­fø­ring eller beg­ge deler som er pro­ble­met, vet jeg ikke. Par­ke­ring har der­imot fått et eget avsnitt i rap­por­ten. Resul­ta­tet er uan­sett sær­de­les man­gel­fullt og med et slikt grunn­lag for regu­le­rin­gen er det ikke over­ras­ken­de at det ikke leg­ges til ret­te for sykkel.

Uan­sett hva poli­ti­ke­re og byrå­kra­ter måt­te mene, så er Sofies gate en gans­ke god og vik­tig syk­kel­tra­sé for alle som syk­ler mel­lom sen­trum-vest og Oslo-nord, og mel­lom nord-vest og sen­trum. Men nå vil visst poli­ti­ker­ne øde­leg­ge den­ne ved å anleg­ge parkering.

Nå er det ikke bare poli­ti­ker­ne som er pro­ble­met. En av de ver­ste syk­kel­sa­bo­tø­re­ne i Oslo er poli­ti­et. Da regu­le­rin­gen av Ulle­våls­vei­en var til behand­ling i 2009 ble det opp­lyst at Sofies gt ikke kun­ne regu­le­res til hoved­syk­kel­vei for­di poli­ti­et ikke til­la­ter syk­ling mot enveis­kjø­ring. Jeg skjøn­ner ikke hvor­for vi skal fin­ne oss i at Oslo er en politi­stat når det gjel­der tra­fikk­re­gu­le­ring, sær­lig ikke når poli­ti­et frem­står som rene sykkelsabotører.

Jeg har for­søkt å sjek­ke sta­tus på den­ne saken. Det ser ikke ut som om det er truf­fet ved­tak. Det fers­kes­te jeg fin­ner er fra Lokal­avi­sen Frog­ner 13. april 2011, hvor høy­res gruppe­le­der i bydels­ut­val­get, Rune Aale-Han­sen, håper at det­te skal bli gjen­nom­ført. Man må gjer­ne få mind­re tra­fikk i Sofies gt. Enveis­kjø­ring kan være en grei løs­ning, men da må det også anleg­ges syk­kel­felt mot enveis­kjø­rin­gen, slik at syk­kel­trasé­en ikke øde­leg­ges. Det argu­men­te­res med at det­te er skole­vei. Man får ikke sik­re­re skole­vei ved å anleg­ge fle­re parkeringsplasser.

Det den­ne saken er nok et eksem­pel på, er at de som har ansva­ret for tra­fikk­plan­leg­ging og regu­le­ring i Oslo ikke tar syk­kel på alvor. Man får slut­te å mase om et hoved­syk­kel­vei­nett som uan­sett vil være alt for dår­lig. Man må ta hen­syn til syk­kel i alle regu­le­rings­pla­ner. Så len­ge man kon­se­kvent prio­ri­te­rer par­ke­ring foran syk­kel, vil Oslo for­bli en sykkelsinke.

[Syk­kel­strek­nin­ger i Oslo]

Print Friendly, PDF & Email